Objavljeno u NN 89/10 od 19.07.2010.:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 20/10) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

 

PRAVILNIK O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

I. PODRUČJE PRIMJENE, STAVLJANJE NA TRŽIŠTE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti za stavljanje na tržište osobne zaštitne opreme i bitni sigurnosni zahtjevi kojima osobna zaštitna oprema mora udovoljavati, radi osiguranja zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika.

(2) U smislu odredbi ovoga Pravilnika, osobnom zaštitnom opremom (u daljnjem tekstu: OZO) se smatra:

1) svaki uređaj, naprava ili pribor koju koristi osoba radi zaštite od jedne ili više opasnosti za zdravlje ili život,

2) svaka jedinica koja je sastavljena od više uređaja, naprava ili pribora, koje je proizvođač sastavio (povezao) u cjelinu radi zaštite osobe od jednog ili više istovremenih rizika,

3) zaštitni uređaj, naprava ili pribor koji je odvojivo ili fiksno povezan s osobnom opremom koja nije zaštitna a osoba je nosi ili drži pri obavljanju određenih aktivnosti,

4) zamjenjivi dijelovi OZO koji su bitni za njezino zadovoljavajuće djelovanje, a koji se isključivo koriste za takvu opremu.

(3) Svaki sustav koji se stavlja na tržište zajedno s OZO sa svrhom da se priključi na drugu vanjsku napravu, smatra se njezinim sastavnim dijelom, čak i ako taj sustav nije namijenjen neprekinutom korištenju ili držanju tijekom cijelog vremena izloženosti riziku.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na:

1) OZO čije je stavljanje na tržište, slobodni protok roba i sigurnost uređeno posebnim propisom,

2) OZO iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Članak 2.

(1) OZO se može staviti na tržište i u uporabu ako uz pravilno održavanje i uporabu za namijenjenu svrhu, čuva zdravlje i jamči sigurnost korisnika i nema utjecaja na zdravlje i sigurnost drugih osoba, domaćih životinja ili dobara.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, OZO koja nije usklađena sa zahtjevima ovoga Pravilnika može se prezentirati na sajmovima, izložbama, odnosno predstaviti javnosti ako je vidno označena upozorenjem o neusklađenosti sa zahtjevima ovoga Pravilnika i zabranom njezine kupnje odnosno uporabe za bilo koju svrhu sve dok ju proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik ne uskladi sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

Članak 3.

OZO mora udovoljavati bitnim zahtjevima za sigurnost i zdravlje iz Priloga II ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Kategorije OZO su:

1) Kategorija I obuhvaća OZO za koju proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik predviđa da korisnik može sam ocijeniti stupanj osigurane zaštite pred minimalnim rizicima, te čije učinke, ako su postupni, može sigurno i pravovremeno utvrditi,

2) Kategorija II obuhvaća OZO koja nije oprema iz podstavka 1. i 3. ovoga stavka,

3) Kategoriju III obuhvaća OZO koja je namijenjena zaštiti od smrtnih opasnosti te opasnosti koje mogu ozbiljno i nepopravljivo oštetiti zdravlje i čije trenutne učinke, koje predviđa proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik, korisnik ne može pravovremeno utvrditi.

(2) Vrste OZO s naznakom kategorije kojoj pripadaju utvrđene su u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(3) Pri raspoređivanju OZO u kategorije, potrebno je primijeniti odgovarajuće postupke za ocjenjivanje sukladnosti iz glave II. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Stavljanje na tržište OZO ili njezinih dijelova usklađenih s ovim Pravilnikom, uključujući postupke ocjenjivanja sukladnosti iz glave II. ovoga Pravilnika, koja nosi propisanu oznaku sukladnosti, ne smije se zabraniti, ograničiti ili ometati.

(2) Stavljanje na tržište dijelova OZO koji ne nose oznaku sukladnosti, a koji su predviđeni za ugradnju u OZO, ne smije se zabraniti, ograničiti ili ometati pod uvjetom da nisu bitni za njezino zadovoljavajuće djelovanje.

Članak 6.

(1) OZO iz članka 8. stavka 6. ovoga Pravilnika, smatra se usklađenom s bitnim zahtjevima iz članka 3. ovoga Pravilnika, ako nosi propisanu oznaku sukladnosti, te za koju proizvođač može, na zahtjev, osigurati izjavu o sukladnosti iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(2) OZO iz članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika, smatra se usklađenom s bitnim zahtjevima iz članka 3. ovoga Pravilnika, ako nosi propisanu oznaku sukladnosti, te za koju proizvođač može, na zahtjev, osigurati izjavu o sukladnosti iz članka 15. ovoga Pravilnika, i priložiti potvrdu izdanu od ovlaštenog tijela iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(3) Potvrdom iz stavka 2. ovoga članka potvrđuje se da je OZO usklađena s odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene usklađene europske norme (u daljnjem tekstu: usklađene norme), te da je ocijenjena na razini pregleda tipa sukladno članku 10. stavku 4., podstavku 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(4) Ako proizvođač nije primijenio ili je samo djelomično primijenio usklađene norme ili takvih normi nema, potvrda izdana od ovlaštenog tijela iz članka 9. ovoga Pravilnika, mora potvrditi sukladnost OZO s bitnim zahtjevima u skladu s člankom 10. stavkom 4. podstavkom 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(5) Popis usklađenih normi objavit će ministarstvo nadležno za gospodarstvo u »Narodnim novinama«.

(6) Ako OZO mora ispunjavati i tehničke zahtjeve drugih propisa s drugih gledišta koji također predviđaju postavljanje oznake sukladnosti, smatra se da je OZO također usklađena i s odredbama tih propisa.

(7) Ako posebni propisi dopuštaju prijelazno razdoblje u kojem proizvođač može izabrati kako će postupati, oznaka sukladnosti će označavati usklađenost OZO s odredbama samo onih propisa koje je primijenio proizvođač.

(8) U slučajevima iz stavka 7. ovoga članka, podaci o primijenjenim propisima moraju biti sadržani u dokumentima, obavijestima ili uputama zahtijevanim primijenjenim propisima i priložene uz tu OZO.

Članak 7.

(1) Ako se utvrdi da bi OZO koja nosi oznaku sukladnosti i koristi se sukladno namijenjenoj svrsi, mogla ugroziti zdravlje i sigurnost osoba, domaćih životinja ili dobara, nadležno inspekcijsko tijelo poduzet će mjere da se takva OZO povuče s tržišta, zabrani njezina daljnja prodaja odnosno slobodno kretanje. Europska komisija će se o tome obavijestiti sukladno posebnom propisu.

(2) U obavijesti iz stavka 1. ovoga članka mora biti navedeno da li je do nesukladnosti došlo zbog:

1) nezadovoljavanja bitnih zahtjeva iz članka 3. ovoga Pravilnika,

2) nepravilne primjene norma iz članka 6. ovoga Pravilnika,

3) nedostataka u normama navedenim u članku 6. ovoga Pravilnika.

(3) Ako OZO koja nije usklađena s bitnim zahtjevima nosi oznaku sukladnosti, nadležno inspekcijsko tijelo poduzet će mjere protiv osoba odgovornih za pričvršćenje oznake te će nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka o tome izvijestiti Europsku komisiju i države članice.

(4) Ako država članica ili Europska komisija ocijeni da usklađene norme iz članka 6. stavka 5. ovoga Pravilnika u potpunosti ne udovoljavaju odgovarajućim bitnim zahtjevima za sigurnost i zdravlje iz članka 3. ovoga Pravilnika, Europska komisija ili država članica mora o tome izvijestiti odbor osnovan u skladu s Direktivom 98/34/EC obrazlažući svoje razloge, koji mora bez odlaganja dati svoje mišljenje.

(5) Ako je, sukladno mišljenju odbora iz stavka 4. ovoga članka te obavijesti Europske komisije, iz službenog glasila iz članka 6. stavka 5. ovoga Pravilnika potrebno povući usklađene norme, nadležno tijelo postupit će po toj obavijesti.

II. POSTUPCI OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI

Članak 8.

(1) Prije stavljanja tipa OZO na tržište, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik mora osigurati tehničku dokumentaciju iz Priloga III ovoga Pravilnika, koju će na zahtjev dostaviti nadležnim tijelima.

(2) Prije stavljanja OZO na tržište, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik mora ispuniti sljedeće zahtjeve:

1) za OZO jednostavnog oblikovanja kategorije I:

1. da udovoljava odgovarajućim bitnim zahtjevima za sigurnost i zdravlje iz Priloga II. ovoga Pravilnika,

2. da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i Prilogom III. ovoga Pravilnika,

3. da je osigurana izjava o sukladnosti u skladu sa člankom 15. i Prilogom V/1 odnosno V/2 ovoga Pravilnika,

4. da je sva OZO označena propisanom oznakom sukladnosti.

2) Za OZO kategorije II:

1. da udovoljava odgovarajućim bitnim zahtjevima za sigurnost i zdravlje iz Priloga II ovoga Pravilnika,

2. da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i Prilogom III ovoga Pravilnika,

3. da je model za pregled tipa pregledan sukladno postupku iz članka 10. ovoga Pravilnika,

4. da je osigurana izjava o sukladnosti u skladu s člankom 15. i Prilogom V/1 odnosno V/2 ovoga Pravilnika,

5. da je sva OZO označena propisanom oznakom sukladnosti.

3) Za OZO složenog oblikovanja kategorije III:

1. da udovoljava odgovarajućim bitnim zahtjevima za sigurnost i zdravlje iz Priloga II ovoga Pravilnika,

2. da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i Prilogom III ovoga Pravilnika,

3. da je model za pregled tipa pregledan sukladno postupku iz članka 10. ovoga Pravilnika,

4. da je osigurana primjena jednog od postupaka provjere u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika, prema izboru proizvođača,

5. da je osigurana izjava o sukladnosti u skladu s člankom 15. i Prilogom V/1 odnosno V/2 ovoga Pravilnika,

6. da je sva OZO označena propisanom oznakom sukladnosti uz identifikacijsku oznaku onog tijela za ocjenu sukladnosti koje je sudjelovalo u fazi nadzora proizvodnje,

(3) Zahtjevi iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se na sastavne dijelove OZO, koji će biti ugrađeni u OZO, pod uvjetom da nisu od bitnog značaja za zadovoljavajuće djelovanje te opreme.

