Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Povezani zakoni

Zdravlje i zdravstvo
Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o dentalnoj medicini Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o ljekarništvu Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o primaljstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o sestrinstvu Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o zaštiti okoliša Zakon o zaštiti na radu Zakon o ustanovama Zakon o lijekovima Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o liječništvu Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o kemikalijama Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o doprinosima Zakon o zaštiti od buke Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj More i brodovi
Zakon o Hrvatskom registru brodova Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o zaštiti okoliša Zakon o Plovputu, Split Zakon o zaštiti prirode Pomorski zakonik Zakon o lučkim kapetanijama Pomorski zakonik 2011-2013 Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama Zakon o akvakulturi Zakon o Zajedničkom fondu rizika pomorskih brodarskih poduzeća prekomorske plovidbe Pomorski zakonik 2013-2015 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o morskom ribarstvu Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja Poljoprivreda, životinje i okoliš
Zakon o kontaminantima Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2013-2015 Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o sredstvima za zaštitu bilja Zakon o morskom ribarstvu Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom Zakon o duhanu Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o zadrugama Zakon o uzgoju domaćih životinja Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ Zakon o igralištima za golf Zakon o proglašenju parka prirode Telašćica Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla Zakon o sustavu obrane od tuče Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o zaštiti životinja Zakon o vatrogastvu Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o seizmološkim poslovima Zakon o zaštiti zraka Zakon o vinu Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode Zakon o zaštiti od buke Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara« Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br.834.2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o zaštiti prirode Zakon o vodama Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu 2009-2013 Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o zaštiti od požara Zakon o lovstvu Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje" Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003.2003 o gnojivima Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o poljoprivredi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" Zakon o zaštiti okoliša Zakon o šumama Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o akvakulturi Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj

Copyright © Ante Borić