Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Promet
Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o željeznici Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Prekršajni zakon Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o zračnim lukama Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o cestama 2014-2014 Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o cestama Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o žičarama Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o Hrvatskom autoklubu Pomorski zakonik Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Energetika
Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o geološkim istraživanjima Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata Zakon o tržištu plina Zakon o rudarstvu Zakon o tržištu toplinske energije Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o koncesijama Zakon o energiji Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti Zakon o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o energetskoj učinkovitosti Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o tržištu električne energije Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Copyright © Ante Borić