Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 86/10 od 12.07.2010.:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

Na temelju članka 9. stavka 7. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/09) donosim

 

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU ISTICANJA MALOPRODAJNE CIJENE I CIJENE ZA JEDINICU MJERE PROIZVODA I USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga (»Narodne novine« 52/10) u članku 12. iza riječi: »odredbama« dodaju se riječi: »članaka 6. do 8.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/103

Urbroj: 526-05-02-03/1-10-9

Zagreb, 30. lipnja 2010.

Copyright © Ante Borić