Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

Objavljeno u NN 147/11 od 19.12.2011.:

 

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

Na temelju članka 16. stavka 6. i članka 62. stavka 2. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« br. 75/09 i 61/11) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA KVALITETE SJEMENA SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način uzorkovanja i ispitivanja kvalitete sjemena svojti šumskog drveća, trajanje važenja utvrđenih podataka, način uzimanja, količina i broj uzoraka za inspekcijske svrhe, te način obilježavanja, plombiranja i pečaćenja uzoraka sjemena svojti šumskog drveća.

Članak 2.

Pod utvrđivanjem kvalitete sjemena svojti šumskog drveća (u daljnjem tekstu: kvaliteta sjemena) u smislu ovog Pravilnika smatra se određivanje:

– čistoće sjemena

– klijavosti / vitaliteta sjemena

– mase 1000 čistih sjemenki

– sadržaja vlage u sjemenu

– zdravstvenog stanja sjemena

Članak 3.

Ispitivanje kvalitete sjemena provodi se sukladno važećim metodama za uzorkovanje i testiranje sjemena Međunarodne udruge za testiranje sjemena (International Seed Testing Association – ISTA), koje su objavljene u stručnim publikacijama te udruge.

Članak 4.

Ispitivanje kvalitete sjemena provodi Hrvatski šumarski institut (u daljnjem tekstu: Institut), kao Službeno tijelo određeno sukladno posebnom propisu.

Članak 5.

(1) Kvaliteta sjemena mora se utvrditi za svaku partiju sjemena najkasnije u roku 30 dana od dana izdavanja glavne svjedodžbe, osim u slučaju utvrđivanja kvalitete sjemena dormantnih svojti šumskog drveća.

(2) Za pošiljke sjemena svojti šumskog drveća koje se uvoze, a za koje iz deklaracije ili druge službene dokumentacije nije moguće isčitati podatke o kvaliteti sjemena, potrebno je utvrditi istu u roku 30 dana od dana uvoza.

(3) Odredba stavka 2. ovog članka ne primjenjuje se u slučaju malih količina sjemena propisanih posebnim propisom.

Članak 6.

(1) Zahtjev za ispitivanje kvalitete sjemena Institutu podnosi dobavljač šumskog reprodukcijskog materijala.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se na obrascu koji Institut objavljuje na vlastitim internet stranicama.

(3) Zahtjev za ispitivanje kvalitete sjemena može podnijeti i šumarska inspekcija sukladno nadležnosti propisanoj posebnim propisom.

Članak 7.

(1) Institut je u obvezi u roku 7 dana od dana zaprimanja zahtjeva iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika, uzeti uzorak sjemena sa skladišta dobavljača.

(2) Institut može, uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), poslove uzimanja uzoraka sjemena za potrebe ispitivanja kvalitete, putem pisanog sporazuma prenijeti na drugu osobu koja je osposobljena provoditi specifične poslove vezane uz kontrolu kvalitete sjemenskog materijala, pod uvjetom da takva osoba i njezini djelatnici ni na koji način nisu u sukobu interesa u odnosu na mjere i radnje koje na temelju ovoga Pravilnika poduzimaju.

(3) O uzetome uzorku sjemena sastavlja se zapisnik.

Članak 8.

Institut je u obvezi nakon završetka postupka ispitivanja kvalitete sjemena izraditi Izvješće o kvaliteti sjemena, te ga dostaviti podnositelju zahtjeva za ispitivanje kvalitete sjemena u roku 7 dana od završetka postupka ispitivanja kvalitete sjemena.

Članak 9.

Rezultati ispitivanja kvalitete sjemena, odnosno utvrđeni podaci, smiju se koristiti, odnosno navoditi na deklaraciji dobavljača, u vremenu do 12 mjeseci od izdavanja Izvješća o kvaliteti sjemena.

Članak 10.

(1) Kvaliteta sjemena utvrđuje se na uzorcima sjemena koji predstavljaju reprezentativni dio partije sjemena iz koje su uzeti.

(2) Partija sjemena iz koje se uzima uzorak sjemena mora biti uskladištena na način da svi njezini dijelovi budu dostupni za uzimanje uzoraka, mora biti odvojena od drugih partija i označena tako da se može lako prepoznati.

Članak 11.

(1) Prikupljeni uzorci sjemena za ispitivanje kvalitete moraju biti zapakirani i zapečaćeni.

(2) Pakiranje podrazumijeva zatvaranje pojedinačnih uzoraka sjemena u čiste i ekološki prihvatljive spremnike (kontejner, bočica, vrećica, kutija i dr.).

(3) Pečaćenje uzoraka sjemena je postupak kojim se osigurava da se pakiranje uzorka sjemena bez oštećivanja ne može otvoriti.

(4) Pečaćenje se provodi vezivanjem uzicom i plombiranjem.

Članak 12.

Pakiranja koja sadrže uzorke sjemena za ispitivanje kvalitete moraju se obilježiti na način da se na pakiranje svakog uzorka sjemena nalijepi etiketa u boji koja odgovara kategoriji šumskog reprodukcijskog materijala, sa slijedećim podacima:

– podnositelj zahtjeva

– broj zahtjeva

– redni broj pakiranja / ukupan broj pakiranja koja čine uzorak

– šumska svojta

– registarski broj šumskog sjemenskog objekta

– masa partije sjemena

– masa uzorka sjemena, odnosno broj plodova

Članak 13.

