Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Objavljeno u NN 145/14 od 08.12.2014.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. prosinca 2014. godine donijela

 

UREDBU O IZMJENI UREDBE O JAVNOJ NABAVI ZA POTREBE OBRANE I SIGURNOSTI

Članak 1.

U Uredbi o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (»Narodne novine«, broj 89/2012), u članku 6. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Ova Uredba ne primjenjuje se za nabavu čija je procijenjena vrijednost do iznosa iz članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014).«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/125

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 4. prosinca 2014.

Predsjednik Zoran Milanović, v. r.

 

Copyright © Ante Borić