(4) Ako su zahtjevi za OZO iz stavka 2. ovoga članka ispunjeni od strane proizvođača, smatra se da ta OZO ispunjava zahtjeve iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Prije serijske proizvodnje OZO, osim one iz stavka 6. ovoga članka, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik moraju dostaviti model za pregled tipa iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(6) Pregled tipa neće se zahtijevati ako se radi o modelu OZO jednostavnog oblika za koju projektant pretpostavlja da korisnik može sam ocijeniti stupanj osigurane zaštite pred minimalnim rizicima, te čije učinke, ako su postupni, može sigurno i pravovremeno utvrditi, a odnosi se isključivo na OZO namijenjenu za zaštitu korisnika od:

1) mehaničkih djelovanja čiji je učinak površinski (vrtlarske rukavice, napršnjaci i sl.),

2) materijala za čišćenje slabog djelovanja i laganog povratnog učinka (rukavice za zaštitu od razrijeđenih otopina deterdženata i sl.),

3) opasnosti pri rukovanju vrućim dijelovima koje ne izlažu korisnika temperaturi višoj od 50 °C ili opasnim utjecajima (rukavice, pregače za profesionalnu uporabu i sl.),

4) atmosferskih djelovanja koji nisu ni iznimne niti ekstremne prirode (štitnik za glavu, sezonska odjeća, obuća i sl.),

5) manjih udara i vibracija koje ne djeluju na vitalne dijelove tijela i čiji učinci ne mogu uzrokovati nepopravljive bolesne promjene (lake anti-skalping kacige, rukavice, lagana obuća i sl.),

6) sunčevog svjetla (sunčane naočale).

(7) Proizvodnja OZO uključuje:

1) jedan od postupaka provjere iz članka 11. ovoga Pravilnika, prema izboru proizvođača, ako se radi o kompleksno oblikovanoj OZO namijenjenoj za zaštitu od smrtnih opasnosti ili od opasnosti koje mogu nepovratno oštetiti zdravlje, za koje projektant pretpostavlja da njihove neposredne učinke korisnik ne može prepoznati u dostatnom vremenu, što obuhvaća isključivo:

1. filterske uređaje za disanje za zaštitu od krutih i tekućih aerosola ili nadražljivih, opasnih, otrovnih ili radioaktivnih plinova,

2. zaštitne uređaje za disanje koji pružaju potpunu izolaciju od okolne atmosfere uključujući one koje se koriste pri ronjenju,

3. OZO koja pruža samo ograničenu zaštitu od kemijskih napada ili od ionizirajućeg zračenja,

4. intervencijsku opremu koja se koristi u okolišu s visokim temperaturama čiji su učinci usporedivi s onima temperature zraka od 100 °C ili više te onima u kojima je prisutno infracrveno zračenje, plamen ili prskanje većih količina rastaljenog materijala,

5. intervencijsku opremu koja se koristi u okolišu s niskim temperaturama čiji su učinci usporedivi s onima temperature zraka od -50 °C ili niže,

6. OZO za zaštitu od pada s visine,

7. OZO za zaštitu od električnih opasnosti i opasnog napona ili ona koja se koristi kao izolacija pri radu s visokim naponom.

2) izjavu o sukladnosti iz članka 15. ovoga Pravilnika za svu OZO.

Članak 9.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti može započeti pregled tipa sukladno članku 10. ovoga Pravilnika i provedbom postupaka upravljanja kvalitetom sukladno članku 11. ovoga Pravilnika, nakon ispunjavanja uvjeta iz Priloga IV ovoga Pravilnika i dobivenoga ovlaštenja u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti.

(2) Tijelo nadležno za davanje ovlaštenja prijavit će Europskoj komisiji i u državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu: država članica), ona tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja su ovlaštena za obavljanje postupaka iz članka 8. ovoga Pravilnika, poslove za koje su ovlaštena te njihove identifikacijske brojeve.

(3) Pri ocjenjivanju tijela koja su podnijela zahtjev za ovlaštenje potrebno je pridržavati se uvjeta iz Priloga IV ovoga Pravilnika.

(4) Smatrat će se da tijela udovoljavaju utvrđenim uvjetima ako su usklađena s odgovarajućim usklađenim normama.

(5) Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne ispunjava jedan ili više kriterija iz Priloga IV ovoga Pravilnika, nadležno tijelo prema posebnom propisu mora donijeti rješenje kojim se ovlaštenje ukida i o tome odmah, po propisanom postupku izvijestiti Europsku komisiju i države članice.

(6) Ako se utvrdi da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti iz stavka 5. ovoga članka više ne ispunjava jedan ili više kriterija iz Priloga IV ovoga Pravilnika, tijelo nadležno prema posebnom propisu, ukinut će ovlaštenje te o tome u najkraćem roku, izvijestiti Europsku komisiju i države članice.

(7) Popis tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njihovi identifikacijski brojevi te djelokrug za koje su ovlaštena, objavit će se u »Narodnim novinama«.

Članak 10.

(1) Pregled tipa je postupak kojim tijelo za ocjenjivanje sukladnosti utvrđuje i potvrđuje da model OZO zadovoljava odredbe ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za pregled tipa modela podnosi proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik samo jednom tijelu za ocjenjivanje sukladnosti.

(3) Zahtjev kojemu se prilaže odgovarajući broj uzoraka modela, mora sadržavati:

1) ime i adresu proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika te proizvodnog pogona određene OZO,

2) tehničku dokumentaciju proizvođača iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(4) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora obaviti pregled tipa u skladu sa sljedećim postupcima:

1) pregledom tehničke dokumentacije proizvođača

2) pregledom modela

(5) Postupak pregleda tehničke dokumentacije obavlja se na način da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti obavlja pregled tehničke dokumentacije proizvođača radi utvrđivanja njezine sukladnosti s usklađenim normama iz članka 6. ovoga Pravilnika, a ako proizvođač nije primijenio ili je samo djelomično primijenio usklađene norme ili ako takvih normi nema, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora prije pregleda tehničke dokumentacije proizvođača, provjeriti odgovaraju li tehničke specifikacije koje koristi proizvođač bitnim zahtjevima, kako bi utvrdilo odgovara li tehnička dokumentacija tehničkim specifikacijama.

(6) Postupak pregleda modela obavlja se na način da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti provjerava da li je model proizveden u skladu s tehničkom dokumentacijom proizvođača te da li se može koristiti potpuno sigurno za namijenjenu svrhu te tijelo za ocjenjivanje sukladnosti obavlja sve potrebne preglede i ispitivanja radi utvrđivanja sukladnost modela s usklađenim normama, a ako proizvođač nije primijenio ili je samo djelomično primijenio usklađene norme ili ako takvih normi nema, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora obaviti sve potrebne preglede i ispitivanja za utvrđivanje sukladnosti modela s tehničkim specifikacijama koje koristi proizvođač, pod uvjetom da su sukladne bitnim zahtjevima iz Priloga II ovoga Pravilnika.

(7) Ako model odgovara bitnim zahtjevima, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti izrađuje potvrdu o pregledu tipa i o tome izvještava podnositelja zahtjeva. Potvrda mora sadržavati rezultate pregleda, sve uvjete povezane s njezinim izdavanjem, uključujući opise i nacrte potrebne za identifikaciju odobrenog modela. Nadležna tijela državne uprave, druga tijela za ocjenjivanje sukladnosti, Europska komisija i države članice mogu dobiti presliku potvrde, a na utemeljen zahtjev i presliku tehničke dokumentacije proizvođača te izvještaja o provedenim pregledima i ispitivanjima. Nakon stavljanja OZO na tržište, dokumentacija mora biti na raspolaganju nadležnim tijelima deset godina.

(8) Svako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje odbije izdati potvrdu o pregledu tipa, mora o tome obavijestiti druga tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje ukida potvrdu o pregledu tipa, o ukidanju mora obavijestiti državu članicu, koja to potvrđuje i obavještava druge države članice i Europsku komisiju, iznoseći razloge za tu odluku.

Članak 11.

Tijekom proizvodnje OZO iz članka 8. stavka 7. podstavka 1. ovoga Pravilnika, a radi provjere sukladnosti izrađene OZO s tipom opisanim u potvrdi o pregledu tipa i odgovarajućim bitnim zahtjevima, proizvođač je, prema svom izboru, dužan provoditi jedan od sustava upravljanja kvalitetom za OZO – sustav upravljanja kvalitetom konačnog proizvoda prema postupku propisanom odredbom članka 12. ili sustav osiguranja kvalitete proizvodnje nadzorom prema postupku propisanom odredbama članka 13. i 14. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) Proizvođač u sustavu upravljanja kvalitetom konačnog proizvoda dužan je poduzeti sve potrebne mjere u proizvodnom procesu, uključujući završni pregled OZO i ispitivanja, kojima se osigurava homogenost proizvodnje i sukladnost OZO s tipom opisanim u potvrdi o pregledu tipa i s odgovarajućim bitnim zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Proizvođač je dužan tijelu za ocjenjivanje sukladnosti podnijeti zahtjev za ocjenu sustava upravljanja kvalitetom konačnog proizvoda, te radi provođenja postupka tijela za ocjenjivanje, omogućiti pristup na mjesta provjere proizvodnje i uzimanja uzoraka OZO.

(3) Temeljem zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti provodi postupak provjere slučajnim odabirom, u pravilu najmanje jednom godišnje, pregledom proizvodnje i ispitivanjem uzoraka OZO, radi utvrđenja homogenosti proizvodnje i sukladnosti uzoraka OZO s usklađenim normama ili bitnim zahtjevima iz Priloga II ovoga Pravilnika.

(4) Odgovarajući uzorak OZO koje uzima tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, pregledava se i na njemu se obavljaju sva potreba ispitivanja, koja su utvrđena u usklađenim normama ili koja su potrebna da se dokaže sukladnost s bitnim zahtjevima iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(5) Proizvođač ima pravo odabira tijela za ocjenjivanje sukladnosti, a ako tijelo koje pregledava proizvodnju i uzorak OZO nije tijelo koje je izdalo potvrdu o sukladnosti, ono je dužno, ako se pojave teškoće u vezi s ocjenom sukladnosti uzorka, zatražiti mišljenje tijela koje je izdalo potvrdu o sukladnosti.

