Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Povezani zakoni

Razno
Zakon o osobnom imenu Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o poštanskim uslugama Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva Zakon o udrugama Zakon o Spomen-području Jasenovac Zakon o akreditaciji Zakon o privatnim detektivima Zakon o zračnom prometu Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika Zakon o vodama Zakon o zakladama i fundacijama Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Zakon o zaštiti od buke Zakon o računanju vremena Unutarnji poslovi
Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o kaznenom postupku Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o tajnosti podataka Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o privatnim detektivima Prekršajni zakon Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o javnom okupljanju Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o osobnom imenu Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o policiji Zakon o nadzoru državne granice Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o prebivalištu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o strancima Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o azilu Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o državnim službenicima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Ustav Republike Hrvatske Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Kazneno i prekršajno
Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o sudovima za mladež Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o kaznenom postupku Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o privatnim detektivima Prekršajni zakon Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o pomilovanju Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o policiji Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o mjerama ograničavanja Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela Kazneni zakon Zakon o strancima Zakon o probaciji Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o općem oprostu Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela

Copyright © Ante Borić