Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o gradnji Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o igralištima za golf Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o najmu stanova Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o građevnim proizvodima Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o prostornom uređenju Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o komasaciji Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o subvencioniranju stambenih kredita

Copyright © Ante Borić