(6) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti iz stavka 2. ovoga članka mora proizvođaču osigurati izvještaj o ispitivanju. Ako je u izvještaju utvrđeno da proizvodnja nije homogena ili da pregledana OZO nije sukladna s tipom opisanim u potvrdi o pregledu tipa ili s odgovarajućim bitnim zahtjevima, tijelo je dužno poduzeti mjere sukladne prirodi utvrđene nepravilnosti kao i obavijestiti nadležno državno tijelo koje je izdalo ovlaštenje tijelu koje je izdalo potvrdu.

(7) Proizvođač je dužan na zahtjev predočiti izvještaj tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

Članak 13.

(1) Proizvođač u sustavu osiguranja kvalitete proizvodnje nadzorom, može u cilju provjere osiguranja homogenosti proizvodnje i sukladnosti izrađene OZO s tipom opisanim u potvrdi o pregledu tipa i s odgovarajućim bitnim zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom, pokrenuti postupak provjere i ocjene sustava osiguranja kvalitete proizvodnje i izrađenog proizvoda OZO pomoću sustavnog praćenja.

(2) Radi provjere sustava osiguranja kvalitete proizvodnje i izrađenog proizvoda OZO pomoću sustavnog praćenja, proizvođač je, prema vlastitom izboru, dužan tijelu za ocjenjivanje sukladnosti podnijeti zahtjev za odobrenje sustava upravljanja kvalitetom.

(3) Zahtjev iz stavka 2. mora sadržavati:

1) sve informacije koje se odnose na kategoriju određene OZO, uključujući, tamo gdje je to primjereno i dokumentaciju koja se odnosi na odobreni model,

2) dokumentaciju o sustavu upravljanja kvalitetom,

3) obvezu ispunjavanja svih zahtjeva koji proizlaze iz sustava upravljanja kvalitetom i održavati primjerenost i učinkovitost sustava.

(4) Proizvođač je dužan, u skladu sa sustavom upravljanja kvalitetom, osigurati odgovarajuća ispitivanja i pregled svake OZO sukladno članku 12. ovoga Pravilnika, radi provjere njezine sukladnosti s odgovarajućim bitnim zahtjevima te posjedovati dokumentaciju o sustavu upravljanja kvalitetom.

(5) Dokumentacija iz stavka 4. ovoga članka, sadržava najmanje odgovarajući opis:

1) ciljeva kvalitete, organizacijsku shemu, odgovornost rukovodećih radnika i njihova ovlaštenja u svezi s kvalitetom proizvoda,

2) provjere i ispitivanja, koji moraju biti provedeni nakon proizvodnje,

3) sredstava koja se moraju upotrijebiti za provjeru učinkovitog djelovanja sustava upravljanja kvalitetom.

(6) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ocjenjuje sustav upravljanja kvalitetom i utvrđuje da li isti udovoljava uvjetima iz stavka 4. i 5. ovoga članka.

(7) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje provodi ocjenjivanje mora izraditi sve potrebne objektivne procjene komponenti sustava upravljanja kvalitetom i mora provjeriti da li taj sustav osigurava sukladnost proizvedene OZO s odobrenim modelom.

(8) Obrazložena odluka o ocjeni sustava upravljanja kvalitetom za OZO, dostavlja se proizvođaču i sadrži sve činjenice utvrđene tijekom obavljenog ocjenjivanja.

(9) Proizvođač mora izvijestiti tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje je odobrilo sustav upravljanja kvalitetom o svakom planu kojim želi izmijeniti sustav upravljanja kvalitetom.

(10) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora pregledati predložene izmjene iz stavka 6. ovoga članka i utvrditi ispunjava li izmijenjeni sustav upravljanja kvalitetom odgovarajuće odredbe, te obrazloženu odluku o ocjeni, koja sadrži sve činjenice utvrđene tijekom obavljenog ocjenjivanja, priopćiti proizvođaču.

Članak 14.

(1) Svrha nadzora je osiguranje pravilnog ispunjavanja svih obveza proizvođača, koje proizlaze iz odobrenog sustava upravljanja kvalitetom.

(2) U svrhu nadzora iz stavka 1. ovoga članka, proizvođač je dužan omogućiti pristup mjestima na kojima se obavlja nadzor, ispitivanje i skladištenje OZO, te tijelu nadzora dostaviti potrebnu dokumentaciju, a najmanje:

1. dokumentaciju o sustavu upravljanja kvalitetom,

2. tehničku dokumentaciju,

3. priručnike kontrole kvalitete.

(3) Tijelo obavlja periodična ocjenjivanja, radi utvrđivanja da proizvođač održava i primjenjuje odobreni sustav kontrole kvalitete te proizvođaču dostavlja presliku izvještaja o ocjenjivanju.

(4) Tijelo može obaviti nenajavljeni obilazak proizvođača, te o tome, proizvođaču dati izvještaj i ako je moguće, izvještaj o obavljenom nezavisnom ocjenjivanju.

(5) Proizvođač mora na zahtjev predočiti izvještaj tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

Članak 15.

Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik dužan je za svu OZO koju izradi ili stavi na tržište, osigurati izjavu o sukladnosti prema obrascu iz Priloga V/1 odnosno V/2 ovoga Pravilnika, radi potvrđivanja da je OZO sukladna odredbama ovoga Pravilnika i na zahtjev je dostaviti nadležnim tijelima te na svaku OZO postaviti propisanu oznaku sukladnosti.

III. OZNAKA SUKLADNOSTI

Članak 16.

Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik dužan je oznakom sukladnosti prema posebnom propisu o oznaci sukladnosti proizvoda, označiti OZO radi potvrde njezine usklađenosti s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Pravilnika obavljaju nadležna tijela u okviru propisanih nadležnosti.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Odredbe članka 7., članka 9. stavka 2., 5. i 6. i članka 10. stavka 7. ovoga Pravilnika kao i dijelovi u Prilozima koji propisuju obveze prema Komisiji i državama članicama Europske unije stupaju na snagu danom prijama ili stupanjem na snagu ACAA sporazuma.

(2) Danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europskoj uniji ili danom stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom (u daljnjem tekstu: ACAA sporazum) prestaju važiti:

1. Naredba o obaveznom atestiranju aparata za zaštitu dišnih organa (»Službeni list«, broj 49/87 i »Narodne novine«, broj 131/00),

2. Naredba o obaveznom atestiranju šljemova za zaštitu u industriji (»Službeni list«, broj 29/82),

3. Naredba o obaveznom atestiranju vatrogasnih šljemova (»Službeni list«, broj 67/86 i »Narodne novine«, broj 1/01).

(3) Atesti izdani na temelju propisa iz stavka 1. ovoga članka prestaju važiti danom isteka njihove valjanosti, a najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europskoj uniji ili stupanja na snagu ACAA sporazuma.

Članak 19.

(1) Danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europskoj uniji ili stupanja na snagu ACAA sporazuma, prestaju se koristiti nazivi iz ovoga Pravilnika i zamjenjuju se novim nazivima i to:

1) »izjava o sukladnosti« s »EU izjava o sukladnosti«,

2) »pregled tipa« s »EU pregled tipa«,

3) »potvrda o pregledu tipa« s »EU potvrda o pregledu tipa«,

4) »Republika Hrvatska« sa »Unija«.

5) »tijelo za ocjenu sukladnosti« s »prijavljeno tijelo«

(2) Ovlaštenja pravnim osobama odnosno laboratorijima za atestiranje i ispitivanje, izdana na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaju važiti danom isteka njihove valjanosti, a najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europskoj uniji ili stupanja na snagu ACAA sporazuma.

(3) Danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europskoj uniji ili stupanja na snagu ACAA sporazuma, provedbu postupaka iz članka 11. ovoga Pravilnika provodit će samo tijela za ocjenjivanje sukladnosti prijavljena Europskoj komisiji.

(4) Isprave i oznake o sukladnosti izdane u inozemstvu vrijede u Republici Hrvatskoj ako su usklađene s posebnim propisom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

Članak 20.

Danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europskoj uniji ili stupanja na snagu ACAA sporazuma, prestaje važiti prilog V/1 ovoga Pravilnika, a stupa na snagu prilog V/2 ovoga Pravilnika.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (»Narodne novine«, br. 106/07. i 121/07.).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave, osim odredbi Pravilnika kojima su propisane obveze prema Europskoj komisiji i državama članicama Europske unije, koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europskoj uniji ili stupanjem na snagu ACAA sporazuma.

Klasa: 011-01/09-01/42

Urbroj: 526-08-03/1-10-25

Zagreb, 8. srpnja 2010.

Ministar mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

PRILOG I

POPIS OZO KOJI NIJE OBUHVAĆEN OVIM PRAVILNIKOM

1. OZO oblikovana i proizvedena posebno za oružane snage ili za održavanje zakona i reda (kacige, štitovi i sl..)

2. OZO za samoobranu (raspršivači s aerosolima, osobno oružje za zastrašivanje i sl.)

3. OZO oblikovana i proizvedena za privatnu uporabu za zaštitu od:

– nepovoljnih atmosferskih uvjeta (pokrivala za glavu, sezonska odjeća, obuća, kišobrani i sl.),

– vlage i vode (rukavice za pranje posuđa i sl.)

– topline (rukavice i sl.).

4. OZO namijenjena za zaštitu i spašavanje osoba na plovilima ili u zrakoplovstvu, koji se ne nosi cijelo vrijeme,

5. Kacige i viziri namijenjeni korisnicima motornih vozila s dva ili tri kotača.

PRILOG II

BITNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI

1. OPĆI ZAHTJEVI KOJI SE PRIMJENJUJU NA SVU OZO

OZO mora pružati odgovarajuću zaštitu od svih rizika koji se susreću.

1.1. Načela projektiranja

1.1.1. Ergonomija

OZO mora biti projektirana i izrađena tako da u predvidivim uvjetima uporabe za koju je namijenjena, korisniku omogućava obavljanje rizične aktivnosti, uz primjerenu zaštitu najveće moguće razine.

