Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Povezani zakoni

Pravosudna tijela
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o plaći i drugim​ materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o sudskim pristojbama Zakon o policiji Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o sudovima 2013-2018 Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o odvjetništvu Zakon o sudovima za mladež Zakon o javnom bilježništvu Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o sudovima Kazneno i prekršajno
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o mjerama ograničavanja Zakon o strancima Zakon o kaznenom postupku Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Kazneni zakon Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Prekršajni zakon Zakon o pomilovanju Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o policiji Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o probaciji Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o privatnim detektivima Zakon o općem oprostu Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o sudovima za mladež Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge

Copyright © Ante Borić