Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o igrama na sreću Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o porezu na dohodak Zakon o proračunu Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o računovodstvu Zakon o lokalnim porezima Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o porezu na dobit Zakon o doprinosima Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Carinski zakonik EU Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Opći porezni zakon Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o poreznoj upravi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o trošarinama Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o carinskoj službi Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Copyright © Ante Borić