1.1.2. Razine i klase zaštite

1.1.2.1. Najveća moguća razina zaštite

Optimalna razina zaštite koja se mora uzeti u obzir kod projektiranja jest ona iznad koje bi ograničenja zbog korištenja OZO sprječavala njezinu učinkovitu uporabu za vrijeme izlaganja riziku ili obavljanja aktivnosti.

1.1.2.2. Klase zaštite primjerene različitim razinama rizika

Kad su predvidljivi uvjeti uporabe takvi da se može razlikovati nekoliko razina istog rizika, pri oblikovanju OZO moraju se uzeti primjerene klase zaštite.

1.2. Neškodljivost OZO

1.2.1. Izostanak rizika i drugih »bitnih« štetnih čimbenika

OZO mora biti oblikovana i proizvedena tako da isključuju rizike i druge štetne čimbenike u predvidljivim uvjetima uporabe.

1.2.1.1. Prikladni sastavni materijali

OZO dijelovi i materijali od kojih je izrađena, uključujući i produkte njezine razgradnje, ne smiju nepovoljno utjecati na higijenu ili zdravlje korisnika.

1.2.1.2. Zadovoljavajuće površinsko stanje svih dijelova OZO u dodiru s korisnikom

Svaki dio OZO u dodiru ili u potencijalnom dodiru s korisnikom, prilikom nošenja takve opreme, ne smije biti hrapav, imati oštre rubove, izbočine ili slično što bi moglo uzrokovati pretjerano nadraživanje ili ozljede.

1.2.1.3. Maksimalna dopuštena smetnja za korisnika

Bilo koja smetnja koju uzrokuje OZO pri potrebnim pokretima, položajima i osjetilnim opažanjima mora se svesti na minimum.

OZO ne smije uzrokovati pokrete koji ugrožavaju korisnika ili druge osobe.

1.3. Udobnost i učinkovitost

1.3.1. Prilagođavanje OZO korisniku

OZO mora biti projektirana i izrađena tako da olakša ispravno postavljanje na korisnika i da ostane na mjestu u predvidljivom razdoblju uporabe, imajući u vidu čimbenike okoliša, pokrete koje treba napraviti i položaje koje treba zauzeti. U tu svrhu mora postojati mogućnost optimalnog prilagođavanja OZO korisniku svim prikladnim sredstvima, kao što su odgovarajući sustavi prilagođavanja i pričvršćivanja ili opskrba odgovarajućim rasponom veličina.

1.3.2. Lakoća i čvrstoća projektiranja

OZO mora biti što lakša, bez ugrožavanja njezine čvrstoće i učinkovitosti. Osim određenih dodatnih zahtjeva koje mora zadovoljavati kako bi osigurao prikladnu zaštitu od posebnih rizika (točka 3.), OZO mora biti u stanju izdržati učinke ambijentalnih pojava svojstvenih za predvidljive uvjete uporabe.

1.3.3. Kompatibilnost različitih klasa ili tipova OZO namijenjenih za istovremenu uporabu

Ako isti proizvođač prodaje nekoliko modela OZO različitih klasa ili tipova za zaštitu susjednih dijelova tijela od kombiniranih rizika, oni moraju biti međusobno usklađeni.

1.4. Informacije koje dostavlja proizvođač

Osim imena i adrese proizvođača odnosno njegovog ovlaštenog zastupnika, upute koje proizvođač mora sastaviti i dostaviti kad OZO stavlja na tržište, moraju sadržavati sve odgovarajuće informacije o:

a) skladištenju, uporabi, čišćenju, održavanju, servisiranju i dezinfekciji. Proizvodi za čišćenje, održavanje i dezinfekciju koje proizvođači preporučaju ne smiju imati nepovoljan učinak na OZO ili na korisnike kada se primjenjuju u skladu s odgovarajućim uputama,

b) svojstvima kako je zabilježeno tijekom tehničkih ispitivanja za provjeru razina ili klasa zaštite koju osigurava navedena OZO,

c) prikladnom priboru za OZO i svojstvima odgovarajućih rezervnih dijelova

d) klasama zaštite primjerenim različitim razinama rizika i odgovarajućim ograničenjima uporabe,

e) krajnjem roku zastarijevanja ili razdoblju zastarijevanja za OZO ili neke od njezinih komponenata,

f) vrsti ambalaže pogodnoj za transport,

g) značenju svake oznake (točka 2.12.),

h) upućivanju na primijenjene propise, sukladno članku 6. stavku 7. i 8. ovoga Pravilnika, tamo gdje je to moguće,

i) imenu, adresi i identifikacijskom broju ovlaštenog tijela koje sudjeluje u fazi projektiranja OZO,

j) uputama koje moraju biti točne i razumljive i na hrvatskom jeziku.

2. DODATNI ZAHTJEVI ZAJEDNIČKI ZA NEKOLIKO KLASA ILI TIPOVA OZO

2.1. OZO s ugrađenim sustavima podešavanja

Ako OZO ima ugrađene sustave podešavanja, oni moraju biti projektirani i proizvedeni tako da se ne mogu nepravilno podesiti bez znanja korisnika u predvidljivim uvjetima uporabe.

2.2. OZO koja »obuhvaća« dijelove tijela koji se štite

OZO koja »obuhvaća« štićene dijelove tijela, mora imati dostatno provjetravanje radi ograničavanja znojenja prilikom uporabe, a ako to nije moguće, mora biti opremljena uređajima koji apsorbiraju znoj.

2.3. OZO za lice, oči i dišne putove

Svako ograničavanje korisnikovog vidnog polja ili vida koje uzrokuje OZO za lice, oči ili dišne putove, mora se svesti na minimum.

Stupanj optičke neutralnosti vidnih sustava ovih klasa OZO mora biti usklađen s vrstom relativne preciznosti odnosno duljinom aktivnosti korisnika odnosno produžene aktivnosti korisnika.

Ako je potrebno, OZO se mora tretirati ili opskrbiti sredstvima za sprečavanje orošavanja.

Uzorci OZO namijenjeni za korisnike koji zahtijevaju ispravljanje vida moraju biti kompatibilni nošenju naočala ili kontaktnih leća.

2.4. OZO podložna starenju

Ako projektna svojstva nove OZO mogu značajno utjecati na starenje, datum proizvodnje odnosno datum zastarijevanja, ako je moguće, datum zastarijevanja mora biti neizbrisivo upisan na svaki primjerak OZO ili njezinu zamjenjivu komponentu stavljenu na tržište, tako da isključuje svako pogrešno tumačenje. Ta obavijest mora također biti neizbrisivo upisana na ambalažu.

Ako proizvođač nije u mogućnosti preuzeti obvezu u pogledu korisnog vijeka trajanja OZO, njegove upute moraju sadržavati sve potrebne obavijesti koje kupcu ili korisniku omogućuju utvrđivanje razumnog datuma zastarijevanja, uzimajući u obzir razinu kvalitete uzorka i stvarne uvjete skladištenja, korištenja, čišćenja, servisiranja ili održavanja.

Ako se radi o OZO koja zahtijeva uporabu sredstava za čišćenje koja mogu uzrokovati starenje, proizvođač mora, ako je moguće, na svaki primjerak OZO stavljen na tržište, pričvrstiti o tome oznaku, navodeći maksimalni broj operacija čišćenja prije pregleda ili odbacivanja OZO, a ako to nije moguće, proizvođač je dužan ove obavijesti dati u uputama.

2.5. OZO koja može biti zahvaćena prilikom uporabe

Kada predvidljivi uvjeti uporabe uključuju poseban rizik da OZO pri uporabi bude zahvaćena pokretnim predmetom i tako korisnika dovede u opasnost, OZO mora imati odgovarajući prag otpornosti iznad kojeg će se sastavni dio raskinuti i otkloniti opasnost.

2.6. OZO za uporabu u eksplozivnim atmosferama

OZO namijenjena za uporabu u eksplozivnim atmosferama mora biti projektirana i proizvedena tako da ne može biti izvor strujnog, elektrostatičkog ili udarom induciranog luka ili iskre, koji bi mogli izazvati zapaljenje eksplozivne mješavine.

2.7. OZO namijenjena za hitne slučajeve ili brzo postavljanje odnosno skidanje

Ove klase OZO moraju biti tako projektirane i proizvedene da vrijeme potrebno za pričvršćivanje odnosno skidanje svedu na minimum.

Bilo koji sastavni sustavi koji dopuštaju ispravno smještanje ili skidanje, korisniku moraju omogućiti brzo i lako djelovanje.

2.8. OZO za uporabu u vrlo opasnim situacijama

Obavijesti u uputama koje proizvođač dostavlja zajedno s OZO za uporabu u vrlo opasnim situacijama navedenim u članku 8. stavku 7. ovoga Pravilnika, moraju uključivati podatke namijenjene isključivo stručno obučenim pojedincima koji su kvalificirani da ih protumače i osiguraju da ih korisnik primijeni.

Obavijesti moraju opisati postupak koji se mora primijeniti kako bi se provjerilo da li je OZO ispravno podešena i u funkciji kada je korisnik nosi.

Ako OZO ima ugrađen alarmni uređaj koji se aktivira u slučaju nedostatne razine zaštite koja se uobičajeno osigurava, on mora biti projektiran i smješten tako da ga korisnik opaža u uvjetima uporabe za koju se OZO prodaje.

2.9. OZO s ugrađenim komponentama koje korisnik može podesiti ili skinuti

Svaka komponenta OZO koju korisnik može podesiti ili skinuti radi zamjene, mora biti tako projektirana i proizvedena da olakšava podešavanje, pričvršćivanje i skidanje bez alata.

2.10. OZO za spajanje na drugi, vanjski dopunski uređaj

Ako OZO ima ugrađen sustav koji dopušta spajanje na drugi dodatni uređaj, mehanizam pričvršćivanja mora biti projektiran i proizveden tako da omogućava njegovo montiranje samo na odgovarajuću opremu.

2.11. OZO s ugrađenim sustavom strujanja tekućine

Ako OZO ima ugrađen sustav strujanja tekućine, on se mora tako izabrati ili oblikovati i ugraditi da dopušta odgovarajuće obnavljanje tekućine u blizini cijelog dijela tijela koji se štiti, bez obzira na korisnikove kretnje, položaj ili kretanje u predvidljivim uvjetima uporabe.

