Baza je ažurirana 18.09.2021. 

zaključno sa NN 101/21

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o zaštiti prava pacijenata Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o zaštiti okoliša Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o zaštiti na radu Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka Zakon o zaštiti od buke Zakon o zaštiti prirode Zakon o zaštiti potrošača Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda Zakon o zaštiti životinja Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Zakon o registru birača Zakon o zaštiti zraka Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o privatnim detektivima Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o zaštiti od požara Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o službenoj statistici Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o prestanku važenja Zakona o zaštiti poljskih dobara Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o državnim maticama

Copyright © Ante Borić