Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o političkim strankama Zakon o državnim maticama (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o upravnim sporovima 2024 Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o komasaciji Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o upravnim pristojbama Ustav Republike Hrvatske Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o javnoj nabavi Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o državnim potporama Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o upravnim sporovima Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o sustavu državne uprave Zakon o službenoj iskaznici Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o vanjskim poslovima Zakon o općem upravnom postupku Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o proračunu Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o matičnom broju Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o državnim službenicima Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o obnovi Zakon o konvalidaciji Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o potpomognutim područjima Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o koncesijama Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o lobiranju Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije

Copyright © Ante Borić