2.12. OZO s jednom ili više oznaka za označavanje i prepoznavanje koje se posredno ili neposredno odnose na zdravlje i sigurnost

Oznake za označavanje i prepoznavanje koje se posredno ili neposredno odnose na zdravlje i sigurnost i koje su pričvršćene na takve tipove ili klase OZO moraju prvenstveno imati oblik usklađenih piktograma ili ideograma i moraju ostati savršeno čitljive tokom predvidljivog vijeka uporabe OZO. Osim toga, te oznake moraju biti potpune, točne i razumljive radi sprječavanja pogrešnog tumačenja.

Kad takve oznake sadrže riječi ili rečenice, one moraju biti na hrvatskom jeziku, odnosno na jeziku države članice u kojoj će se oprema upotrebljavati.

Ako je OZO (ili komponenta OZO) premalena i ne dopušta pričvršćivanje cijele potrebne oznake ili njezinog dijela, potrebne obavijesti moraju se navesti na ambalaži i u proizvođačevim uputama.

2.13. OZO u obliku odjeće koja vidljivo ukazuje na nazočnost korisnika

OZO u obliku odjeće namijenjena za predvidljive uvjete uporabe u kojima se vidljivo i pojedinačno ukazuje na nazočnost korisnika, mora imati jedno (ili više) promišljeno smješteno sredstvo ili uređaj za odašiljanje izravnog ili reflektiranog vidljivog zračenja odgovarajuće svjetlosne jakosti i fotometrijskih i kolormetrijskih osobina.

2.14. OZO namijenjena za zaštitu od više rizika

Sav OZO oblikovana za zaštitu korisnika od nekoliko potencijalno istovremenih rizika, mora biti tako projektirana i proizvedena da zadovolji osnovne zahtjeve specifične za svaki od tih rizika (točka 3.).

3. DODATNI ZAHTJEVI SPECIFIČNI ZA ODREĐENE RIZIKE

3.1. Zaštita od mehaničkog udara

3.1.1. Udar prouzročen padajućim ili izbočenim predmetima i sudarom dijelova tijela s preprekom

OZO prikladna za ovu vrstu rizika mora u dovoljnoj mjeri apsorbirati udar kako bi spriječio ozljedu koja nastaje zbog gnječenja ili prodiranja u zaštićeni dio, najmanje do razine udarne energije iznad koje bi prekomjerne dimenzije ili masa apsorpcijskog uređaja spriječila učinkovitu uporabu OZO u predvidljivom razdoblju nošenja.

3.1.2. Padovi

3.1.2.1. Sprječavanje pada zbog klizanja

Vanjski potplati obuće projektirane za sprječavanje klizanja, moraju biti tako projektirani, proizvedeni i opremljeni dodatnim elementima, da osiguraju zadovoljavajuće prianjanje stiskom ili trenjem, uzimajući u obzir prirodu ili stanje površine.

3.1.2.2. Sprječavanje padova s visine

OZO namijenjena za sprječavanje padova s visine ili njihovih učinaka mora uključivati pojas odnosno opremu za tijelo te sustav pričvršćivanja koji se može spojiti na pouzdano sidrište. OZO mora biti projektirana tako da u predvidljivim uvjetima uporabe okomito padanje korisnika bude svedeno na minimum, radi sprječavanja sudara s preprekama, te da sila kočenja ne dosegne graničnu vrijednost, kod koje se može očekivati tjelesna ozljeda ili kidanje ili lomljenje neke komponente OZO koje bi moglo prouzročiti pad korisnika.

OZO također mora osigurati da se korisnika nakon kočenja zadrži u ispravnom položaju u kojem, ako je potrebno, može čekati pomoć.

Proizvođačeve upute moraju posebno sadržavati sve odgovarajuće obavijesti koje se odnose na:

a) potrebna svojstva za pouzdano sidrište i potreban minimalan slobodan razmak ispod korisnika,

b) ispravan način stavljanja pojasa i/ili opreme za tijelo i spajanja sustava za pričvršćivanje na pouzdano sidrište.

3.1.3. Mehaničke vibracije

OZO namijenjena za sprječavanje učinaka mehaničkih vibracija mora biti u stanju osigurati odgovarajuće smanjenje štetnih komponenti vibracija za dio tijela izložen riziku. Efektivna vrijednost ubrzanja koja se vibracijama prenosi na korisnika ne smije ni u kom slučaju premašiti graničnu vrijednost preporučenu u smislu maksimalnog predvidljivog dnevnog izlaganja ugroženog dijela tijela.

3.2. Zaštita od statičkog tlačenja dijela tijela

OZO oblikovana za zaštitu dijela tijela od (statičkog) tlačnog naprezanja mora biti u stanju, u dovoljnoj mjeri, smanjiti njegove učinke kako bi spriječila tešku ozljedu ili kronične bolesti.

3.3. Zaštita od mehaničkih ozljeda (ogrebotina, posjekotina, uboda, ugriza)

Materijali od kojih je izrađena OZO i druge komponente namijenjene zaštiti cijelog tijela ili njegovog dijela od površinskih ozljeda uzrokovanih strojevima (primjerice: ogrebotine, probijanje, posjekotine ili ubodi), moraju biti odabrani i ugrađeni tako da osiguraju da ta klasa OZO pruža dovoljan otpor na habanje, probijanje ili duboko zasijecanje (točka 3.1.) u predvidivim uvjetima uporabe.

3.4. Sprječavanje utapanja (prsluci za spašavanje, ručni koluti i odijela za spašavanje)

OZO projektirana za sprječavanje utapanja mora biti u stanju vratiti na površinu korisnika koji može biti iscrpljen ili bez svijesti nakon pada u tekući medij, što je brže moguće, bez opasnosti za njegovo zdravlje i održavati ga na površini u položaju koji dozvoljava disanje dok čeka pomoć.

OZO može imati potpunu ili djelomičnu sposobnost plutanja ili može biti na napuhavanje plinom koji se upuhuje ustima, ručno ili automatski.

U predvidljivim uvjetima uporabe:

– OZO mora, ne dovodeći u pitanje njegovo zadovoljavajuće djelovanje, biti sposobna izdržati sudar s tekućim medijem i okolišnim čimbenicima svojstvenim tom mediju,

– OZO na napuhavanje mora se moći napuhati brzo i potpuno.

Kada određeni predvidivi uvjeti to zahtijevaju, neki tipovi OZO moraju također zadovoljiti jedan ili više sljedećih zahtjeva:

a) moraju imati sve uređaje za napuhavanje navedene u drugom podstavku ove točke odnosno svjetlosni ili zvučni uređaj za signalizaciju,

b) moraju imati uređaj za kvačenje i pričvršćivanje tijela, tako da je korisnika moguće podići iz tekućeg medija,

c) moraju biti prikladni za produženu uporabu za cijelo razdoblje aktivnosti kod kojih je korisnik, ako je i odjeven, izložen riziku od pada u tekući medij ili je potrebno njegovo zaranjanje u taj medij.

3.4.1. Plutajuća pomagala

Odjeća koja će osigurati učinkoviti stupanj plutanja, ovisno o predvidljivoj uporabi, koja je sigurna prilikom nošenja i koja daje sigurno uporište u vodi. U predvidljivim uvjetima uporabe, ta OZO ne smije ograničavati korisnikovo slobodno kretanje nego mu mora omogućiti da pliva ili poduzme radnju radi izbjegavanja opasnosti ili spašavanja druge osobe.

3.5. Zaštita od štetnih djelovanja buke

OZO za sprečavanje štetnih djelovanja buke mora biti u stanju prigušiti buku do te mjere, da ekvivalentna razina buke koju korisnik osjeti ni u kom slučaju ne premaši granične dnevne vrijednosti utvrđene propisima o zaštiti radnika na radu. Sva OZO mora imati oznaku koja naznačuje razinu prigušivanja buke i vrijednost indeksa udobnosti koju pruža osobna zaštitna oprema ako to nije moguće, oznaka se mora pričvrstiti na ambalažu.

3.6. Zaštita od topline odnosno vatre

OZO projektirana za zaštitu cijelog tijela ili njegovog dijela od djelovanja topline odnosno vatre mora posjedovati sposobnost toplinske izolacije i odgovarajuću mehaničku čvrstoću za predvidljive uvjete uporabe.

3.6.1. Sastavni materijali i ostale komponente OZO

Sastavni materijali i ostale komponente prikladne za zaštitu od radijacijske i konvektivne topline moraju posjedovati odgovarajući koeficijent prolaza ulaznog toplinskog toka i moraju biti dovoljno nezapaljive kako bi se u predvidljivim uvjetima uporabe isključio svaki rizik od spontanog zapaljenja.

Kada vanjski dio tih materijala i komponenata mora biti reflektivan, njegova sposobnost refleksije mora odgovarati intenzitetu toplinskog toka zbog zračenja u infracrvenom području.

Materijali i ostale komponente opreme namijenjene kratkotrajnoj uporabi u okruženjima s visokom temperaturom i OZO koju vrući proizvodi (kao što su velike količine otopljenog materijala) mogu poprskati, moraju također imati dovoljan toplinski kapacitet da zadrže većinu primljene topline, dok korisnik ne napusti opasno područje i skine svoju OZO.

Materijali i ostale komponente OZO, koji mogu poprskati velike količine vrućeg proizvoda, moraju također imati dostatnu sposobnost apsorpcije mehaničkog udara (točka 3.1.)

Materijali i ostale komponente OZO koji slučajno mogu doći u kontakt s plamenom, te oni koji se upotrebljavaju u proizvodnji vatrogasne opreme moraju također imati stupanj nezapaljivosti koji odgovara klasi rizika povezanoj s predvidljivim uvjetima uporabe, te se ne smiju topiti kad su izloženi plamenu, niti pridonijeti širenju plamena.

3.6.2. Potpuna OZO spreman za uporabu

U predvidljivim uvjetima uporabe:

1. Količina topline koju korisniku prenosi OZO mora biti dovoljno niska kako bi spriječila da toplina akumulirana tokom nošenja na ugroženom dijelu tijela nipošto ne dostigne prag boli ili oštećenja zdravlja.

2. OZO mora, ako je potrebno, spriječiti prodiranje tekućine ili vodene pare i ne smije prouzročiti opekline zbog kontakta između zaštitne obloge i korisnika.

