Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 46/08 od 23.04.2008.:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

Na temelju članka 128. stavka 3. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 79/07 i 125/07) donosim

 

PRAVILNIK O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI OSOBA ZA RAD U SAVJETOVALIŠTU ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

1. OPĆE ODREDBE Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se program osposobljavanja i postupak ocjenjivanja stručne osposobljenosti osoba za rad u savjetovalištu za zaštitu potrošača koje se osniva temeljem članka 128. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, 79/07 i 125/07) (u daljnjem tekstu: savjetovalište za zaštitu potrošača).

Članak 2.

Zahtjev za ocjenu stručne osposobljenosti osoba za rad u savjetovalištu za zaštitu potrošača podnose udruge za zaštitu potrošača Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Ocjena stručne osposobljenosti osoba za rad u savjetovalištu za zaštitu potrošača utvrdit će se polaganjem ispita kojim se ocjenjuje stručna osposobljenost za rad u savjetovalištu za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: ispit).

Članak 3.

Osobe koje kontinuirano sudjeluju u radu udruga za zaštitu potrošača najmanje godinu dana do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika mogu pristupiti polaganju ispita. Iznimno od članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva može osloboditi od obveze polaganja ispita osobe koje obavljaju poslove savjetovanja u savjetovalištu za zaštitu potrošača, pod uvjetom da imaju najmanje visoku stručnu spremu i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima savjetovanja o zaštiti potrošača u savjetovalištu za zaštitu potrošača do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Stručnjaci visoke stručne spreme koji temeljem ugovora o djelu sklopljenim sa savjetovalištem za zaštitu potrošača pružaju specijalizirane savjete iz pojedinog područja ne podliježu obvezi polaganja ispita.

2. POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OCJENJIVANJA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI OSOBA ZA RAD U SAVJETOVALIŠTU ZA ZAŠTITU POTROŠAČA Članak 4.

Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva osniva i imenuje Povjerenstvo za provođenje postupka ocjenjivanja stručne osposobljenosti osoba za rad u savjetovalištu za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo se sastoji od pet članova i pet zamjenskih članova, koji su predloženi od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (2 člana i 2 zamjenska člana), Ministarstva pravosuđa (1 član i 1 zamjenski član), Ministarstva poljoprivede, ribarstva i ruralnog razvoja (1 član i 1 zamjenski član), i Državnog inspektorata (1 član i 1 zamjenski član). Predsjednika Povjerenstva iz redova članova i Tajnika Povjerenstva imenuje ministar gospodarstva, rada i poduzetništva. Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine istekom kojeg mogu biti ponovno imenovani. Članove Povjerenstva može razriješiti ministar gospodarstva, rada i poduzetništva prema istom postupku prema kojem su imenovani.

Članak 5.

Povjerenstvo provodi postupak provjere znanja i ocjenjivanja stručne ospobljenosti osoba za rad u savjetovalištu za zaštitu potrošača. Članovi Povjerenstva stručnjaci su visoke stručne spreme s poznavanjem problematike vezane uz područje zaštite potrošača.

Članak 6.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: – utvrđuje ispunjenje uvjeta za pristupanje ispitu, – utvrđuje identitet kandidata koji pristupa ispitu, – utvrđuje listu kandidata koji su pristupili ispitu, – provodi ispit i ocjenjuje kandidate, – utvrđuje opći uspjeh kandidata.

Članak 7.

Predsjednik Povjerenstva obavlja sljedeće poslove: – predsjedava sastancima Povjerenstva, – potpisuje liste za pristup ispitu, – određuje vrijeme i mjesto održavanja ispita, – odgovoran je za poštivanje zakonitosti tijekom provođenja ispita, – organizira poslove i daje zaduženja članovima Povjerenstva, – obavlja i druge poslove određene propisima.

Članak 8.

Tajnik Povjerenstva obavlja sljedeće poslove: – zaprima prijave kandidata za ispit, – organizira pripreme za polaganje ispita, – vodi zapisnik o tijeku polaganja ispita za svakog kandidata posebno, – vodi evidenciju o položenim ispitima, – obavlja i ostale administrativno-tehničke poslove za rad Povjerenstva.

