Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o kamatama Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o osiguranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o koncesijama Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Obiteljski zakon Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr Zakon o najmu stanova Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o obveznim odnosima Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o izvanparničnom postupku Ovršni zakon Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o zakladama Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o leasingu Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o parničnom postupku Stečajni zakon Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o nasljeđivanju Zakon o mjenici Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Promet
Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Pomorski zakonik Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o zračnim lukama Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o povlasticama u prometu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o žičarama Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o prijevozu opasnih tvari Prekršajni zakon Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o cestama Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o željeznici Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta

Copyright © Ante Borić