Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

DIGITALNO TRŽIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE 2024

 

USLUGE INFORMACIJSKOG DRUŠTVA 

usklađivanje sa nacionalnim propisima i propisima EU

 

Davatelji usluga informacijskog društva bi trebali svoju djelatnost uskladiti sa sljedećim propisima:

Zakon o elektroničkim komunikacijama

Zakon o informatičkoj djelatnosti

Zakon o elektroničkoj trgovini

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga

Kazneni zakon

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

 

Uredba (EU) 2024/1183 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. travnja 2024. o izmjeni Uredbe (EU) br. 910/2014 u pogledu uspostave europskog okvira za digitalni identitet

Uredba (EU) 2024/982 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2024. o automatskom pretraživanju i razmjeni podataka za policijsku suradnju i izmjeni odluka Vijeća 2008/615/PUP i 2008/616/PUP te uredaba (EU) 2018/1726, (EU) 2019/817 i (EU) 2019/818 Europskog parlamenta i Vijeća (Uredba Prüm II)

Uredba (EU) 2023/2854 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2023. o usklađenim pravilima za pravedan pristup podacima i njihovu uporabu i o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2394 i Direktive (EU) 2020/1828 (Akt o podacima)

Uredba (EU) 2023/588 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2023. o uspostavi Programa Unije za sigurnu povezivost za razdoblje 2023.–2027.

Uredba (EU) 2022/2065 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive 2000/31/EZ (Akt o digitalnim uslugama)

Primjer

Direktiva (EU) 2022/2555 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti širom Unije, izmjeni Uredbe (EU) br. 910/2014 i Direktive (EU) 2018/1972 i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148 (Direktiva NIS 2)

Uredba (EU) 2022/2554 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor i izmjeni uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 909/2014 i (EU) 2016/1011

Odluka (EU) 2022/2481 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o uspostavi programa politike za digitalno desetljeće do 2030.

Uredba (EU) 2022/1925 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2022. o pravednim tržištima s mogućnošću neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru i izmjeni direktiva (EU) 2019/1937 i (EU) 2020/1828 (Akt o digitalnim tržištima)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/814 оd 14. travnja 2023. o detaljnim aranžmanima Komisije za vođenje određenih postupaka u skladu s Uredbom (EU) 2022/1925 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) 2022/868 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2022. o europskom upravljanju podacima i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1724 (Akt o upravljanju podacima)

Uredba (EU) 2022/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2022. o pilot-režimu za tržišne infrastrukture temeljene na tehnologiji distribuiranog zapisa i o izmjeni uredaba (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014 te Direktive 2014/65/EU

Uredba (EU) 2021/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014

Uredbe (EU) 2021/784 o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu

Uredba (EU) 2021/694 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavi programa Digitalna Europa te o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2015/2240

Uredba (EU) 2019/1150 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

Uredba (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011

Uredba (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o ENISA-i (Agencija Europske unije za kibersigurnost) te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 (Akt o kibersigurnosti)

Direktiva (EU) 2019/771 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe, izmjeni Uredbe (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ

Direktiva (EU) 2019/770 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga

Uredba (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012

Direktiva (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (preinaka)

Uredba (EU) 2018/1971 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a), izmjeni Uredbe (EU) 2015/2120 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1211/2009Tekst značajan za EGP.

Uredba (EU) 2018/1807 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji

Uredba (EU) 2024/1028 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. travnja 2024. o prikupljanju i razmjeni podataka o uslugama kratkoročnog iznajmljivanja smještaja i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1724

Direktiva (EU) 2019/790 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o autorskom prarodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i izmjeni direktiva 96/9/EZ i 2001/29/EZ (Tekst značajan za EGP.)

Uredba (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011

Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ

Uredba (EU) 2017/2394 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisâ o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst)

„usluga informacijskog društva”

Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) objavljena u Službenom listu Europske unije 31. srpnja 2002.

Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini)

 

 

Akt o digitalnim uslugama

Aktom o digitalnim uslugama želi se stvoriti sigurnije internetsko okruženje za potrošače i trgovačka društva u Europskoj uniji (EU) uz skup pravila za:

učinkovitiju zaštitu potrošača i njihovih temeljnih prava; definiranje jasnih odgovornosti internetskih platformi i društvenih mreža; rješavanje nezakonitog sadržaja i proizvoda, govora mržnje i dezinformacija; postizanje veće transparentnosti uz bolje izvješćivanje i nadzor; i poticanje inovacije, rasta i konkurentnosti na unutarnjem tržištu EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Uredbom se uvode odgovornosti i sustav odgovornosti i transparentnosti za pružatelje usluga posredovanja poput:

pružatelja usluga pristupa internetu, usluga smještaja informacija na poslužitelju poput računalstva u oblaku i usluga smještaja internetskih stranica na poslužitelju, registra naziva domena, internetskih tržišta, trgovina aplikacija, platforma ekonomije suradnje, društvenih mreža, platforma za dijeljenje sadržaja, internetskih platformi za putovanje i smještaj.

