Baza je ažurirana 29.09.2022. 

zaključno sa NN 112/22

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o računovodstvu Zakon o doprinosima Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o carinskoj službi Zakon o poreznoj upravi Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o porezu na dobit Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o lokalnim porezima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o porezu na dohodak 2014 Carinski zakonik EU Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o financijskoj policiji Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o trošarinama Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o porezu na dohodak Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o proračunu Zakon o igrama na sreću Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o carinskoj tarifi Carinski zakon 1999-2013 Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Opći porezni zakon Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

Copyright © Ante Borić