Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Povezani zakoni

Pravosudna tijela
Zakon o odvjetništvu Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o sudskim pristojbama Zakon o pravobranitelju za djecu Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o sudovima za mladež Zakon o javnom bilježništvu Zakon o policiji Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o sudovima Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o plaći i drugim​ materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o Državnom sudbenom vijeću Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Kazneno i prekršajno
Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o privatnim detektivima Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela Zakon o strancima Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o mjerama ograničavanja Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Prekršajni zakon Zakon o sudovima za mladež Zakon o pomilovanju Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o policiji Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o općem oprostu Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Kazneni zakon Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o kaznenom postupku Zakon o probaciji Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska

Copyright © Ante Borić