Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o poljoprivrednom zemljištu Obiteljski zakon Zakon o kamatama Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o koncesijama Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o obveznim odnosima Zakon o osiguranju Ovršni zakon Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o leasingu Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Stečajni zakon Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o nasljeđivanju Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o mjenici Zakon o parničnom postupku Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o najmu stanova Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o zakladama Nekretnine i gradnja
Zakon o gradnji Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o komasaciji Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o prostornom uređenju Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o igralištima za golf Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o građevnim proizvodima Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o najmu stanova Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Copyright © Ante Borić