Baza je ažurirana 20.03.2023. 

zaključno sa NN 29/23

Povezani zakoni

Zdravlje i zdravstvo
Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o ustanovama Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o zaštiti od buke Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o sestrinstvu Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o dentalnoj medicini Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o doprinosima Zakon o kemikalijama Zakon o primaljstvu Zakon o lijekovima Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o ljekarništvu Zakon o zaštiti okoliša Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o liječništvu Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti na radu Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o sanitarnoj inspekciji

Copyright © Ante Borić