Prikupljeni uzorci sjemena za ispitivanje kvalitete trebaju biti najkasnije u roku 5 dana od uzimanja dopremljeni u Institut i predani ovlaštenim osobama Instituta.

Članak 14.

Uzorci sjemena za koje je utvrđena kvaliteta sjemena moraju se do isteka roka važenja Izvješća o kvaliteti sjemena čuvati u odgovarajućem prostoru i u odgovarajućim uvjetima tako da se očuvaju osnovna svojstva sjemena.

Članak 15.

(1) Institut je u obvezi voditi evidenciju o uzorcima sjemena koji su mu dostavljeni na ispitivanje kvalitete kao i o rezultatima obavljenih analiza.

(2) Evidencija se vodi u Glavnoj knjizi analiza kvalitete šumskog sjemena (u daljnjem tekstu: Glavna knjiga analiza) odgovarajućeg formata.

(3) Obrazac Glavne knjige analiza propisuje Institut i u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika dostavlja Ministarstvu na suglasnost.

Članak 16.

Troškove ispitivanja kvalitete sjemena snosi dobavljač iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika prema važećem cjeniku koji donosi Institut uz suglasnost Ministarstva.

Članak 17.

(1) Uzimanje uzoraka za inspekcijske svrhe kontrole sjemena svojti šumskog drveća provodi šumarska inspekcija.

(2) Vrijeme i mjesto uzimanja uzoraka sjemena za inspekcijske svrhe kontrole sjemena određuje nadležni šumarski inspektor.

(3) Ispitivanje sjemena iz uzorka za inspekcijske svrhe obavlja Institut.

(4) Ako rezultat ispitivanja sjemena iz uzorka za inspekcijske svrhe pokaže da sjeme kvalitetom odnosno podrijetlom ne odgovara uzorku iz članka 7. stavak 1. ovog Pravilnika troškove nastale postupkom ispitivanja snosi dobavljač, dok u slučaju istih rezultata troškove snosi Ministarstvo.

Članak 18.

(1) Pri uzimanju uzoraka sjemena za inspekcijske svrhe kontrole sjemena uzimaju se tri uzorka.

(2) Jedan uzorak sjemena iz stavka 1. ovog članka ostavlja se dobavljaču, a dva uzorka dostavljaju se Institutu.

(3) Institut jedan uzorak iz stavka 2. ovog članka upotrebljava za ispitivanje, a drugi uzorak pohranjuje na vrijeme važenja Izvješća o kvaliteti sjemena za ponovno ispitivanje u slučaju osporavanja rezultata od strane dobavljača.

Članak 19.

(1) Uzorak sjemena uzet za inspekcijske svrhe pakira se sukladno odredbama članka 12. ovoga Pravilnika i obvezatno se pečati na način da je preko pečata vidljiv i pečat inspektora koji je uzorak uzeo.

(2) Na pakiranje uzorka za inspekcijske svrhe stavlja se etiketa koja sadrži sljedeće podatke:

1. šifru uzorka dodijeljenu od strane šumarskog inspektora

2. naziv šumske svojte

3. registarski broj šumskog sjemenskog objekta

4. za tretirano sjeme naziv preparata kojim je tretirano

5. datum uzimanja uzorka

6. ime i prezime, te potpis šumarskog inspektora koji je uzeo uzorak

(3) O uzimanju uzorka sjemena šumarski inspektor u obvezi je sastaviti zapisnik.

Članak 20.

(1) Institut je u obvezi nadležnom šumarskom inspektoru u roku 30 dana od dana zaprimanja uzorka sjemena za inspekcijske svrhe dostaviti tri primjerka Izvješća o rezultatima ispitivanja sjemena za inspekcijske svrhe.

(2) Šumarski inspektor jedan primjerak Izvješća o rezultatima ispitivanja sjemena za inspekcijske svrhe dostavlja dobavljaču šumskog reprodukcijskog materijala od kojega je uzeo uzorak sjemena, a dva primjerka zadržava za sebe.

(3) Dobavljač iz stavka 2. ovog članka može u roku od 15 dana od dana zaprimanja izvješća iz stavka 2. ovog članka tražiti ponovno ispitivanje sjemena u slučaju osporavanja rezultata.

(4) U slučaju osporavanja rezultata šumarski inspektor će rješenjem odrediti nadležnu instituciju za ponovno ispitivanje, te joj dostaviti jedan primjerak izvješća iz stavka 2. ovog članka, kao i jedan uzorak sjemena pohranjen sukladno članku 18. stavku 3. ovog Pravilnika.

(5) Ukoliko su rezultati ponovnog ispitivanja sukladni s Izvješćem o rezultatima ispitivanja sjemena za inspekcijske svrhe, troškove istog snosi dobavljač iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika, dok u slučaju suprotnih rezultata troškove snosi Ministarstvo.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/120

Urbroj: 538-07-2/0156-11-1

Zagreb, 24. studenoga 2011.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva

mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

 

Copyright © Ante Borić