Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Objavljeno u NN 32/14 od 12.03.2014.:

 

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Na temelju članka 95. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

 

PRAVILNIK O KONTROLI PROJEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, način i opseg obavljanja kontrole projekta, način i značenje ovjere kontroliranog projekta od strane revidenta te popis građevina, odnosno radova za koje je obvezatna kontrola projekta i način verifikacije podataka značajnih za kontrolu tih građevina, odnosno radova.

Članak 2.

Kontrola glavnog projekta, ovisno o vrsti građevine odnosno radova, obavlja se s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost:

– betonskih i zidanih konstrukcija (BK)

– metalnih i spregnutih konstrukcija (MK)

– drvenih konstrukcija (DK)

– geotehničkih konstrukcija (GK).

II. GRAĐEVINE ZA KOJE JE OBVEZATNA KONTROLA

Članak 3.

(1) Kontrola glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temeljnog tla obvezna je za:

1. zgrade

– konstrukcije raspona 10 m i više

– građevinske (bruto) površine 800 m2 i više

– visine 20 m i više, mjereno od dna temelja do vijenca

– konzole duljine prepusta 5 m i više

– ovješene fasade

2. industrijske i javne građevine

– tornjeve visine 9 m i više mjereno od dna temelja do vrha tornja, silose, bunkere, spremnike zapremnine 1000 m3 i više, otvorene kranske staze i hale građevinske (bruto) površine 800 m2 i više ili raspona 10 m i više

– samostojeće stupove visine od dna temelja do vrha stupa 9 m i više, stupove s panoima površine 10 m2 i više i visine 6 m i više

– suhe dokove i navoze u brodogradilištu

– bazene i slične građevine zapremine 300 m3 i više

– višenamjenska skloništa

– tribine

3. prometne građevine

– nasipe, usjeke i zasjeke visine 10 m i više

– konstrukcije gornjeg stroja poletno-sletnih staza

– galerije na prometnicama

– potporne zidove visine 5 m i više, mjereno od dna temelja do vrha zida

– mostove konstrukcije raspona 12 m i više ili visine stupa 10 m i više mjereno od dna temelja do vrha stupa

– žičare i uspinjače

– tornjeve, jarbole i stupove visine stupa 20 m i više mjereno od dna temelja do vrha stupa

– reklamne stupove s panoima površine 20 m2 i više

– operativne obale i pristaništa luka

– lukobrane i valobrane

– brodske prevodnice

4. energetske građevine

– dalekovode 110 kV i više

– elektrane instalirane snagom 20 MW i više

– magistralne i međunarodne naftovode i plinovode s opremom uključivši instalacijske kanale

– vjetroelektrane

5. vodne građevine

– brane s akumulacijama ili retencijskim prostorima i pripadajućim građevinama koje zadovoljavaju kriterij velikih brana visine 5 m i više mjereno od dna temelja do vrha brane

– vodne građevine za zaštitu voda kapaciteta većeg od 50 000 ekvivalentnih stanovnika

– vodne građevine za vodoopskrbu kapaciteta zahvata većeg od 100 l/s

– zaštitne nasipe od poplave i nasipe akumulacija visine 5 m i više

– crpne stanice kapaciteta većeg od 100 l/s

6. podzemne građevine

– tunele i druge podzemne građevine dublje od 5 m mjereno od projektirane završne kote tla

7. ukopane građevine

– pothodnike

– građevinske jame dublje od 5 m mjereno od površine terena u fazi građenja

8. posebna temeljenja i sanacija klizišta

– temeljenja na kesonima, bunarima, pilotima i slično

– temeljenja na poboljšanom temeljnom tlu debljine poboljšanog tla 5 m i više

– klizišta površine 500 m2 i više i klizišta dubine 3 m i više

9. konstrukcije za koje se mehanička otpornost i stabilnost dokazuje ispitivanjem modela ili gotovih elemenata.

(2) Kontrola glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temeljnog tla obvezna je za rekonstrukcije građevina kojima se utječe na mehaničku otpornost i stabilnost, ako je za te građevine prema odredbi stavka 1. ovoga Pravilnika obvezna kontrola projekata.

(3) Za građevine za koje prema odredbi stavka 1. ovoga članka nije obvezna kontrola glavnog projekta, u slučaju da se grade neposredno uz postojeću građevinu, potrebna je kontrola glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija i temeljnog tla.

(4) Za građevine za koje prema odredbi stavka 1. ovoga članka nije obvezna kontrola glavnog projekta, a za koje je projekt izrađen prema stranim propisima, nakon nostrifikacije je potrebna kontrola glavnog projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije i temeljnog tla.

III. SADRŽAJ KONTROLE

Članak 4.

Kontrolom glavnog projekta utvrđuje se je li glavni projekt u skladu s člankom 9. Zakona o gradnji, tako da se provjerava:

1. potpunost projekta za kontrolirano područje

2. koncepcija konstrukcije glede stabilnosti

3. ispravnost odabira proračunskih i drugih metoda u projektu

4. ispravnost odabira opterećenja u proračunima

5. potpunost predvidivih djelovanja na konstrukciju koja su uzeta u proračun

6. dimenzioniranje konstrukcije i njezinih dijelova

7. računska točnost statičkog, dinamičkog i drugog pojedinačnog proračuna analizom dobivenih rezultata i po potrebi provjerom kontrolnim računom

8. proračun veličine pomaka koji mogu nastati uslijed predvidivih djelovanja na konstrukciju i temeljno tlo

9. utjecaj na susjedne građevine

10. primjena tehničkih propisa

11. ispravnost koncepcije temeljenja s obzirom na obilježja i nosivost tla

12. dostatnost ispitivanja temeljnog tla.

