Baza je ažurirana 03.02.2023. 

zaključno sa NN 11/23

Povezani zakoni

Geodezija
Zakon o željeznici Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o vodama Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o prostornom uređenju Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o šumama Zakon o cestama Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o općem upravnom postupku Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o gradnji Zakon o naseljima Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o poljoprivrednom zemljištu Nekretnine i gradnja
Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o građevnim proizvodima Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o komasaciji Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o igralištima za golf Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o prostornom uređenju Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o najmu stanova Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o gradnji Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Copyright © Ante Borić