Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 56/08 od 19.05.2008.:

 

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 130. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« br. 79/07 i 125/07), članka 51. Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« br. 66/2006, 114/2006 ispr.) i članka 26. stavak 1. točka 16. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 11/94 – pročišćeni tekst, 108/95, 16/96, 64/01) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

 

ODLUKU O TROŠKOVIMA U POTROŠAČKIM SPOROVIMA PRED SUDOM ČASTI PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se pravila o troškovima u potrošačkim sporovima sukladno Pravilniku o Sudu časti pri HGK i Zakonu o zaštiti potrošača.

Članak 2.

Troškovi postupka iz članka 1. ove Odluke sastoje se od: – administrativnih troškova – troškova nagrade sucima pojedincima – troškova nagrade predsjedniku i sucima prvostupanjskih vijeća – troškova nagrade predsjedniku i sucima drugostupanjskih vijeća – naknade troškova sucima i drugim sudionicima čije je stručno znanje potrebno u postupku – troškovi objave presuda Suda časti u tisku.

Članak 3.

Administrativni troškovi u potrošačkom sporu pred Sudom časti pri HGK iznose 500 kuna i namijenjeni su za pokriće troškova dostave, fotokopiranja, prijepisa i drugih administrativnih poslova vezanih uz navedeni potrošački spor.

Članak 4.

Sucu pojedincu pripada pravo na nagradu u iznosu od 100 kuna neto za izradu rješenja kojim se odbacuje prijava prijavitelja. Sucu pojedincu koji vodi prethodni postupak mirenja prema Pravilniku o Sudu časti pri HGK pripada pravo na nagradu u iznosu 100,00 kuna neto.

Članak 5.

Sucima prvostupanjskog vijeća pripada pravo na nagradu za rad na raspravnom ročištu i to: – predsjedniku vijeća u iznosu od 100,00 kuna neto, – članu vijeća u iznosu od 50 kuna neto.

Članak 6.

Za izradu presude predsjedniku prvostupanjskog vijeća pripada pravo na nagradu u iznosu od 200 kuna neto. Za izradu rješenja predsjedniku prvostupanjskog vijeća pripada pravo na nagradu u iznosu od 100,00 kuna neto. Ova naknada ne odnosi se na izradu rješenja kojim se utvrđuje povlačenje prijave prijavitelja.

Članak 7.

Sucima drugostupanjskog vijeća pripada pravo na nagradu za rad na sjednici drugostupanjskog vijeća u iznosu od 50,00 kuna neto po žalbenom predmetu.

Članak 8.

Sucu izvjestitelju drugostupanjskog vijeća pripada pravo na nagradu za izradu presude, odnosno rješenja kojim se uvažava žalba protiv presude donesene u prvom stupnju u visini od 300,00 kuna neto. Za izradu rješenja kojim se odlučuje o žalbi podnesenoj protiv rješenja donesenog u prvom stupnju, sucu izvjestitelju pripada pravo na nagradu u iznosu od 100,00 kuna neto.

Članak 9.

Sucima Suda časti u smislu ove Odluke pripada pravo na naknadu troškova koji podrazumijevaju naknadu putnih troškova, kao i troškova smještaja ako imaju prebivalište odnosno boravište izvan mjesta održavanja rasprave. Putni troškovi obuhvaćaju izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta do sjedišta Suda, odnosno mjesta u kojem se održavaju rasprave, kao i povratak u prebivalište, odnosno boravište. Putni troškovi obuhvaćaju naknadu za prijevoz sredstvima javnog prijevoza (tramvaj, vlak, autobus, brod, zrakoplov). Naknada za prijevoz pripada za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim prometnim sredstvom. Visina naknade za prijevoz utvrđuje se na osnovi odgovarajuće dokumentacije koja se prilaže uz putni nalog. Ako je putovanje obavljeno vlastitim prijevoznim sredstvom, visina naknade za prijevoz priznaje se u visini cijene javnog prijevoza.

Članak 10.

Troškovi smještaja obuhvaćaju nužne izdatke za smještaj za vrijeme zadržavanja suca izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta, u trajanju dužem od 12 do 24 sata, računajući i vrijeme potrebno za dolazak u sjedište Suda, odnosno mjesto održavanja rasprave, kao i za povratak u mjesto prebivališta, odnosno boravišta. Naknada troškova priznaje se u visini punog iznosa hotelskog računa u hotelu sa četiri zvjezdice.

Članak 11.

Sudskim vještacima i drugim stručnim osobama koje sudjeluju u potrošačkom sporu pred Sudom časti pri HGK, a koji imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište izvan mjesta održavanja rasprave, pripada pravo na naknadu putnih troškova pod uvjetima propisanim u članku 9. stavak 2. do 6. ove Odluke.

Članak 12.

Mjera javne opomene uz objavljivanje u tisku u skladu sa člankom 38. Pravilnika o Sudu časti kao trošak potrošačkog spora priznaje se u stvarnom iznosu temeljem ispostavljenog računa.

Članak 13.

Naloge za isplatu nagrada i naknada troškova, koji su utvrđeni temeljem ove Odluke, izdaje tajnik Suda, a isplatu odobrava glavni tajnik Hrvatske gospodarske komore.

Članak 14.

Troškovi nastali u potrošačkim sporovima pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori osiguravaju se iz državnog proračuna u skladu s odredbom članka 130. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača. Sud časti Hrvatske gospodarske komore dužan je Ministarstvu gospodarstva rada i poduzetništva dostaviti polugodišnje izvješće o utrošenim financijskim sredstvima i izvršenim aktivnostima najkasnije do 31. srpnja tekuće godine, te godišnje izvješće o utrošenim financijskim sredstvima i izvršenim aktivnostima najkasnije od 31. siječnja naredne godine.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 023-02/08-02/03 Urbroj: 311-01/01-08-01 Zagreb, 28. travnja 2008.

Predsjednik Nadan Vidošević, v. r.

Copyright © Ante Borić