IV. NAČIN OBAVLJANJA KONTROLE PROJEKTA

Članak 5.

(1) U obavljanju kontrole revident mora postupati nepristrano i savjesno, u skladu sa Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona, (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji i posebni propisi).

(2) Ako u obavljanju kontrole glavnog projekta revident utvrdi da nije ovlašten kontrolirati određeni dio glavnog projekta, dužan je obavijestiti investitora radi povjeravanja kontrole tog dijela glavnog projekta drugom revidentu koji ima ovlaštenje za to područje.

(3) U obavljanja kontrole projekta iz više tehničkih područja svaki redvident je dužan izraditi izvješće za svoje područje.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ukoliko se radi izvješće o kontroli projekta složene konstrukcije iz više tehničkih područja, kod koje dio konstrukcije potpada pod obavezu kontrole projekta, a manji dijelovi iz drugih tehničkih područja ne potpadaju pod obvezu kontrole projekta iz tih područja, revident koji ima ovlaštenje za obavljanje kontrole projekta iz pretežitog područja treba izraditi izvješće o kontroli projekta cjelokupne konstrukcije.

(5) Revident je dužan o obavljenoj kontroli sastaviti pisano izvješće.

Sadržaj izvješća o kontroli projekta

Članak 6.

(1) Izvješće o kontroli glavnog projekta sadrži:

1. ime, prezime i strukovni naziv revidenta

2. predmet kontrole i naziv građevine odnosno njezinog dijela za koji je obavljena kontrola glavnog projekta s naznakom o obvezi provedbe potrebne kontrole ostalih dijelova glavnog projekta po drugim za te dijelove ovlaštenim revidentima

3. naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresu investitora

4. podatke o osobi registriranoj za projektiranje i projektantu

5. popis kontroliranih dijelova glavnog projekta

6. popis propisa čija je primjena kontrolirana

7. izjavu revidenta o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima u odnosu na ispunjenje temeljnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti i očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljenu kontrolu iz poglavlja III. ovoga Pravilnika

8. zahtjev za dodatne kontrole u određenoj fazi građenja

9. svrstavanje konstrukcije u tehničko područje prema članku 2. stavku 2. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenje za kontrolu projekata

10. datum i broj izvješća te potpis revidenta i njegov pečat ovlaštenog inženjera.

(2) Ako revident ocijeni da je potrebno obavljanje dodatne kontrole glavnog projekta, izvješće o kontroli glavnog projekta sadrži i zahtjev za dostavljanje izvedbenog projekta ili odgovarajućeg dijela izvedbenog projekta odnosno zahtjev za pregled izvedenih radova u određenoj fazi građenja.

(3) Ako glavni projekt ima nedostataka, izvješće o kontroli glavnog projekta umjesto izjave iz stavka 1. podstavka 7. ovoga članka sadrži obrazloženu izjavu revidenta o neusklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima.

Ovjera kontroliranog projekta

Članak 7.

(1) Revident ovjerava svaki propisno uvezani i kontrolirani dio projekta štambiljem za ovjeru kontroliranog projekta (u daljnjem tekstu: štambilj) u kojeg otiskuje pečat ovlaštenog inženjera ako je projekt izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima.

(2) Veličina i sadržaj štambilja prikazani su na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (prilog 1).

(3) Revident na temelju ovlaštenja za kontrolu projekta naručuje štambilj od osobe ovlaštene za izradu štambilja.

(4) Štambilj iz stavka 1. ovoga članka predaje se Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja radi njegove pohrane odnosno komisijskog uništenja u slučaju:

1. oštećenja štambilja

2. prestanka važenja ovlaštenja za kontrolu projekata

3. ukidanja ovlaštenja za kontrolu projekata

4. prestanka rada revidenta.

Sadržaj izvješća o obavljenom pregledu radova

Članak 8.

Izvješće o obavljenom pregledu radova na gradilištu sadrži:

1. podatke iz članka 6. stavka 1. podstavaka 1. 2. i 3. ovoga Pravilnika

2. tvrtku i sjedište odnosno ime i adresu izvođača radova

3. nalaz o obavljenom pregledu radova

4. zahtjev za uklanjanje eventualnih nedostataka izvedenih radova i eventualnu ponovnu kontrolu izvedenih radova nakon uklanjanja nedostataka

5. datum i broj izvješća te potpis revidenta i njegov pečat ovlaštenog inženjera.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontroli projekata (»Narodne novine«, broj 89/2000).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/14-04/7

Urbroj: 531-0-14-5

Zagreb, 5. ožujka 2014.

Ministrica Anka Mrak Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG 1

Obrazac štambilja za ovjeru kontroliranog projekta:

Veličina štambilja 66x45 mm

Pregledao ovlašteni revident za:

_________________________________ (područje kontrole)

Red. br. evidencije:_____________

_________________________________ (ime, prezime i strukovni naziv revidenta)

Broj izvješća: __________________________

Datum: _____________

__________________________________ (potpis i pečat revidenta)

 

 

 

Copyright © Ante Borić