Baza je ažurirana 28.06.2022. 

zaključno sa NN 72/22

Povezani zakoni

Kazneno i prekršajno
Zakon o oružju Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o policiji Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o sudovima za mladež Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o strancima Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Kazneni zakon Zakon o probaciji Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o pomilovanju Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o kaznenom postupku Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o općem oprostu Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o privatnim detektivima Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Prekršajni zakon Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Unutarnji poslovi
Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o policiji Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o javnom okupljanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o strancima Zakon o prebivalištu Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o tajnosti podataka Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o kaznenom postupku Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o nadzoru državne granice Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o azilu Zakon o državnim službenicima Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o privatnim detektivima Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o sustavu civilne zaštite Ustav Republike Hrvatske Prekršajni zakon Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o osobnom imenu Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Pravosudna tijela
Zakon o sudskim pristojbama Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o područjima i sjedištima sudova Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o javnom bilježništvu Zakon o policiji Zakon o sudovima 2013-2018 Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o sudovima za mladež Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o odvjetništvu Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o sudovima Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o državnom odvjetništvu

Copyright © Ante Borić