Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o državnim službenicima Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o konvalidaciji Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o državnim potporama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o javnoj nabavi Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o vanjskim poslovima Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o obnovi Zakon o sustavu državne uprave Zakon o upravnim sporovima Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o općem upravnom postupku Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o državnim maticama Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Ustav Republike Hrvatske Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o upravnim pristojbama Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o komasaciji Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o koncesijama Zakon o matičnom broju Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o potpomognutim područjima Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o političkim strankama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o proračunu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Oružane snage i branitelji
Zakon o Zakladi vojne solidarnosti Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2014-2017 Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o eksplozivnim tvarima 2004-2017 Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njihovu uništenju Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba Zakon o obrani Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o grobljima boraca Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od strane pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga za vrijeme domovinskog rata Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Zakon o civilnoj službi Zakon o upravnim sporovima Zakon o Hrvatskom domovinskom fondu Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti Zakon o općem upravnom postupku Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o vodnim uslugama Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o zaštiti od požara Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o otocima Zakon o ustanovama Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o naseljima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o potpomognutim područjima Zakon o lokalnim porezima Zakon o savjetima mladih Zakon o grobljima Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o vatrogastvu Zakon o sustavu državne uprave Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o proračunu Zakon o upravnim sporovima Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o općem upravnom postupku Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi

Copyright © Ante Borić