Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Kazneno i prekršajno
Zakon o probaciji Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o pomilovanju Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Prekršajni zakon Zakon o policiji Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o kaznenom postupku Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o sudovima za mladež Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o općem oprostu Zakon o privatnim detektivima Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o strancima Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o oružju Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Kazneni zakon Unutarnji poslovi
Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o obradi biometrijskih podataka Prekršajni zakon Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o policiji Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o tajnosti podataka Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o prebivalištu Zakon o kaznenom postupku Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o azilu Zakon o osobnom imenu Zakon o nadzoru državne granice Zakon o privatnim detektivima Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Ustav Republike Hrvatske Zakon o strancima Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o državnim službenicima Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o javnom okupljanju Razno
Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o računanju vremena Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica Zakon o zračnom prometu Zakon o udrugama Zakon o vodama Zakon o Spomen-području Jasenovac Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o zakladama i fundacijama Zakon o poštanskim uslugama Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Zakon o akreditaciji Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika Zakon o zaštiti od buke Zakon o osobnom imenu Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o privatnim detektivima

Copyright © Ante Borić