NN 36/2024 (25.3.2024.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

HRVATSKI SABOR

577

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. ožujka 2024.

Klasa: 011-02/24-02/34

Urbroj: 71-10-01/1-24-2

Zagreb, 18. ožujka 2024.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Članak 1.

U Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09., 90/11., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16., 127/17. i 66/19.) u članku 5. stavku 1. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. do 7. postaju točke 1. do 6.

U stavku 3. riječi: »1. do 4.« zamjenjuju se riječima: »1. do 3.«.

U stavku 6. riječi: »1. do 4.« zamjenjuju se riječima: »1. do 3.«.

U stavku 7. riječi: »1. do 4.« zamjenjuju se riječima: »1. do 3.«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 6. te članci 6. do 12. brišu se.

Članak 3.

U članku 21. stavku 1. iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

»‒ sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura,«.

Dosadašnji podstavci 7. i 8. postaju podstavci 8. i 9.

Članak 4.

U članku 76. riječi: »korekcijske koeficijente za obračun vodnoga doprinosa,« brišu se.

Članak 5.

U članku 85. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »10.000,00 do 300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 39.810,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »1.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »130,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »1.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »130,00 do 1320,00 eura«.

Članak 6.

U članku 85.a stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »4.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »530,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »400,00 do 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »50,00 do 130,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »400,00 do 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »50,00 do 130,00 eura«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Upravni postupci pokrenuti prema odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09., 90/11., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16., 127/17. i 66/19.) dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2024.

Klasa: 022-02/24-01/26

Zagreb, 14. ožujka 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić