Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Objavljeno u NN 08/15 od 23.01.2015.:

 

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Na temelju članka 281. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, uz suglasnost ministra gospodarstva, donosi

 

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPITIVANJU VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o ispitivanju vozila (»Narodne novine«, broj 152/2009), iza članka 17. dodaju se članci 17.a, 17.b, 17.c, 17.d i 17.e, koji glase:

»Članak 17.a

Zahtjev za izdavanje dopuštenja (licencije) iz članka 17. stavka 3. ovoga Pravilnika podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove prometa, putem ovlaštene pravne osobe.

Članak 17.b

(1) Uz zahtjev za izdavanje dopuštenja (licencije) za poslove stručne obrade dokumentacije za izdavanje potvrde o ispitivanju vozila prilaže se:

– dokaz o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju strojarskog ili prometnog (cestovnog) smjera,

– dokaz o položenom posebnom ispitu za poslove stručne obrade dokumentacije,

– preslika osobne iskaznice,

– preslika vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom najmanje »B« kategorije.

(2) Uz zahtjev za izdavanje dopuštenja (licencije) za pregled vozila radi ispitivanja prilaže se:

– dokaz o završenom najmanje preddiplomskom sveučilišnom studiju ili stručnom studiju, u trajanju od 3 godine, strojarskog ili prometnog (cestovnog) smjera,

– dokaz o položenom posebnom ispitu za pregled vozila radi ispitivanja,

– preslika osobne iskaznice,

– preslika vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom najmanje »B« kategorije,

– preslika dopuštenja (licencije) Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova nadzornika tehničke ispravnosti vozila.

Članak 17.c

(1) Obrazac dopuštenja (licencije) je pravokutnog oblika, veličine 55 mm x 85 mm i ima otisnute dvije stranice.

(2) Obrazac dopuštenja (licencije) za poslove stručne obrade dokumentacije je bijele boje, a obrazac dopuštenja (licencije) za pregled vozila radi ispitivanja je žute boje.

(3) Obrasci dopuštenja (licencije) iz stavka 1. i 2. ovoga članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 17.d

Evidenciju o izdanim dopuštenjima (licencijama) vodi ministarstvo nadležno za poslove prometa.

Članak 17.e

(1) Osobe kojima je izdano dopuštenje (licencija) dužne su bez odgode prijaviti nestanak istog (gubitak, krađu i dr.), ovlaštenoj pravnoj osobi.

(2) O nestanku dopuštenja (licencije), ovlaštena pravna osoba obavještava ministarstvo nadležno za poslove prometa.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/150

Urbroj: 530-05-1-1-2-14-1

Zagreb, 15. siječnja 2015.

Ministar dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić