Baza je ažurirana 09.06.2023. 

zaključno sa NN 59/23

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o lokalnim porezima Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o igrama na sreću Zakon o carinskoj tarifi Zakon o trošarinama Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o financijskoj policiji Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o računovodstvu Zakon o poreznoj upravi Zakon o porezu na dohodak Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o porezu na dobit Zakon o proračunu Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o carinskoj službi Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o fiskalnoj odgovornosti Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o doprinosima 2014-2014 Carinski zakon 1999-2013 Carinski zakonik EU Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o doprinosima Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Opći porezni zakon

Copyright © Ante Borić