Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

Povezani zakoni

Obrazovanje
Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o ustanovama Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost

Copyright © Ante Borić