Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 36/2024 (25.3.2024.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

HRVATSKI SABOR

571

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. ožujka 2024.

Klasa: 011-02/24-02/27

Urbroj: 71-10-01/1-24-2

Zagreb, 18. ožujka 2024.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, br. 70/17., 126/19., 84/21. i 114/22.) u članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Žrtva nasilja u obitelji ima sljedeća prava:

1. pravo na lako dostupan, povjerljiv i besplatan pristup službama za potporu žrtvama nasilja u obitelji odmah nakon počinjenja prekršaja i onoliko dugo koliko je potrebno

2. pravo na djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć i potporu tijela, organizacije ili ustanove za pomoć žrtvama nasilja u obitelji

3. pravo na zaštitu od zastrašivanja i odmazde

4. pravo na zaštitu dostojanstva tijekom ispitivanja žrtve kao svjedoka

5. pravo na pratnju osobe od povjerenja po njezinu izboru pri poduzimanju svih radnji u kojima sudjeluje od prijave prekršaja do pravomoćnog okončanja prekršajnog postupka

6. pravo da bez nepotrebne odgode bude obaviještena o puštanju uhićenika na slobodu, ukidanju zadržavanja ili bijegu okrivljenika te stavljanju izvan snage odluke o izricanju zaštitnih mjera i ukidanju mjera opreza koje su određene radi njezine zaštite ili otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora, osim u slučaju odricanja od navedenog prava

7. pravo na tajnost podataka čijim bi se otkrivanjem mogla ugroziti njezina sigurnost ili sigurnost osoba iz članka 8. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona te pravo zahtijevati isključenje javnosti u postupku pred sudom

8. pravo na opunomoćenika u postupku

9. pravo biti obaviještena o poduzetim radnjama povodom prijave i o ishodu postupka, osim u slučaju odricanja od navedenog prava

10. pravo biti ispitana bez neopravdane odgode nakon podnošenja prijave, pravo zahtijevati da bude ispitana u postupku pred sudom te pravo da se daljnja ispitivanja provode samo u mjeri u kojoj je to nužno za potrebe prekršajnog postupka

11. pravo biti ispitana na policiji od strane osobe istog spola

12. pravo na izbjegavanje kontakta s počiniteljem prije i tijekom postupka, osim u onoj mjeri koliko je to nužno za potrebe prekršajnog postupka

13. pravo na smještaj u odgovarajuću ustanovu sukladno posebnom zakonu

14. pravo na policijsku zaštitu i osiguranje, po nalogu suda, u svrhu neometanog uzimanja osobnih stvari prilikom napuštanja zajedničkog kućanstva

15. pravo predložiti da bude ispitana putem audio-video uređaja

16. druga prava propisana zakonom kojim se uređuje kazneni postupak, osim onih prava koja po naravi stvari može imati samo žrtva kaznenog djela.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Tijela iz stavka 2. ovoga članka dužna su uvjeriti se da je žrtva danu obavijest o pravima razumjela. U odnosu na prava iz stavka 1. točaka 6. i 9. ovoga članka, tijela iz stavka 2. ovoga članka će izjavu žrtve o tome želi li koristiti navedena prava unijeti u obavijest o pravima ili zapisnik te će poučiti žrtvu da tu izjavu može uvijek tijekom postupka izmijeniti.«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: »vjerskim ustanovama« briše se zarez i dodaje se riječ: »ili«, a riječi: »ili organizacijama civilnog društva« brišu se.

U stavku 2. riječi: »centar za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad«, a riječi: »centra za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog zavoda za socijalni rad«.

Članak 3.

U članku 10. točka 4. briše se.

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 4. i 5.

Članak 4.

U članku 12. stavku 3. riječi: »centra za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog zavoda za socijalni rad«.

Članak 5.

U članku 16. stavku 2. iza riječi: »obitelji« dodaju se zarez i riječi: »a koja ne može biti manja od 100 metara,«.

Članak 6.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Povjerenstvo ima 17 članova koji se biraju iz redova sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika, državnih službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, državnih službenika ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, državnih službenika ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, državnih službenika ministarstva nadležnog za poslove zdravstva, državnih službenika ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, predstavnika Pučke pravobraniteljice, predstavnika Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, predstavnika Pravobraniteljice za djecu i predstavnika Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te predstavnika akademske zajednice i predstavnika organizacija civilnog društva koji se bave problematikom nasilja u obitelji.«.

Članak 7.

U članku 22. stavku 1. broj: »260,00« zamjenjuje se brojem: »300,00«.

U stavku 2. broj: »790,00« zamjenjuje se brojem: »900,00«.

U stavku 3. broj: »920,00« zamjenjuje se brojem: »1100,00«.

U stavku 4. broj: »1060,00« zamjenjuje se brojem: »1300,00«.

U stavku 5. broj: »1590,00« zamjenjuje se brojem: »1700,00«.

U stavku 6. broj: »2250,00« zamjenjuje se brojem: »2500,00«.

Članak 8.

U članku 23. broj: »390,00« zamjenjuje se brojem: »500,00«, a broj: »1320,00« zamjenjuje se brojem: »1500,00«.

Članak 9.

U članku 24. riječi: »novčanom kaznom u iznosu od najmanje 390,00 eura ili« brišu se.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/24-01/7

Zagreb, 14. ožujka 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić