Baza je ažurirana 07.12.2022. 

zaključno sa NN 140/22

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o igralištima za golf Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o gradnji Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o prostornom uređenju Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o najmu stanova Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o građevnim proizvodima Zakon o komasaciji Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Građansko pravo
Obiteljski zakon Zakon o kamatama Zakon o leasingu Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o obveznim odnosima Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o mirenju Zakon o vanparničnom postupku Zakon o parničnom postupku Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o mjenici Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o međunarodnom privatnom pravu Ovršni zakon Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o osiguranju Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o najmu stanova Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o zakladama Zakon o koncesijama Zakon o nasljeđivanju Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Stečajni zakon Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Copyright © Ante Borić