Uredba također uključuje posebna pravila za:

vrlo velike internetske platforme (VLOP-ovi) koje upotrebljava više od 10 % od 450 milijuna potrošača u EU-u; i vrlo velike internetske tražilice (VLOSE-ovi) koje upotrebljava više od 10 % od 450 milijuna potrošača u EU-u.

Akt o digitalnim uslugama štiti prava i interese svih uključenih strana, posebno građana EU-a, na sljedeći način:

borbom protiv nezakonitog sadržaja na internetu, uključujući robu i usluge, posebice: većom kontrolom nad onim što korisnici vide na internetu i boljom informiranošću o oglasima koje vide, mogućnošću jednostavnog označavanja nezakonitog sadržaja ili proizvoda, govora mržnje i dezinformacija, pružanjem sredstava platformama za suradnju s „pouzdanim prijaviteljima”, i nametanjem obveza sljedivosti trgovaca na internetskim tržištima; osnaživanjem korisnika i civilnog društva, uključujući: mogućnost osporavanja odluka o moderiranju sadržaja i traženja pravne zaštite, putem mehanizma sporova ili sudske zaštite, pristup nadležnih tijela i istraživača ključnim podacima koje generiraju vrlo velike platforme za procjenu rizika na internetu, i transparentnost u nizu pitanja, uključujući algoritme koji se upotrebljavaju pri preporučivanju sadržaja ili proizvoda; obveze za VLOP-ove i VLOSE-ove da spriječe zlouporabu svojih sustava i da njihovi sustavi upravljanja rizikom budu podvrgnuti neovisnim revizijama, sustave za brzu i učinkovitu reakciju na krize koje utječu na javnu sigurnost ili javno zdravlje, zaštitne mjere za djecu i ograničenja upotrebe osjetljivih osobnih podataka za ciljano oglašavanje; procjenom i ublažavanjem rizika, uključujući: jačanjem nadzora i provedbe svih pružatelja usluga posredovanja, s važnom ulogom nezavisnih koordinatora za digitalne usluge u svakoj državi članici EU-a i Europskog odbora za digitalne usluge – nadalje, Europska komisija ima dodatnu nadzornu moć u vezi s VLOP-ovima i VLOSE-ovima.

Mehanizam za odgovor na krizu

U slučaju krize, kada izvanredne okolnosti dovedu do ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti ili javnom zdravlju u EU-u ili u njegovim značajnim dijelovima, Komisija od VLOP-ova i VLOSE-ova može zahtijevati da:

procijene doprinose li njihove usluge znatno toj ozbiljnoj prijetnji i na koji način ili je vjerojatno da će joj znatno doprinijeti; utvrde i primijene učinkovite i razmjerne mjere za smanjenje rizika (navedene u Uredbi) kako bi spriječile, uklonile ili ograničile svaki takav doprinos; izvijeste Komisiju o svojim procjenama i odgovoru.

Izmijenjena direktiva

Uredbom se mijenja Direktiva 2000/31/EZ o elektroničkoj trgovini.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Uredba se primjenjuje od 17. veljače 2024. Neka pravila u vezi s VLOP-ovima i VLOSE-ovima primjenjivala su se od 16. studenoga 2022., uključujući obveze izvješćivanja, neovisne revizije, dijeljenje podataka i nadzor (uključujući naknade), istragu, provedbu i praćenje.

 

Akt o digitalnim tržištima

 Uredbom se želi zajamčiti konkurentni i pravedni digitalni sektor koji omogućuje rast inovativnih digitalnih poduzeća i osiguravanje sigurnosti korisnika na internetu putem:

jasnim obvezama i zabranama za velike internetske platforme boljim uslugama i pravednijim cijenama za potrošače promicanjem inovacija i pravednijim okruženjem internetske platforme za tehnološka start-up poduzeća pružanjem mogućnosti poslovnim korisnicima da potrošačima ponude veći izbor zabranom nepoštenih praksi na velikim internetskim platformama.