Ako OZO sadrži uređaje za hlađenje za apsorpciju neželjene topline pomoću isparavanja tekućine ili sublimacijom krutine, njihovo oblikovanje mora biti takvo da se sve oslobođene hlapljive tvari ispuštaju izvan vanjske zaštitne obloge, i ne prema korisniku.

Ako OZO sadrži uređaj za disanje, on mora u predvidljivim uvjetima uporabe na odgovarajući način ispuniti dodijeljenu mu funkciju.

Proizvođačeve upute za svaki model OZO namijenjen za kratku uporabu u okruženjima s visokom temperaturom mora pružiti sve relevantne podatke za određivanje korisnikovog maksimalnog dopuštenog izlaganja toplini koju prenosi oprema kad se upotrebljava u skladu s njezinom namijenjenom svrhom.

3.7. Zaštita od hladnoće

OZO za zaštitu cijelog tijela ili njegovog dijela od djelovanja hladnoće mora imati sposobnost toplinske izolacije i mehaničku čvrstoću primjerenu predvidljivim uvjetima uporabe za koje je stavljen na tržište.

3.7.1. Sastavni materijali i ostale komponente OZO

Sastavni materijali i ostale komponente pogodne za zaštitu od hladnoće moraju imati toliko nizak koeficijent prijenosa ulaznog toplinskog toka, koliko zahtijevaju predvidljivi uvjeti uporabe. Savitljivi materijali i ostali dijelovi OZO namijenjeni za uporabu u okruženju s niskom temperaturom moraju zadržati stupanj savitljivosti koji se zahtjeva za potrebne kretnje i položaje tijela.

Materijali i ostali dijelovi OZO koji mogu biti poprskani velikim količinama hladnih proizvoda, moraju također imati dovoljnu apsorpciju mehaničkog udara (točka 3.1.).

3.7.2. Potpuna OZO spreman za uporabu

U predvidljivim uvjetima uporabe:

1. Tok koji OZO prenosi korisniku mora biti dovoljno nizak da spriječi da akumulirana hladnoća tijekom nošenja na bilo kojem dijelu tijela koje se štiti, uključujući vrhove prstiju i palčeva na rukama i nogama, nipošto ne dosegne prag boli ili oštećenje zdravlja;

2. OZO mora što je više moguće spriječiti prodiranje tekućina, kao što je kišnica, te ne smije uzrokovati ozljede uslijed dodira između hladne zaštitne obloge i korisnika.

Ako OZO sadrži uređaj za disanje, on mora u predvidljivim uvjetima uporabe na odgovarajući način ispuniti dodijeljenu mu funkciju.

Proizvođačeve upute za svaki model OZO namijenjen za kratku uporabu u okruženjima s niskom temperaturom moraju osigurati sve relevantne podatke u svezi s maksimalno dopuštenim izlaganjem korisnika hladnoći koju prenosi oprema.

3.8. Zaštita od strujnog udara

OZO oblikovana za zaštitu tijela ili dijela tijela od učinaka električne struje, mora biti dovoljno izolirana od napona kojima korisnik može biti izložen u najnepovoljnijim predvidljivim uvjetima.

U tu se svrhu sastavni materijali i ostale komponente tih klasa OZO moraju tako izabrati ili projektirati i ugraditi, da osiguravaju da struja propuštanja mjerena kroz zaštitnu oblogu u uvjetima ispitivanja pri naponima koji se podudaraju s onima kojima se mogu susresti »in situ«, bude svedena na minimum, i u svakom slučaju, ispod maksimalno uobičajene dopuštene vrijednosti koja odgovara prihvatljivoj graničnoj vrijednosti.

Zajedno s njihovom ambalažom, tipovi OZO namijenjeni isključivo za uporabu tijekom rada ili aktivnosti na električnim instalacijama, koje jesu ili mogu biti pod naponom, moraju nositi oznake na kojima se navodi njihova klasa zaštite odnosno odgovarajući radni napon, njihov serijski broj i datum proizvodnje.

Izvan zaštitne obloge OZO, mora biti osiguran prostor za naknadno upisivanje datuma stavljanja u uporabu i datuma periodičnih testova ili pregleda koji se moraju obaviti.

Proizvođačeve upute moraju naznačiti isključivu uporabu za koju su ti tipovi OZO namijenjeni, te prirodu i učestalost dielektričnih ispitivanja, kojima se moraju podvrći tijekom vijeka korištenja.

3.9. Zaštita od zračenja

3.9.1. Neionizirajuće zračenje

OZO projektirana za zaštitu akutnog ili kroničnog oštećenja oka koje uzrokuju izvori neionizirajućeg zračenja, mora biti u stanju apsorbirati ili reflektirati većinu energije dozračene na štetnim valnim duljinama, a da istodobno ne utječe negativno na prijenos neškodljivog dijela vidljivog spektra, percepciju kontrasta i sposobnost razlikovanja boja, kad se to zahtijeva u predvidljivim uvjetima uporabe.

U tu svrhu, zaštitne naočale moraju biti oblikovane i proizvedene tako da za svaku štetnu valnu dužinu imaju takav spektralni faktor prijenosa koji će svesti na minimum gustoću energije svjetlosnog zračenja, koja može doprijeti do korisnikovog oka kroz filtar te da nikada ne premaši maksimalno dopuštenu vrijednost izlaganja.

Osobine naočala se ne smiju pokvariti ili izgubiti radi djelovanja zračenja u predvidljivim uvjetima uporabe i svi primjerci na tržištu moraju imati brojčani zaštitni faktor koji odgovara krivulji spektralne raspodjele njihovog prijenosnog faktora.

Naočale pogodne za izvore zračenja istog tipa klasificiraju se po rastućem redu njihovih zaštitnih faktora, a proizvođačeve upute moraju naznačiti krivulje prijenosa, što omogućuje odabir najprikladnije OZO, imajući na umu takve svojstvene čimbenike stvarnih uvjeta uporabe, kao što su udaljenost do izvora i spektralna raspodjela energije koja zrači na toj udaljenosti.

Proizvođač mora naznačiti relevantan broj zaštitnog faktora na svim primjercima naočala s filtrom.

3.9.2. Ionizirajuće zračenje

3.9.2.1. Zaštita od vanjskog radioaktivnog onečišćenja

Sastavni materijali i ostale komponente namijenjene zaštiti cijeloga tijela ili njegovog dijela od radioaktivne prašine, plinova, tekućina ili njihovih mješavina, moraju se odabrati ili projektirati i ugraditi tako da osiguraju da ta oprema, u predvidljivim uvjetima uporabe, učinkovito sprječava prodiranje onečišćenja.

Ovisno o prirodi ili stanju tih onečišćenja, potrebna se otpornost na propuštanje može osigurati nepropusnošću zaštitne obloge i/ili bilo kojim drugim odgovarajućim sredstvima, kao što su sustavi provjetravanja i pretlaka koji sprječavaju povratno raspršivanje tih onečišćivača.

Dekontaminacijske mjere kojima se podvrgava OZO, ne smije štetiti njezinoj mogućoj ponovnoj uporabi u uvjetima predvidljivog korisnog vijeka trajanja za takve klase OZO.

3.9.2.2. Ograničena zaštita od vanjskog zračenja

OZO namijenjena za pružanje potpune zaštite korisnika od vanjskog zračenja, ili u nedostatku toga, za njegovo odgovarajuće ublažavanje, mora biti projektirana tako da se odupre samo slabom elektronskom (npr. beta) ili slabom fotonskom (npr. RTG, gama) zračenju.

Sastavni materijali i ostale komponente tih klasa OZO moraju se odabrati ili oblikovati i ugraditi tako da osiguraju stupanj zaštite korisnika potreban u predvidljivim uvjetima uporabe, a da ne dovedu do povećanog vremenskog izlaganja radi ometanja korisnikovih kretnji, položaja ili kretanja (točka 1.3.2.).

OZO mora imati oznaku koja označava tip i debljinu materijala pogodnih za predvidljive uvjete uporabe od kojih je izrađena.

3.10. Zaštita od opasnih tvari i uzročnika zaraze

3.10.1. Zaštita dišnih putova

OZO namijenjena za zaštitu dišnog sustava mora omogućavati opskrbu korisnika zrakom koji se može udisati, kada je on izložena zagađenoj atmosferi odnosno atmosferi s neodgovarajućom koncentracijom kisika.

Zrak za disanje koji se pomoću OZO dovodi korisniku dobiva se odgovarajućim sredstvima, na primjer filtracijom zagađenog zraka kroz zaštitni uređaj ili napravu ili putem cijevi iz nezagađenog izvora.

Sastavni materijali i ostale komponente tih klasa OZO moraju se odabrati ili projektirati i ugraditi tako da korisniku osiguraju odgovarajuće disanje i higijenske uvjete za vrijeme određenog nošenja u predvidljivim uvjetima uporabe.

Nepropusnost dijela na licu i pad pritiska prilikom udisanja i, u slučaju uređaja za filtriranje, sposobnost pročišćavanja, moraju biti takvi da prodiranje onečišćivača iz zagađene atmosfere održavaju na dovoljno niskoj razini, kako ne bi štetilo zdravlju i higijeni korisnika.

OZO mora imati proizvođačevu identifikacijsku oznaku i precizne podatke o specifičnim osobinama tog tipa opreme, koji će zajedno s uputama za uporabu, omogućiti osposobljenom i stručnom korisniku da OZO ispravno koristi.

Proizvođačeve upute također moraju, u slučaju uređaja za filtriranje, naznačivati krajnji rok za pohranu filtara, ako su oni novi i ako se drže u njihovoj originalnoj ambalaži.

3.10.2. Zaštita od dodira s kožom i očima

OZO namijenjena za sprečavanje površinskog dodira cijelog tijela ili njegovog dijela s opasnim tvarima i uzročnicima infekcije, a radi kojih je stavljena na tržište, mora u predvidljivim uvjetima uporabe, biti sposobna spriječiti prodiranje ili širenje takvih tvari kroz zaštitnu oblogu. U tu svrhu, sastavni materijali i ostale komponente tih klasa OZO se moraju odabrati ili projektirati i ugraditi tako da u najvećoj mogućoj mjeri osiguraju potpunu nepropusnost, što će, tamo gdje je potrebno, dozvoliti produženu dnevnu uporabu ili, u nedostatku toga, ograničenu nepropusnost koja zahtijeva ograničeno razdoblje nošenja.