3. ISPIT Članak 9.

Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Ispit obuhvaća materiju iz sljedećih propisa i to: • Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 79/07 i 125/07) • Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05) u dijelu u kojem su implementirane Direktive iz područja zaštite potrošača • Ovršni zakon (»Narodne novine«, broj 57/96, 29/99, 173/03, 194/03, 151/04 i 88/05) • Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/99 i 129/05) i to odredbe koje se odnose na nadležnost, ustrojstvo i ovlasti gospodarskih inspektora Državnog inspektorata • Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine« broj 77/99 i 82/07) i to odredbe koje se odnose na nadležnost, ustrojstvo i ovlasti sanitarnih inspektora • Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, broj 158/03 i 107/07) • Zakon o mirenju (»Narodne novine«, broj 163/03) • Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju hrane (»Narodne novine«, broj 114/04, 128/04 i 35/05) • Pravilnik o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, broj 66/06, 114/06 i 129/07) • Pravilnik o mirenju (»Narodne novine«, broj 81/02, 65/04) • Pravilnik Suda časti Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« broj 11/07) • Pravilnik o mirenju Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« broj 51/05 i 74/05) • Pravilnik o mirenju Centra za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca www.hup.hr

4. PRIJAVA ISPITA Članak 10.

Ispit se prijavljuje pisanim putem Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, prijavnicom za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za rad u savjetovalištu za zaštitu potrošača na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SO-1) i to najkasnije 15 dana prije ispitnog roka. Uz prijavu za ispit kandidati prilažu dokaz o uplati troškova polaganja ispita, u iznosu od 2.400,00 kn. Troškovi ispita za ponavljanje dijela ispita iznose 1.200,00 kn, a za ponavljanje cijelog ispita 2.400,00 kuna. Novčana sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka, uplaćuju se u korist državnog proračuna na žiro račun broj 1001005-1863000160, s pozivom na broj 65 7005-230-748. Novčana sredstva prikupljena uplatama za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za rad u savjetovalištu za zaštitu potrošača, upotrijebit će se za isplatu naknada članovima Povjerenstva i tajniku Povjerenstva, te za naknadu materijalnih i administrativnih troškova nastalih u vezi s polaganjem ispita.

Članak 11.

Povjerenstvo je dužno uputiti kandidatima pisani poziv za pristupanje ispitu najkasnije sedam dana prije ispitnog roka.

5. ROKOVI ZA POLAGANJE ISPITA Članak 12.

Predsjednik Povjerenstva određuje rok za polaganje ispita koji se objavljuje na web-stranici: potrosac.mingorp.hr.

6. MJESTO POLAGANJA ISPITA Članak 13.

Mjesto polaganja ispita je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

7. POLAGANJE ISPITA Članak 14.

Ispit se polaže na hrvatskom jeziku.

Članak 15.

Prije početka ispita Povjerenstvo utvrđuje listu kanadidata koji su pristupili ispitu na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SO-2).

Članak 16.

O tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno prema obrascu zapisnika koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SO-6). U zapisnik se unose svi podaci od značaja za tijek ispita kao i ocjena. Zapisnik vodi i potpisuje predsjednik Povjeranstva.

Članak 17.

Tajnik Povjerenstva vodi evidenciju o položenim ispitima. Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od: – prijavnice za ispit o stručnoj osposobljenosti, – potvrde o uplatama troškova ispita, – liste prijavljenih kandidata, – zapisnika o ispitima o stručnoj osposobljenosti, – uvjerenja o stručnoj osposobljenosti.

7.1. Pisani dio ispita Članak 18.

Pisani dio ispita o stručnoj osposobljenosti za rad u savjetovalištu za zaštitu potrošača sastoji se od izrade pisane zadaće u trajanju od dva sata. Pri izradi pisane zadaće kandidat može koristiti propise navedene u članku 9. stavku 2. ovoga Pravilnika. Povjerenstvo pregledava i ocjenjuje izrađene pisane zadaće.

