Objavljeno u NN 29/05 od 02.03.2005.:

 

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

Na teme­lju članka 15., a u svezi s člankom 120. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/03), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

 

PRAVILNIK O EVIDENTIRANJU I OBILJEŽAVANJU POMORSKOG DOBRA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način obi­lježava­nja pomorskog dobra, izrada, pre­gled i potvrđiva­nje geodetskog elaborata za potrebe evidentira­nja pomorskog dobra, te provedba tog elaborata u katastru i zem­ljišnim k­njigama.

Članak 2.

Geodetski elaborat za potrebe evidentira­nja pomorskog dob­ra (u da­lj­njem tekstu: geodetski elaborat) izrađuju se na teme­lju konačnog akta kojim je utvrđena granica pomorskog dobra.

II. OBILJEŽAVANJE GRANICE POMORSKOG DOBRA

Članak 3.

Obi­lježava­nje granice pomorskog dobra obav­lja se betonskim stupićem, plastičnom oznakom, že­ljeznom bolcnom ili uklesava­njem križa u živu stijenu, po pravilima geodetske struke.

Smatra se da je granica pomorskog dobra obilježena, ako ide stalnim, prirodnim ili izgrađenim objektima.

Članak 4.

Obi­lježiti se moraju sve točke koje se navode u aktu kojim je utvrđena granica pomorskog dobra.

U slučaju da je zbog načina na koji je utvrđena granica pomorskog dobra potrebna dioba postojećih katastarskih čestica, obi­lježiti se moraju i one točke granice pomorskog dobra koje se nalaze na granicama katastarskih čestica koje će se dijeliti.

Članak 5.

Obi­lježava­nje granice pomorskog dobra obav­lja se u okviru izrade geodetskog elaborata.

III. IZRADA, PREGLED I POTVRĐIVANJE GEODETSKOG ELABORATA

Članak 6.

Ako je zbog načina na koji je uvrđena granica pomorskog dobra potrebno izvršiti diobu ili osniva­nje katastarskih čestica, ta će se dioba odnosno osniva­nje prikazati u okviru geodetskog elaborata.

Članak 7.

Geodetski elaborat izrađuje se na teme­lju traže­nja županije odnosno podnosite­lja zahtjeva za utvrđiva­nje granice pomorskog dobra (u da­lj­njem tekstu: naručite­lj geodetskog elaborata).

Članak 8.

Geodetski elaborat izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka.

Članak 9.

Geodetski elaborat se izrađuje po pravilima geodetske struke i u skladu s katastarskim propisima.

Granicu katastarskih čestica prema moru u geodetskom elaboratu čini crta sred­njih viših visokih voda.

Sastavni dio geodetskog elaborata je popis svih katastarskih čestica, koje će, nakon provedenih postupaka, ući u sastav pomorskog dobra.

Geodetski elaborat u okviru koje­g nema diobe odnosno osniva­nja katastarskih čestica sastoji se od popisa katastarskih čestica iz stavka 3. ovog članka i izvješća o obav­ljenom obi­lježava­nju granice pomorskog dobra.

Članak 10.

Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra potvr­đuje da je geodetski elaborat izrađen u skladu s aktom o utvrđiva­nju granice pomorskog dobra.

Zahtjev za izdava­nje potvrde iz stavka 1. ovog članka podnosi ovlaštena geodetska tvrtka.

Članak 11.

Geodetski elaborat može se koristiti za potrebe evidentira­nja pomorskog dobra u katastru i zem­ljišnim k­njigama kada je pre­gledan i potvrđen od strane nadležnog područnog ureda za katas­tar odnosno ­nje­gove ispostave (u da­lj­njem tekstu: kastastarski ured).

Pre­gled i potvrđiva­nje geodetskog elaborata obav­lja se sukladno katastarskim propisima.

Članak 12.

O pre­gledanom i potvrđenom geodetskom elaboratu katastarski ured po službenoj dužnosti obavještava županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra, naručite­lja geodetskog elaborata i nadležno državno odvjetništvo.

