Baza je ažurirana 07.12.2022. 

zaključno sa NN 140/22

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o računovodstvu Carinski zakon 1999-2013 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o poreznoj upravi Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o trošarinama Zakon o doprinosima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o porezu na dobit Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Carinski zakonik EU Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o igrama na sreću Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o carinskoj tarifi Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Opći porezni zakon Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o lokalnim porezima Zakon o osobnom identifikacijskom broju Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o carinskoj službi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o porezu na dohodak Zakon o financijskoj policiji Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o proračunu Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava

Copyright © Ante Borić