Baza je ažurirana 31.03.2023. 

zaključno sa NN 36/23

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o najmu stanova Zakon o parničnom postupku Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o leasingu Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o nasljeđivanju Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o obveznim odnosima Stečajni zakon Zakon o kamatama Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Ovršni zakon Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o vanparničnom postupku Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o mjenici Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o mirenju Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Obiteljski zakon Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o koncesijama Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o zakladama Zakon o osiguranju Nekretnine i gradnja
Zakon o najmu stanova Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o građevnim proizvodima Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o prostornom uređenju Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o gradnji Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o igralištima za golf Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o komasaciji Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o komunalnom gospodarstvu Geodezija
Zakon o cestama Zakon o vodama Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o prostornom uređenju Zakon o željeznici Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o naseljima Zakon o gradnji Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o općem upravnom postupku Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o šumama Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Poljoprivreda, životinje i okoliš
Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o proglašenju parka prirode Telašćica Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode Zakon o zaštiti prirode Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje" Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode Zakon o zdravlju životinja Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o kontaminantima Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode Zakon o šumama Zakon o duhanu Zakon o vatrogastvu Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003.2003 o gnojivima Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o lovstvu Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o sustavu obrane od tuče Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o igralištima za golf Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" Zakon o zaštiti od buke Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom Zakon o zaštiti od požara Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o uzgoju domaćih životinja Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o seizmološkim poslovima Zakon o vodama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o zaštiti okoliša Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o poljoprivredi Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Zakon o zaštiti životinja Zakon o zadrugama Zakon o vinu Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o morskom ribarstvu Zakon o akvakulturi Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara« Zakon o zaštiti zraka

Copyright © Ante Borić