IV. PROVEDBA GEODETSKOG ELABORATA U KATASTRU

Članak 13.

Geodetski elaborat provodi se u katastru zem­ljišta i katastru nekretnina teme­ljem zahtjeva nadležnog državnog odvjetništva.

Članak 14.

O provedenom geodetskom elaboratu katastarski ured rješe­njem, pored ostalih stranaka, obavještava županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra, naručite­lja geodetskog elaborata i nadležno državno odvjetnišvo.

Članak 15.

Ako se geodetskim elaboratom, na područjima koja do tada nisu bila evidentirana u katastru i zem­ljšnim k­njigama, osnivaju nove katastarske čestice u pojasu pomorskog dobra, iste će se upisati u zem­ljišta odnosno katastar nekretnina kao: »POMORSKO DOBRO«.

Ako se geodetskim elaboratom, na područjima koja do tada nisu bila evidentirana u katastru i zem­ljišnim k­njigama, osnivaju nove katastarske čestice izvan pojasa pomorskog dobra, iste će se upisati u katastar zem­ljišta odnosno katastar nekretnina s time da će se kao vlasnik upisati »REPUBLIKA HRVATSKA«.

Članak 16.

O provedenom geodetskom elaboratu katastarski ured, po službenoj dužnosti obavještava nadležni zem­ljišnok­njižni odjel općinskog suda.

Obavješte­nje se provodi prijavnim listom za zem­ljišnu k­nji­gu, kopijom katastarskog plana s ucrtanim dotadaš­njim i novo uspostav­ljenim sta­njem i primjerkom konačnog rješe­nja donesenog u upravnom postupku.

V. PROVEDBA GEODETSKOG ELABORATA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Članak 17.

Nadležni zem­ljišnok­njižni odjel općinskog suda provodi prijavni list iz članka 16. ovog Pravilnika u zem­ljišnim k­njigama po službenoj dužnosti.

Nadležni zem­ljišnok­njižni odjel općinskog suda na teme­lju prijavnog lista iz članka 16. ovog Pravilnika provodi osniva­nje katastarskih čestica sukladno ovom Pravilniku, a dije­lje­nje katastarskih čestica na način da katastarske čestice nastale diobom ostaju u sastavu zem­ljišnok­njižnih uložaka, dok se iz ­njih ne otpišu.

Članak 18.

O provedbi prijavnog lista iz članka 16. ovog Pravilnika u zem­ljišnim k­njigama nadležni zem­ljišnok­njižni odjel općinskog suda obavještava županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra, naručite­lja geodetskog elaborata, nadležno državno odvjet­ništ­vo i nadležni katastarski ured.

Članak 19.

Zahtjev za otpisiva­nje katastarskih čestica koje ulaze u pojas pomorskog dobra iz postojećih zem­ljišnok­njižnih uložaka podnosi nadležno državno odvjetništvo, a prema popisu katastarskih čestica koji je sastavni dio geodetskog elaborata.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Započeti postupci evidentira­nja i obi­lježava­nja pojasa pomorskog dobra za granice pomorskog dobra utvrđene prema Pomorskom zakoniku, okončat će se prema odredbama Pravilnika o evidenciji i obi­lježava­nju pojasa pomorskog dobra (»Narodne novine« br. 7/98).

U slučaju da za potrebe evidentira­nja pomorskog dobra u katastru i zem­ljišnim k­njigama još nije pre­gledan i potvrđen geo­detski elaborat, postupak evidentira­nja pomorskog dobra, dovr­šit će se po odredbama ovog Pravilnika.

Članak 21.

Danom stupa­nja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidenciji i obi­lježava­nju pojasa pomorskog dobra (»Narodne novine« br. 7/98).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-02/90

Urbroj: 530-04-04-05-1

Zagreb, 15. veljače 2005.

Ministar Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.

 

Copyright © Ante Borić