Baza je ažurirana 05.12.2022. 

zaključno sa NN 139/22

Povezani zakoni

Pravosudna tijela
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o sudovima Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o sudskim pristojbama Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o odvjetništvu Zakon o državnom odvjetništvu Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o sudovima za mladež Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o policiji Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o javnom bilježništvu Kazneno i prekršajno
Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o oružju Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o pomilovanju Zakon o probaciji Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o privatnim detektivima Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o općem oprostu Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Kazneni zakon Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o strancima Zakon o kaznenom postupku Zakon o sudovima za mladež Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o policiji Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Prekršajni zakon Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje

Copyright © Ante Borić