Kada temeljem njihove prirode i predvidljivih uvjeta njihove uporabe, određene opasne tvari ili uzročnici zaraze posjeduju veliku snagu prodiranja koja ograničava vrijeme trajanja zaštite koju pruža predmetna OZO, mora se podvrći normiranim ispitivanjima u svrhu njegove klasifikacije na temelju učinkovitosti.

OZO za koju se smatra da je u sukladnosti sa specifikacijama testa, mora imati oznaku koja naznačuje imena ili, u nedostatku toga, kodove tvari uporabljenih u testovima i odgovarajuće normirano razdoblje zaštite. Upute proizvođača moraju, ako je potrebno, sadržavati objašnjenje kodova, podroban opis normiranih testova i sve odgovarajuće informacije za utvrđivanje maksimalnog dopuštenog razdoblja nošenja u različitim predvidljivim uvjetima uporabe.

3.11. Sigurnosni uređaji za ronilačku opremu

1. Oprema za disanje

Oprema za disanje mora korisniku omogućiti dostavu plinovite smjese koja se može udisati, u predvidljivim uvjetima uporabe, uzimajući u obzir maksimalnu dubinu uranjanja.

2. Kada predvidljivi uvjeti uporabe to zahtijevaju, oprema mora obuhvaćati:

a) odijelo koje štiti korisnika od pritiska kao posljedice dubine uranjanja (točka 3.2.) i/ili od hladnoće (točka 3.7.);

b) alarmni uređaj za davanje ranog upozorenja korisniku o prestanku dobave dišljive smjese plinova (točka 2.8);

c) odijelo za spašavanje koje omogućava korisniku povratak na površinu (točka 3.4.1.).

PRILOG III.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA KOJU DOSTAVLJA PROIZVOĐAČ

Dokumentacija navedena u članku 8. stavku 1. ovoga Pravilnika mora obuhvaćati sve bitne podatke o sredstvima kojima se proizvođač služio kako bi osigurao usklađenost OZO s bitnim zahtjevima koji se na nju odnose.

U slučaju modela OZO navedenog u članku 8. stavku 5.ovoga Pravilnika, dokumentacija mora obuhvaćati najmanje:

1. proizvođačevu tehničku dokumentaciju koja se sastoji od:

a) sklopnih i detaljnih nacrta za OZO po potrebi praćenih izračunima i rezultatima prototipskih ispitivanja u onoj mjeri u kojoj je potrebno za provjeru sukladnosti bitnim zahtjevima,

b) iscrpnog popisa bitnih sigurnosnih zahtjeva i usklađenih normi ili drugih tehničkih specifikacija navedenih u članku 3. i 6. ovoga Pravilnika, koje su uzete u obzir u oblikovanju uzorka;

2. opis uređaja za pregled i ispitivanje koji se upotrebljava u pogonu proizvođača, za provjeru usklađenosti proizvodnje OZO s usklađenim normama ili drugim tehničkim specifikacijama te za održavanje razine kvalitete;

3. primjerak uputa s informacijama navedenim u Prilogu II.1.4. ovoga Pravilnika

PRILOG IV

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispunjavati sljedeće minimalne uvjete:

1. raspolagati potrebnim osobljem i opremom,

2. osoblje mora posjedovati potrebnu stručnost i posjedovati profesionalni integritet u obavljanju zadaća,

3. mora biti nezavisno u provođenju ispitivanja, pripremi izvještaja, izdavanju uvjerenja i obavljanju nadzora predviđenih ovim Pravilnikom u odnosu na čimbenike posredno ili neposredno vezane za OZO,

4. osoblje treba čuvati profesionalnu tajnu,

5. biti osigurano od odgovornosti.

Hrvatsko nacionalno akreditacijsko tijelo provodit će prvo ocjenjivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti i jednom u godini, redoviti nadzor ispunjavanja navedenih uvjeta.

PRILOG V/1

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj(1)

......................................................................................…………....…….

......................................................................................…………....…….

......................................................................................…………....…….

izjavljuje da je nova OZO u nastavku opisana(2)

......................................................................................…………....…….

......................................................................................…………....…….

......................................................................................…………....…….

......................................................................................…………....…….

sukladna s odredbama Pravilnika o stavljanju na tržište OZO i, gdje je takav slučaj, hrvatskoj normi HRN koja preuzima usklađenu normu br.…………......................(za OZO navedenu u članku 8 stavku 5. Pravilnika) istovjetna OZO koja je predmet potvrde o sukladnosti br...............................................izdane od(3) (4)..........................................

......................................................................................…………....…….

......................................................................................…………....…….

predmet postupka utvrđenog u članku 12. ili članku 13.(4) Pravilnika o stavljanju na tržište OZO pod nadzorom tijela za ocjenjivanje sukladnosti …………………………………...................................…..

......................................................................................…………....…….

......................................................................................…………....…….

......................................................................................…………....…….

U.............................., dana.......................................

......................................... Potpis (5)

(1) Poslovni naziv i puna adresa; ovlašteni predstavnici moraju također dati poslovni naziv i adresu proizvođača.

(2) Opis OZO (proizvod, tip, serijski broj, itd.).

(3) Naziv i adresa tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

(4) Izbriši ono što je neprimjenjivo.

(5) Ime i položaj osobe koja je opunomoćena potpisati u ime proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika.

PRILOG V/2

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik sa sjedištem u Zajednici(1)

......................................................................................…………....…….

......................................................................................…………....…….

......................................................................................…………....…….

izjavljuje da je nova OZO u nastavku opisana(2)

......................................................................................…………....…….

......................................................................................…………....…….

......................................................................................…………....…….

......................................................................................…………....…….

sukladna odredbama Direktive Vijeća 89/686/EEC i, gdje je takav slučaj, hrvatskoj normi HRN koja preuzima usklađenu normu br. …………..................... (za OZO navedenu u članku 8(2) i istovjetna OZO koja je predmet EZ certifikata o sukladnosti br. ………......................... izdanog od(3) (4).……………………....………

......................................................................................…………....…….

......................................................................................…………....…….

......................................................................................…………....…….

je predmet postupka utvrđenog u članku 11. točka A ili točka B(4) Direktive Vijeća 89/686/EEC pod nadzorom prijavljenog tijela(3).……………………...........................................................................

......................................................................................…………....…….

......................................................................................…………....…….

U.............................., dana.......................................

.........................................

Potpis (5)

(1) Poslovni naziv i puna adresa; ovlašteni predstavnici moraju također dati poslovni naziv i adresu proizvođača.

(2) Opis OZO (proizvod, tip, serijski broj, itd.).

(3) Naziv i adresa prijavljenog tijela.

(4) Izbriši ono što je neprimjenjivo.

(5) Ime i položaj osobe koja je opunomoćena potpisati u ime proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika.

PRILOG VI

RAZVRSTAVANJE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME U KATEGORIJE

1. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU SLUHA

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

1.1. Sva oprema za zaštitu sluha (koja se stavlja u uši ili nosi preko njih)

II

2. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA OČI

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

2.1. Sva oprema za zaštitu očiju i filtri

II

2.2. Oprema za zaštitu očiju i filtri, koja je bila projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s visokom temperaturom čiji su učinci usporedivi s onima pri temperaturi zraka od 100 °C ili više i za koji može biti karakteristična nazočnost infracrvenog zračenja, plamena ili veće količine rastaljenog materijala

III

2.3. Oprema za zaštitu očiju i filtri, koja je bila projektirana i izrađena za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

III

2.4. Oprema za zaštitu očiju i filtri, koja je bila projektirana i izrađena za zaštitu od električne struje

III

2.5. Naočale i maske za plivanje ili ronjenje

I

2.6. Oprema za zaštitu očiju i filtri, koja je bila projektirana i izrađena isključivo za zaštitu od sunčanih zraka, sunčane naočale za individualnu i profesionalnu uporabu

Ovo uključuje slučajeve kad su naočale obojene nakon proizvodnje ili bilo kojeg drugog sklapanja nakon proizvodnje (npr. postavljanje sunčanih zaštitnih leća u okvir koji nema oznaku CE)

I

2.7. Skijaške naočale svih vrsta osim korekcijskih naočala

I

3. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU OD PADA S VISINE

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

3.1. Sva oprema koja je bila projektirana i izrađena za zaštitu od pada s visine za individualnu i profesionalnu uporabu (rad na visini, padovi s čamaca, planinarenje, penjanje po stijenama, speleologija) Ova kategorija također uključuje opremu za rad na visini i s potporom (pojaseve, trake oko bedara, pojasevi itd.)

Napomena: ova oprema uključuje pojaseve (trake oko bedara, pojaseve oko ramena, itd.) i svu opremu namijenjenu pričvršćivanju osobe za građevinu, uz izuzetak točaka sidrenja koje tvore sastavni dio građevine ili stijene.

– Primjerice: za profesionalnu uporabu: povezna užad, pokretne naprave za zaustavljanje pada, karabineri, spojnice, točke sidrenja, itd.

– Za planinarenje, penjanje po stijenama i speleologiju: spojnice (jednostavna užad), užad za penjanje (dvostruka užad), produžene petlje, karabineri, hvataljke za uže, zaglavci, planinarski klinovi, klinovi za led, naprave za pridržavanje za uporabu na umjetnim zidovima za penjanje, itd.

Napomena: na kategorizaciju ne utječe činjenica da je oprema tvornički proizvedena/sklopljena ili da ju je proizveo/sklopio koji je i sam (poslodavac) korisnik (npr. dvostruko povezno uže).

