Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

Objavljeno u NN 88/08 od 28.07.2008.:

 

MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 112. stavka 3. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02 i 76/07) donosim

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU MATERIJALNOG ZBRINJAVANJA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu materijalnog zbrinjavanja Oružanih snaga Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 179/04) u članku 8. stavku 1. riječi: »i kojima je vijek uporabe duži od godinu dana«, brišu se. Članak 2. Članak 80. mijenja se i glasi: »Postupak nabave materijalne imovine i usluga te izvođenje radova za potrebe MORH i OS RH provodi se kroz sljedeće aktivnosti: – planiranje potreba za materijalnom imovinom, izvođenjem radova i uslugama, – izrada Prijedloga financijskog plana, – izrada zahtjeva za nabavu roba, usluga i radova, – planiranje nabave, – donošenje Odluke ovlaštene osobe o početku procesa nabave, – provedba postupka nabave, – sklapanje ugovora, – dostava ugovora podnositeljima zahtjeva i nositeljima provedbe s naputkom za njegovu provedbu, – naručivanje i prijem materijalne imovine, usluga i radova od strane nositelja provedbe ugovora i krajnjih korisnika, – kontrola provedbe nabave. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, a za potrebe postrojbi OS RH koje sudjeluju u međunarodnim operacijama, postupak nabave u inozemstvu propisat će se posebnim poglavljem Naputka o provedbi nabave u MORH i OS RH.« Članak 3. Članak 81. mijenja se i glasi: »Planiranje potreba za materijalnim sredstvima, ustupanje radova i usluga obavlja se u skladu s odredbama Pravilnika o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane.« Članak 4. Članak 82. mijenja se i glasi: »Uprava MORH-a nadležna za izradu Prijedloga financijskog plana dostavlja odobreni Prijedlog financijskog plana nadležnim službama MORH-a i upravama Glavnog stožera OS RH, najkasnije do 1. rujna tekuće godine za narednu godinu. Zahtjev za nabavu izrađuju tehnički nositelji na temelju Iskaza potrebe korisnika i u skladu s odobrenim Prijedlogom financijskog plana. Način izrade Zahtjeva za nabavu odredit će se Naputkom o provedbi postupka nabave u MORH-u i OS RH. Iskaz potreba za OS RH izrađuje Glavni stožer OS RH, a za MORH nadležne uprave. Iskazi potreba korisnika dostavljaju se tehničkim nositeljima najkasnije do 15. rujna, a zahtjevi za nabavu dostavljaju se Službi za ugovaranje i nabavu najkasnije do 30. rujna.« Članak 5. Članak 83. mijenja se i glasi: »Zahtjevi za nabavu izrađeni u skladu s odobrenim Prijedlogom financijskog plana su temeljni dokumenti za izradu Prijedloga plana nabave. Prijedlog plana nabave donosi čelnik Uprave za materijalne resurse, a ovjerava ministar obrane ili osoba koju on ovlasti. Na temelju Prijedloga plana nabave može započeti proces nabave. Plan nabave na temelju odobrenog Financijskog plana donosi ministar obrane ili osoba koju on ovlasti.« Članak 6. Članak 84. mijenja se i glasi: »Svaka izmjena odobrenog Prijedloga financijskog plana ili Financijskog plana mora se prethodno uskladiti s Prijedlogom plana nabave ili Planom nabave.« Članak 7. Članak 85. mijenja se i glasi: »Nositelj postupka provedbe nabave i ugovaranja je Služba za ugovaranje i nabavu.« Članak 8. Članak 86. mijenja se i glasi: »Odluku o početku postupka nabave kao i način provedbe svakog pojedinog postupka donosi za vrijednost nabave do visine određene Zakonom o javnoj nabavi za male vrijednosti načelnik ustrojstvene jedinice nadležne za provedbu nabave, a za vrijednosti nabave koje prelaze iznos određen u Zakonu o javnoj nabavi za male vrijednosti čelnik Uprave za materijalne resurse, Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se način provedbe nabave, javna nabava uz primjenu Zakona o javnoj nabavi ili uz izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi. Odluka o nabavi uz primjenu izuzeća Zakona o javnoj nabavi mora sadržavati obrazloženje.« Članak 9. Članak 87. mijenja se i glasi: »Sklopljene ugovore nadležna služba za ugovaranje i nabavu dostavlja nadležnim tehničkim nositeljima i Upravi za financije i proračun. Tehnički nositelji dužni su dostaviti ugovore Glavnom stožeru OS RH za one ugovore koji su proizašli iz Iskazanih potreba korisnika unutar Oružanih snaga. Tehnički nositelji obvezni su sklopljene ugovore dostaviti nositeljima provedbe ugovora i dati prema potrebi uputu o provedbi.« Članak 10. U članku 88. stavak 2., briše se. Članak 11. Članak 89. mijenja se i glasi: »U iznimnim slučajevima nabava materijalne imovine, usluga i radova može se provesti i bez sklapanja pisanog ugovora, i to na sljedeće načine: – plaćanje gotovinom do iznosa određenim Odlukom Hrvatske narodne banke, – narudžbenicom do 15.000,00 kn – bez ograničenja u slučaju izvanrednih okolnosti ili više sile, a uz prethodnu suglasnost ministra obrane odnosno načelnika Glavnog stožera OS RH. Uvjeti pod kojima se može provesti nabava iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se Naputkom o provedbi postupka nabave u MORH-u i OS RH.« Članak 12. U članku 90. stavak 2., briše se. Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. Članak 13. Članak 91. mijenja se i glasi: »Tehnički nositelji su dužni pratiti realizaciju provedbe ugovora i na propisanim obrascima u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi izvješćivati Službu za ugovaranje i nabavu. Uprava za materijalne resurse nadležna je za prikupljanje i izradu izvješća na propisanim obrascima, izradu statističkih pregleda i njihovo dostavljanje državnim tijelima sukladno Zakonu o javnoj nabavi.« Članak 14. Članak 92. mijenja se i glasi: »Naputak o provedbi postupka nabave u MORH i OS RH donosi ministar obrane.« Članak 15. U članku 128. stavak 1. mijenja se i glasi: »Za sredstva naoružanja i motorna vozila (bojna i nebojna), u okviru MFT IV razine, vodi se posebna evidencija po tvorničkim brojevima naoružanja odnosno brojevima šasije za motorna vozila.« Stavak 3. mijenja se i glasi: »Način ustrojavanja i vođenja evidencije iz stavka 1. ovog članka, propisuju se u okviru Naputka o provedbi logističke i zdravstvene potpore OS RH i Naputka o provedbi logističke potpore MORH.«. Članak 16. U članku 173. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »Čelnici ustrojstvenih jedinica navedenih u stavku 1. članka 173. Pravilnika će najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika izvršiti usklađivanje propisa navedenih u stavku 1. članka 173. Pravilnika s odredbama ovoga Pravilnika.« Članak 17. Čelnik Uprave za materijalne resurse će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika donijeti Pregled taktičkih, tehničkih i nositelja planiranja u MORH i OS RH«. Članak 18. U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »materijalna sredstva« zamjenjuju se riječima: »materijalna imovina«, a riječi: »pomoćnik ministra« riječju: »ravnatelj Uprave«. Članak 19. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 803-05/08-01/11 Urbroj: 512-01-08-5 Zagreb, 18. srpnja 2008.

Ministar Branko Vukelić, v. r.

Copyright © Ante Borić