Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Povezani zakoni

Banke, financije i investicije
Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o javno-privatnom partnerstvu Pomorski zakonik Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o državnim potporama Zakon o čeku Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o kreditnim unijama Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o faktoringu Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o mjenici Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o tržištu kapitala 1/2 Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o kreditnim institucijama Zakon o elektroničkom novcu Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o poticanju ulaganja Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o igrama na sreću Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o obrtu Zakon o platnom prometu Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o trgovini Zakon o arbitraži Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o deviznom poslovanju Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o leasingu Zakon o kamatama Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o računovodstvu Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o tržištu kapitala 2/2 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 14. ožujka 2012 godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o sudskom registru Zakon o financijskom osiguranju Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o osiguranju Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o tajnosti podataka Stečajni zakon Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o reviziji Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o zaštiti potrošača Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o trgovačkim društvima Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima

Copyright © Ante Borić