Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o upravnim sporovima 2024 Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o upravnim pristojbama Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o vanjskim poslovima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o državnim službenicima Zakon o konvalidaciji Zakon o državnim potporama Zakon o komasaciji Zakon o matičnom broju Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o upravnim sporovima Zakon o službenoj iskaznici Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o javnoj nabavi Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o općem upravnom postupku Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o sustavu državne uprave Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o državnim maticama Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o političkim strankama Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o obnovi Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o potpomognutim područjima Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Ustav Republike Hrvatske Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o lobiranju Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o proračunu Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o koncesijama Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Unutarnji poslovi
Zakon o obradi biometrijskih podataka Prekršajni zakon Zakon o nadzoru državne granice Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o privatnim detektivima Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o javnom okupljanju Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o sustavu civilne zaštite Ustav Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o azilu Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o strancima Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o policiji Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o tajnosti podataka Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o kaznenom postupku Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o osobnom imenu Zakon o državnim službenicima Zakon o prebivalištu Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona

Copyright © Ante Borić