Baza je ažurirana 05.08.2020. zaključno sa NN 87/20

Povezani zakoni

Mediji, telekomunikacije i elektronske stvari
Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o elektroničkim komunikacijama Zakon o elektroničkim medijima Zakon o elektroničkoj ispravi Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o elektroničkom novcu Zakon o elektroničkom potpisu Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o informatičkoj djelatnosti Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o medijima Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina Zakon o poštanskim uslugama Zakon o prestanku važenja Zakona o nadležnosti organa uprave u poslovima unošenja, raspačavanja i širenja inozemnih sredstava masovnog komuniciranja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ Razno
Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva Zakon o Spomen-području Jasenovac Zakon o akreditaciji Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o osobnom imenu Zakon o poštanskim uslugama Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o privatnim detektivima Zakon o računanju vremena Zakon o udrugama Zakon o vodama Zakon o zakladama i fundacijama Zakon o zaštiti od buke Zakon o zračnom prometu

Copyright © Ante Borić