Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Povezani zakoni

Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o vatrogastvu Zakon o sustavu državne uprave Zakon o grobljima Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o lokalnim porezima Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o upravnim sporovima Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o proračunu Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o savjetima mladih Zakon o vodnim uslugama Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o otocima Zakon o zaštiti od požara Zakon o potpomognutim područjima Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o naseljima Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o ustanovama Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o općem upravnom postupku Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Unutarnji poslovi
Ustav Republike Hrvatske Zakon o tajnosti podataka Zakon o nadzoru državne granice Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o policiji Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o sigurnosnim provjerama Prekršajni zakon Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o azilu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o državnim službenicima Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o osobnom imenu Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o privatnim detektivima Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o prebivalištu Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o strancima Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o kaznenom postupku Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o javnom okupljanju Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Razno
Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o zakladama i fundacijama Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika Zakon o vodama Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Zakon o Spomen-području Jasenovac Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica Zakon o računanju vremena Zakon o zaštiti od buke Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o poštanskim uslugama Zakon o akreditaciji Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva Zakon o udrugama Zakon o osobnom imenu Zakon o zračnom prometu Zakon o privatnim detektivima Država, uprava i javne ovlasti
Ustav Republike Hrvatske Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o matičnom broju Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o potpomognutim područjima Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o konvalidaciji Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o državnim službenicima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o upravnim sporovima Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o proračunu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o vanjskim poslovima Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o političkim strankama Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o sustavu državne uprave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o komasaciji Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o obnovi Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o državnim maticama (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o koncesijama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o upravnim pristojbama Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o javnoj nabavi Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o službenoj iskaznici Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o općem upravnom postupku

Copyright © Ante Borić