KLJUČNE TOČKE

Uredbom se određene velike internetske platforme utvrđuju kao „nadzornici pristupa” ako:

imaju godišnji prihod od najmanje 7,5 milijardi eura u Europskoj uniji (EU) tijekom prethodne 3 godine ili tržišnu vrijednost od najmanje 75 milijardi eura; imaju najmanje 45 milijuna mjesečnih krajnjih korisnika i najmanje 10 000 poslovnih korisnika s poslovnim nastanom u EU-u nadziru jednu ili više osnovnih usluga platforme u najmanje tri države članice EU-a imaju snažan gospodarski položaj i znatan utjecaj na unutarnje tržište; pružaju osnovne usluge platforme koje su važne točke pristupa putem kojih poslovni korisnici dolaze do klijenata Imaju čvrst i trajan položaj na tržištu, sada ili u bliskoj budućnosti.

Osnovne usluge platforme uključuju, među ostalim:

tržišta trgovine aplikacija tražilice društvene mreže usluge u oblaku oglašavanje.

Nadzornici pristupa moraju:

dopustiti trećim stranama interoperabilnost s uslugama nadzornika u nekim određenim situacijama omogućiti svojim poslovnim korisnicima pristup podacima koji su generirani tijekom upotrebe platforme nadzornika omogućiti svojim poslovnim korisnicima promicanje njihove ponude proizvoda i sklapanje ugovora sa svojim kupcima izvan platforme nadzornika pružiti alate i informacije trgovačkim društvima koja se oglašavaju na njihovoj platformi radi provedbe neovisne provjere njihovih oglasa smještenih na platformi nadzornika.

Nadzornici ne smiju:

povoljnije postupati prema vlastitim uslugama i proizvodima nadzornika u odnosu na slične ponude trećih strana na platformi pratiti krajnje korisnike izvan osnovne usluge platforme nadzornika radi ciljnog oglašavanja bez pristanka sprječavati programere da upotrebljavaju platforme za plaćanje trećih strana za prodaju aplikacija obrađivati osobne podatke korisnika za ciljano oglašavanje, osim u slučaju davanja privole unaprijed instalirati određene softverske aplikacije ili spriječiti korisnike da ih jednostavno deinstaliraju.

Usklađenost

Europska komisija jedini je izvršitelj Uredbe, a pomažu joj i olakšavaju rad savjetodavni odbor i skupina na visokoj razini.

Kada je velika internetska kompanija identificirana kao nadzornik, mora se uskladiti s pravilima Uredbe u roku od 6 mjeseci.

Ako nadzornik prekrši pravila navedena u Uredbi, riskira:

novčanu kaznu do 10 % ukupnog prihoda na svjetskoj razini potencijalnu novčanu kaznu do 20 % njegovog prihoda na svjetskoj razini za ponovljene prekršaje periodične penale u iznosu do 5 % prosječnog dnevnog prihoda nefinancijske strukturne korektivne mjere kao što je prodaja (dijelova) poslovanja, kao krajnje sredstvo u slučaju sustavne neusklađenosti.

Provedbeni akt

Provedbenom uredbom (EU) 2023/814 utvrđuju se detaljna pravila za provedbu određenih postupaka Komisije u provedbi Uredbe (EU) 2022/1925. Odnose se na aspekte kao što su obavijesti i podnesci Komisiji, pokretanje postupka, pravo na saslušanje, uvid u spis, rokovi te prijenos i primitak dokumenata. Postoje dva priloga Uredbi (EU) 2023/814: Prvi je obrazac koji se odnosi na obavijest za utvrđivanje statusa nadzornika – podaci o poduzetniku koji dostavlja obavijest, osnovnim uslugama platforme, kvantitativnim pragovima, zajedno s izjavom koju treba potpisati poduzetnik koji dostavlja obavijest ili koju je potrebno potpisati u njegovo ime (Prilog I.); i drugi uključuje format i duljinu dokumenata koji se Komisiji moraju dostaviti u skladu s Uredbom (EU) 2022/1925 (Prilog II.) – u ovom su Prilogu obuhvaćeni dokumenti kao što su obavijesti, dostavljanja informacija, potkrijepljeni argumenti, obrazloženi zahtjevi i odgovori na preliminarne nalaze.

Izmijenjene direktive

Direktivom su također izmijenjene dvije direktive:

Direktiva (EU) 2019/1937 o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava EU-a (vidjeti sažetak); Direktiva (EU) 2020/1828 o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošačâ (vidjeti sažetak);

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 02. svibnja 2023.

 

 

 

Copyright © Ante Borić