III

4. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU GLAVE

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

4.1. Sve vrste kaciga uključujući i sportske kacige

II

4.2. Kacige koje su bile projektirane i izrađene za uporabu u okolišu s visokom temperaturom, čiji su učinci usporedivi s onima pri temperaturi zraka od 100 °C ili više i za koji može biti karakteristična nazočnost infracrvenog zračenja, plamena ili većih količina rastaljenog materijala

III

4.3. Kacige, koje su bile projektirane i izrađene za zaštitu od električne struje

III

4.4. Laka oprema za zaštitu glave, koja je bila projektirana i izrađena za zaštitu vlasišta glave

I

5. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU LICA ILI DIJELA LICA

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

5.1. Sva oprema

II

5.2. Oprema koja je bila projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s visokom temperaturom čiji su učinci usporedivi s onima pri temperaturi zraka od 100 °C ili više i za koji može biti karakteristična nazočnost infracrvenog zračenja, plamena ili veće količine rastaljenog materijala

III

5.3. Oprema koja je bila projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s niskom temperaturom čiji su učinci usporedivi s onima pri temperaturi zraka od -50 °C i niže

III

5.4 Oprema koje je bila projektirana i izrađena za zaštitu od električne struje

III

6. OSOBNA ZAŠTITNA ODJEĆA

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE ODJEĆE

KATEGORIJA

6.1. Svi dijelovi odjeće s dodatcima (odvojivim ili ne), koji su bili projektirani i izrađeni zbog osiguranja posebne vrste zaštite.

Primjedba: ova kategorija također uključuje:

Zaštitnu odjeću koja se koristi za sportske aktivnosti poput ronilačkih odijela, zaštitne odjeće za skijanje na vodi, itd.;

Odjeća neprobojna za metke koju ne koriste oružane snage (npr. služba sigurnosti);

Odjeća koja štiti od infektivnih tvari koju ne koriste oružane snage.

II

6.2. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne), koja je bila projektirana i izrađena za zaštitu od električne struje

III

6.3. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne) koja je bila projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s visokom temperaturom čiji su učinci usporedivi s onima pri temperaturi zraka od 100°C ili više i za koji može biti karakteristična nazočnost infracrvenog zračenja, plamena ili većih količina rastaljenog materijala

III

6.4. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne), koja je bila projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s niskom temperaturom čiji su učinci usporedivi s onima pri temperaturi zraka od -50°C ili niže

III

6.5. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne) koja je bila projektirana i izrađena za osiguranje ograničenog opsega zaštite od kemijskih štetnosti ili od ionizirajućeg zračenja

III

6.6. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne) koja je bila projektirana i izrađena za osiguranje potpune atmosferske izolacije

III

6.7. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne) za profesionalnu uporabu, koja je bila projektirana i izrađena za osiguranje zaštite od atmosferskih utjecaja, koji nisu ni iznimni niti ekstremni

I

6.8. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne) koja je bila projektirana i izrađena za zaštitu od mehaničkog djelovanja s površinskim učincima

I

6.9. Odjeća s dodatcima (odvojivim ili ne) koja je bila projektirana i izrađena za zaštitu od opasnosti u svezi s rukovanjem vrućim predmetima, pri čemu korisnik nije izložen temperaturi koja bi prelazila 50 °C ili opasnim udarcima

I

7. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA DISANJE

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

7.1. Sva zaštitna oprema za disanje projektirana i izrađena za osiguranje zaštite od aerosola u krutom ili tekućem stanju ili plinova;

sva zaštitna oprema za disanje, projektirana i izrađena za osiguranje potpune atmosferske izolacije;

sva zaštitna oprema za disanje projektirana i izrađena za uporabi pri ronjenju

III

8. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA NOGE I STOPALA TE OPREMA ZA ZAŠTITU OD KLIZANJA

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

8.1. Sva oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena naročito za zaštitu nogu ili stopala te zaštitu od klizanja

II

8.2. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za zaštitu od opasnosti u svezi s električnom strujom pri radovima, pri kojima je nazočan visoki napon ili za zaštitu od visokog napona

III

8.3. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s visokom temperaturom čiji su učinci usporedivi s onima pri 100 °C temperature zraka ili više i za koji može biti karakteristična nazočnost infracrvenog zračenja, plamena ili većih količina rastaljenog materijala

III

8.4. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s niskom temperaturom čiji učinci su usporedivi s onima pri temperaturi zraka od – 50 °C ili niže

III

8.5. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za osiguranje ograničenog opsega zaštite od kemijskih štetnosti ili ionizirajućeg zračenja

III

8.6. Športska oprema (osobito športska obuća) s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za zaštitu od vanjskih udaraca

I

8.7. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) za profesionalnu uporabu, projektirana i izrađena za osiguranje zaštite od atmosferskih utjecaja, koji nisu ni iznimni niti ekstremni

I

9. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ŠAKE I RUKE

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

9.1. Sva oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena naročito za zaštitu ruku (ruke i/ili šake)

II

9.2. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za zaštitu od opasnosti u svezi s električnom strujom tijekom rada pod opasnim naponom ili koja se upotrebljava kao izolacijska oprema za zaštitu od visokog napona

III

9.3. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) uključujući vatrogasnu opremu, projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s visokim naponom čiji su učinci usporedivi s onima pri temperaturi zraka od 100°C ili više i u kojemu može biti karakteristična nazočnost infracrvenog zračenja, plamena ili većih količina rastaljenog materijala

III

9.4 Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za uporabu u okolišu s niskim naponom čiji su učinci usporedivi s onima pri temperaturi zraka od – 50 °C ili niže

III

9.5. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za osiguranje ograničenog opsega zaštite od kemijskih štetnosti ili ionizirajućeg zračenja

III

9.6. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) za profesionalnu uporabu, projektirana i izrađena za zaštitu od sredstava za čišćenje s blagim djelovanjem (pranje suđa, čišćenje itd.)

I

9.7. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) projektirana i izrađena za zaštitu od mehaničkog djelovanja s površinskim učincima (ubodi pri šivanju, vrtni radovi, prljavi poslovi, bavljenje športom)

I

9.8. Oprema s dodatcima (odvojivim ili ne) za profesionalnu uporabu projektirana i izrađena za zaštitu od vrućine ili opasnosti pri rukovanju s vrućim predmetima, gdje korisnik nije izložen temperaturama većim od 50°C ili opasnim utjecajima (udarcima) te od uobičajeno hladnog vremena

I

9.9. Suhe rukavice za ronioce

II

Ova oprema uključuje svu OZO koja štiti ruke ili

dijelove ruku uključujući rukavice, rukavice bez prstiju, napršnjake, opremu koja štiti samo prste ili samo dlan i.t.d.

Proizvođač označava proizvode te opasnosti pred kojima je osigurana zaštita zajedno s trajanjem zaštite.

10. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA ZA ZAŠTITU OD UTAPANJA ILI ZA UPORABU KAO PLUTAJUĆA POMAGALA

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

10.1. Sva oprema projektirana i izrađena zbog sprečavanja utapanja ili koja se upotrebljava kao pomagalo i koja uključuje pomagala za plivanje

Napomena:

Uključuje dereze, užad i drugu opremu koja se koristi za izvlačenje iz vode nakon propadanja kroz led

Također su uključeni: plivačka odijela s ugrađenim plovcima.

Također su uključene narukvice za plivanje

II

11. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA OD OPASNOSTI U SVEZI S ELEKTRIČNOM STRUJOM

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

11.1. Primjedba

Zaštitna oprema za zaštitu od električne struje je već navedena u gornjim tablicama

Opasni napon je napon, koji je jednak ili veći od 50 V izmjenične struje ili 75 V istosmjerne struje

III

11.2 Zaštitna oprema (poput obuće, odjeće itd.) za zaštitu od statičkog elektriciteta

Napomena: ta se oprema koristi u okruženju u kojemu je moguć rizik od eksplozije

II

12. OPREMA DIZAJNIRANA I PROIZVEDENA ZA ZAŠTITU OD UTJECAJA MEHANIČKOG DJELOVANJA

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

12.1 Sva OZO dizajnirana i proizvedena za zaštitu korisnika od vibracija

II

12.2 OZO dizajnirana i proizvedena za zaštitu kože korisnika od trenja (npr. pojačanja)

I

12.3 OZO dizajnirana i proizvedena za zaštitu korisnika od povećane razine rizika proizašlog od sudara s ostalim osobama ili od pada pri bavljenju sportom (npr. štitnik za leđa za planinske bicikliste, nogometni štitnici za goljenice, hokejski štitnici….)

II

12.4 OZO dizajnirana i proizvedena za zaštitu korisnika od utjecaja g-sila (npr. ovratnik za vozače kartinga, štitnik za vrat za vozače autotrka…)

II

12.5 Oprema za zaštitu od manjih udaraca i vibracija koji ne utječu na vitalne dijelove tijela i čiji učinci ne mogu prouzročiti nepopravljive lezije (kao što su lake kacige za zaštitu tjemena, rukavice, lagana obuća, itd.)

I

12.6 Sportska oprema za zaštitu od manjeg udarca pri padu (zaštita od masnica, ogrebotina, lakih opekotina,…) kao što su odbojkaški štitnici za koljena,….)

I

13. OPREMA ZA SPAŠAVANJE

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

13.1 Maske za reanimaciju: ako maska, osim omogućavanja odgovarajućeg umjetnog disanja, ima i zaštitnu funkciju za spašavatelja (npr. zaštita od zaraze pri kontaktu s ustima žrtve npr.) onda je OZO

Ovisno o vrsti zaštite

13.2 Ako je oprema za spašavanje nošena prije nesreće što pomaže spašavanju, onda je OZO

Primjer: mokro odijelo koje se stalno nosi radi zaštite od pothlađivanja u slučaju pada u vodu je OZO

Ovisno o vrsti zaštite

14. MOTOCIKLISTIČKA OPREMA

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

14.1 Motociklistička odjeća i dodatna zaštita (npr. rukavice, čizme) koje samo štite od klimatskih utjecaja za profesionalnu uporabu

I

14.2 Motociklistička odjeća i dodatna zaštita (npr. rukavice,obuća) za koju je osigurana dodatna zaštita (npr. štitnika od udarca za udove, štitnici za leđa, laktove ili ramena, zaštita od rezova i ogrebotina, …)

II

15. ODJEĆA UOČLJIVA S VELIKE UDALJENOSTI I PRIBOR

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

KATEGORIJA

15.1 Odjeća uočljiva s velike udaljenosti

II

15.2 Pribor uočljiv s velike udaljenosti (npr. viseći pribor poput visećih oznaka)

II

Treba naglasiti da pri utvrđivanju odgovarajuće kategorije OZO treba uzeti u obzir razinu rizika protiv kojega ona osigurava zaštitu.

 

Copyright © Ante Borić