Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Povezani zakoni

Kazneno i prekršajno
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Prekršajni zakon Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Kazneni zakon Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o oružju Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o pomilovanju Zakon o sudovima za mladež Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o probaciji Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o općem oprostu Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o privatnim detektivima Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o policiji Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o strancima Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o kaznenom postupku Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Uredbe Europske unije
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Unutarnji poslovi
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o javnom okupljanju Prekršajni zakon Zakon o državnim službenicima Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o tajnosti podataka Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o osobnom imenu Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Ustav Republike Hrvatske Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o azilu Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o prebivalištu Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o privatnim detektivima Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o policiji Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o strancima Zakon o nadzoru državne granice Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o kaznenom postupku Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

Copyright © Ante Borić