PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 144/14 od 05.12.2014.:

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 119. stavka 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 71. sjednici održanoj 27. studenoga 2014. godine donijelo je

 

PRAVILNIK O EUROPSKOJ KARTICI ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se oblik i sadržaj te uvjeti i način izdavanja Europske kartice zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: EKZO) i Certifikata koji privremeno zamjenjuje Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: Certifikat) osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Osnovom EKZO i Certifikata osigurane osobe Zavoda (u daljnjem tekstu: osigurane osobe) ostvaruju, za vrijeme privremenog boravka na području drugih država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) i Europskog ekonomskog prostora (u daljnjem tekstu: EEP), pravo na zdravstvene usluge koje su potrebne iz medicinskih razloga, uzimajući u obzir prirodu zdravstvenih usluga i očekivanu dužinu privremenog boravka u drugim državama članicama EU i EEP.

(2) Certifikat iz stavka 1. ovoga članka je propisana isprava u papirnatom obliku koja u slučajevima iz članka 10. ovoga Pravilnika zamjenjuje EKZO.

Članak 3.

Izdavatelj i vlasnik EKZO i Certifikata je Zavod.

II. SADRŽAJ I OBLIK EKZO

Članak 4.

EKZO izdaje Zavod kao zasebnu iskaznicu, a prema Odluci Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti (u daljnjem tekstu: Administrativna komisija) oznake S1 od 12. lipnja 2009. godine o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja, čiji su sadržaj i oblik propisani Odlukom Administrativne komisije oznake S2 od 12. lipnja 2009. godine o tehničkim specifikacijama Europske kartice zdravstvenog osiguranja.

Članak 5.

U skladu s Odlukom Administrativne komisije oznake S2 prednja strana (lice iskaznice) EKZO sadržava:

1. podatke o identifikacijskom broju Zavoda,

2. podatke o osiguranoj osobi:

– prezime i ime,

– OIB,

3. serijski broj iskaznice,

4. datum važenja EKZO.

III. SADRŽAJ I OBLIK CERTIFIKATA

Članak 6.

Sadržaj i oblik Certifikata propisan je Odlukama Administrativne komisije broj S1 i S2 od 12. lipnja 2009. godine o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja i tehničkim specifikacijama Europske kartice zdravstvenog osiguranja i sadrži iste podatke kao EKZO utvrđene u članku 5. ovoga Pravilnika.

IV. IZDAVANJE I VAŽENJE EKZO I CERTIFIKATA

Članak 7.

(1) EKZO se izdaje na zahtjev osigurane osobe, a izdaje ju regionalni ured, odnosno područna služba Zavoda nadležni prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe.

(2) Osigurana osoba EKZO preuzima u nadležnom regionalnom uredu, odnosno područnoj službi Zavoda ili joj se EKZO dostavlja poštom na naznačenu adresu, u pravilu, u roku od 8 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva osigurane osobe.

Članak 8.

(1) EKZO se izdaje na razdoblje od tri godine za:

– osiguranike iz članka 7. stavka 1. točaka 1. do 4., 6. do 12., 18. do 20. i 25. do 27. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon),

– osigurane osobe iz članaka 9. do 12. Zakona.

(2) Za druge osigurane osobe EKZO se izdaje na razdoblje od godinu dana.

(3) Osiguranim osobama – članovima uže obitelji osiguranika upućenog na privremeni rad u drugu državu članicu EU ili EEP (bračni drug i djeca), koji s njime borave u drugoj državi članici EU ili EEP za vrijeme njegovog privremenog rada, EKZO se izdaje na isti rok kao i osiguraniku na privremenom radu.

Članak 9.

U slučaju da je osiguranoj osobi u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje EKZO utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju na razdoblje kraće od godine dana, EKZO se izdaje samo za razdoblje za koje osoba ima utvrđen status osigurane osobe.

Članak 10.

(1) Certifikat je privremena isprava koja zamjenjuje EKZO i izdaje se samo u hitnim slučajevima, i to:

– u slučaju krađe, gubitka EKZO ili u slučaju kada osigurana osoba ostane bez EKZO iz nekog drugog razloga (Certifikat se izdaje do kraja razdoblja važenja izdane EKZO),

– u slučaju neočekivanog iznenadnog odlaska u drugu državu članicu EU ili EEP (Certifikat se izdaje za razdoblje boravka u određenoj državi),

– u slučajevima kada je prema evidenciji Zavoda osigurana osoba obvezno zdravstveno osiguranja na razdoblje kraće od 30 dana (Certifikat vrijedi do isteka osiguranja).

(2) Certifikat osiguranoj osobi izdaje nadležni regionalni ured, odnosno područna služba Zavoda iz članka 7. ovoga Pravilnika odmah po zaprimanju zahtjeva osigurane osobe, s važenjem od jednog do najviše 90 dana.

Članak 11.

(1) Za izdavanje EKZO i Certifikata Zavod koristi podatke iz službenih evidencija Zavoda o osiguranim osobama.

(2) Zavod vodi cjelovitu evidenciju zatraženih i izdanih EKZO i Certifikata.

Članak 12.

EKZO važi od datuma izdavanja do datuma navedenog na samoj EKZO.

V. TROŠKOVI IZDAVANJA EKZO I CERTIFIKATA

Članak 13.

(1) Osigurana osoba ne snosi troškove izdavanja EKZO i Certifikata.

(2) Osigurana osoba može zatražiti izdavanje nove EKZO u roku od 30 kalendarskih dana prije dana isteka važeće EKZO.

VI. GUBITAK I OŠTEĆENJE EKZO

Članak 14.

(1) Gubitak EKZO osigurana osoba je obvezna prijaviti najbližem regionalnom uredu, odnosno područnoj službi Zavoda i objaviti njezin gubitak u »Narodnim novinama«.

(2) Troškove objave gubitka EKZO u »Narodnim novinama« snosi osigurana osoba.

(3) Osigurana osoba koja ne postupi na način utvrđen stavkom 1. ovoga članka obvezna je snositi troškove nastale zlouporabom EKZO od strane druge osobe.

Članak 15.

(1) Zavod će osiguranoj osobi izdati novu EKZO u slučaju njezina oštećenja ili gubitka.

(2) Nakon izdavanja nove EKZO osiguranoj osobi Zavod je obvezan poništiti oštećenu EKZO.

VII. ODGOVORNOST

Članak 16.

(1) Za zlouporabu ili neopravdanu uporabu EKZO, odnosno Certifikata ili postupanje koje je suprotno odredbama ovoga Pravilnika, pružatelji zdravstvenih usluga, korisnici EKZO te druge osobe podliježu odgovornosti za štetu prema općim propisima o naknadi štete.

(2) Osigurana osoba u slučaju gubitka statusa zdravstveno osigurane osobe ne smije koristiti EKZO te ju je obvezna vratiti Zavodu u roku od najviše 30 dana od dana gubitka statusa osigurane osobe.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 153/11.).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/285 Urbroj: 338-01-01-14-1 Zagreb, 27. studenoga 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

 

Copyright © Ante Borić