Baza je ažurirana 24.03.2023. 

zaključno sa NN 30/23

Povezani zakoni

Intelektualno vlasništvo
Zakon o žigu Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva Zakon o tajnosti podataka Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o industrijskom dizajnu Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga Zakon o patentu Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga Banke, financije i investicije
Zakon o leasingu Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o reviziji Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Stečajni zakon Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o računovodstvu Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o platnom prometu Zakon o osiguranju Zakon o arbitraži Zakon o financijskom osiguranju Zakon o faktoringu Zakon o državnim potporama Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o kamatama Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o trgovini Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o kreditnim institucijama Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o sudskom registru Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o osiguranju depozita Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o igrama na sreću Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o obrtu Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o zaštiti potrošača Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o mjenici Zakon o čeku Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o deviznom poslovanju Zakon o elektroničkom novcu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Pomorski zakonik Zakon o tržištu kapitala Zakon o trgovačkim društvima Zakon o tajnosti podataka Zakon o kreditnim unijama Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o poticanju ulaganja Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o preuzimanju dioničkih društava Unutarnji poslovi
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o policiji Zakon o privatnim detektivima Zakon o osobnom imenu Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Prekršajni zakon Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o strancima Ustav Republike Hrvatske Zakon o državnim službenicima Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o azilu Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o javnom okupljanju Zakon o nadzoru državne granice Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o kaznenom postupku Zakon o tajnosti podataka Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o prebivalištu Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o protuminskom djelovanju

Copyright © Ante Borić