PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 150/14 od 17.12.2014.:

 

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU

Članak 1.

U Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, broj 48/14) u članku 16. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Za potrebe izračuna energetskog razreda nestambene zgrade, referentna vrijednost dopuštene godišnje potrebne toplinske energije za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela zgrade iznosi:

Q’H,nd = 30,00 kWh/(m³•a).«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Za potrebe energetskog certificiranja stambenih zgrada referentna vrijednost dopuštene godišnje potrebne toplinske energije za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade propisana je Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 97/14 i 130/14).«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 28. riječi: »1. siječnja 2015. godine« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2016. godine«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 360-01/14-12/17

Urbroj: 531-01-14-1

Zagreb, 10. prosinca 2014.

Ministrica Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić