Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o državnim maticama Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o upravnim sporovima Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o komasaciji Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o vanjskim poslovima Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o zaštiti i spašavanju Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o potpomognutim područjima Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o političkim strankama Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o koncesijama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o matičnom broju Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Ustav Republike Hrvatske Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o sanaciji određenih poduzeća (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o upravnim sporovima 2024 Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o državnim službenicima Zakon o službenoj iskaznici Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o obnovi Zakon o javnoj nabavi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o sustavu državne uprave Zakon o državnim potporama Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o općem upravnom postupku Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o upravnim pristojbama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o lobiranju Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o proračunu Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o konvalidaciji Razno
Zakon o vodama Zakon o Spomen-području Jasenovac Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o osobnom imenu Zakon o zračnom prometu Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o računanju vremena Zakon o udrugama Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva Zakon o zaštiti od buke Zakon o privatnim detektivima Zakon o akreditaciji Zakon o poštanskim uslugama Zakon o zakladama i fundacijama Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o ustanovama Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o vodnim uslugama Zakon o upravnim sporovima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o otocima Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o lokalnim porezima Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o savjetima mladih Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o zaštiti od požara Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o naseljima Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o sustavu državne uprave Zakon o potpomognutim područjima Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o općem upravnom postupku Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o proračunu Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o grobljima Zakon o vatrogastvu Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Unutarnji poslovi
Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o javnom okupljanju Prekršajni zakon Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o državnim službenicima Zakon o privatnim detektivima Ustav Republike Hrvatske Zakon o tajnosti podataka Zakon o nadzoru državne granice Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o policiji Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o kaznenom postupku Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o osobnom imenu Zakon o strancima Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o azilu Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o prebivalištu Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana

Copyright © Ante Borić