7.2. Usmeni dio Članak 19.

Usmeni dio ispita sastoji se od provjere znanja sukladno propisima iz članka 9. ovoga Pravilnika. Svi članovi Povjerenstva postavljaju pitanja kandidatu na usmenom dijelu ispita.

7.3. Odustajanje od ispita i narušavanje reda Članak 20.

Kandidat koji bez opravdanog razloga ne pristupi ispitu ili u tijeku ispita odustane od daljnjeg polaganja, ocjenjuje se kao da ispit nije položio. Ako je kandidat iz opravdanog razloga spriječen pristupiti ispitu, dužan je obavijestiti Povjerenstvo najkasnije 48 sati prije početka ispita.

Članak 21.

U slučaju narušavanja reda tijekom održavanja ispita, polaznik će se udaljiti s ispita i ispit se zaključuje s ocjenom »nije položio«.

8. UTVRĐIVANJE USPJEHA NA ISPITU Članak 22.

Nakon polaganja ispita, ispitni rezultati ocjenjuju se ocjenom »položio-la« ili »nije položio-la«.

Članak 23.

Obavijest o položenom, odnosno nepoloženom ispitu potpisuje predsjednik Povjerenstva, a dostavlja se kandidatu najkasnije sedam dana nakon ispita na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SO-3).

Članak 24.

Svakom kandidatu, nakon uspješno položenog ispita izdaje se Uvjerenje o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za rad u savjetovalištu za zaštitu potrošača najkasnije trideset dana nakon ispita, na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SO-4). Uvjerenje potpisuje ministar gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 25.

Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za rad u savjetovalištu za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: Upisnik), vodi se u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva prema obrascu Upisnika koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SO-5). Upisnik se vodi u obliku registra koji ovjerava Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 26.

Kandidat koji nije zadovoljan ocjenom na ispitu, ima pravo prigovora u roku od sedam dana od dana primitka obavijesti o nepoloženom ispitu. Prigovor na odluku Povjerenstva o uspjehu na ispitu podnosi se u pisanom obliku predsjedniku Povjerenstva. Odluku o ponavljanju ispita ili jednoga njegovog dijela donosi predsjednik Povjerenstva u roku od sedam dana od dana primitka prigovora.

9. PONAVLJANJE ISPITA Članak 27.

Kandidat koji nije položio ispit ima pravo ponavljati ispit ili jedan njegov dio u roku od tri mjeseca od dana održavanja usmenog dijela ispita. Ponavljanje ispita ili jednog njegovog dijela može se održati pred Povjerenstvom u izmijenjenom sastavu članova. Nakon ponavljanja ispita ili jednog njegovog dijela, a u slučaju nepoloženog ispita kandidat gubi pravo daljnjeg polaganja.

Članak 28.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na obavijest o mjestu i danu polaganja, te odgađanje i odustanak od ispita, odnose se i na postupak i način ponavljanja ispita ili jednog njegovog dijela.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 29.

Uvjete za rad Povjerenstva osigurava Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Predsjednik, članovi Povjerenstva, tajnik, osoba koja vrši obračun naknada, te osoba koja vrši prijam i otpremu pošte imaju pravo na naknadu za održavanje ispita na temelju odluke koju donosi ministar gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 30.

Osobe koje obavljaju poslove savjetovanja u savjetovalištima za zaštitu potrošača i imaju visoku stručnu spremu i manje od tri godine radnog iskustva na poslovima savjetovanja na području zaštite potrošača dužne su položiti ispit u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika dužne su dostaviti dokaz o uvjetima koji ih oslobađaju obveze polaganja ispita kao i zahtjev za oslobođenje od obveze polaganja ispita u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Dokaz iz stavka 2. ovoga članka čine preslika diplome te, akt Upravnog odbora udruge pri kojoj je osnovano savjetovalište za zaštitu potrošača, a kojim se obrazlaže da osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima savjetovanja potrošača do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 31.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku ocjenjivanja stručne osposobljenosti osoba za rad u savjetovalištima za zaštitu potrošača (»Narodne novine«, 106/04).

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 011-01/08-01/04 Urbroj: 526-05-02-03/3-08-4 Zagreb, 2. travnja 2008.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

 

Copyright © Ante Borić