Baza je ažurirana 31.05.2023. 

zaključno sa NN 57/23

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o proračunu Zakon o državnim potporama Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o komasaciji Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o državnim maticama Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o službenoj iskaznici Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o sustavu državne uprave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o koncesijama Zakon o zaštiti i spašavanju Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o općem upravnom postupku Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o potpomognutim područjima Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o vanjskim poslovima Ustav Republike Hrvatske Zakon o državnim službenicima Zakon o političkim strankama Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o obnovi Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o istražnim povjerenstvima Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o konvalidaciji Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o upravnim sporovima Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o upravnim pristojbama Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o javnoj nabavi Zakon o matičnom broju Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Građansko pravo
Zakon o mjenici Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o nasljeđivanju Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o zakladama Zakon o koncesijama Zakon o obveznim odnosima Obiteljski zakon Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o mirenju Zakon o najmu stanova Ovršni zakon Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Stečajni zakon Zakon o parničnom postupku Zakon o osiguranju Zakon o vanparničnom postupku Zakon o leasingu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o kamatama Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o javnobilježničkim pristojbama

Copyright © Ante Borić