Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 36/2024 (25.3.2024.), Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

HRVATSKI SABOR

570

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. ožujka 2024.

Klasa: 011-02/24-02/26

Urbroj: 71-10-01/1-24-2

Zagreb, 18. ožujka 2024.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Članak 1.

U Kaznenom zakonu (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18., 126/19., 84/21., 114/22. i 114/23.) u članku 43. stavku 4. broj: »2« zamjenjuje se brojem: »3«.

Članak 2.

U članku 47. stavku 1. iza riječi: »dobra« dodaju se riječi: »i posljedice koje je pretrpjela žrtva«.

Članak 3.

U članku 62. stavku 2. točki 11. riječi: »centru za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad«.

Članak 4.

U članku 65. iza riječi: »internetu« dodaje se zarez, a riječi: »i zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora« zamjenjuju se riječima: »zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora i zabrana držanja i nabavljanja životinja«.

Članak 5.

U članku 73. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi: »U presudi kojom se izriče sigurnosna mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja sud će odrediti razdaljinu ispod koje se osuđenik ne smije približiti žrtvi, drugoj osobi ili grupi osoba odnosno određenom mjestu, a koja ne može biti manja od 100 metara.«.

Članak 6.

U članku 76. stavku 1. riječi: »iz glave XVI. ili XVII.« zamjenjuju se riječima: »iz glave XVI., XVII. ili XVIII.«.

Članak 7.

Iza članka 76. dodaju se naslov iznad članka i članak 76.a koji glase:

»Zabrana držanja i nabavljanja životinja

Članak 76.a

(1) Sigurnosnu mjeru zabrane držanja i nabavljanja životinja sud može izreći počinitelju koji je počinio kazneno djelo nad životinjom ako postoji opasnost da će počiniti isto ili slično djelo.

(2) Mjera iz stavka 1. ovoga članka izriče se u trajanju od jedne do pet godina. Počinitelju koji je osuđen na kaznu zatvora, a nije mu izrečena uvjetna osuda niti je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro, mjera iz stavka 1. ovoga članka izreći će se u trajanju koje je od jedne do pet godina dulje od izrečene kazne zatvora.

(3) Na zabranu iz stavka 1. ovoga članka shodno će se primijeniti odredba članka 71. stavka 5. ovoga Zakona.

(4) Po proteku jedne godine od početka izvršavanja mjere izrečene na temelju stavka 1. ovoga članka sud može na prijedlog osuđenika obustaviti njezino izvršenje ako ustanovi da više ne postoji opasnost iz stavka 1. ovoga članka. Osuđenik može ponoviti prijedlog, ali ne prije proteka jedne godine od zadnjeg preispitivanja.

(5) Sud će o presudi kojom je izrečena mjera iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti tijelo nadležno za obavljanje inspekcijskih poslova u području veterinarstva.«.

Članak 8.

U članku 78. stavku 1. iza riječi: »Glave XXV.« dodaju se riječi: »te članaka 190. i 191.a iz Glave XIX.«.

Članak 9.

U članku 81. stavku 2. iza riječi: »(članak 111.)« dodaju se zarez i riječi: »teškog ubojstva ženske osobe (članak 111.a)«, a riječi: »stavak 2. i 3.« brišu se.

Članak 10.

U članku 82. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za kaznena djela iz članka 105. stavka 3., članka 106. stavaka 2. i 3., članka 110., članka 112. stavka 1., članka 114. stavka 2., članka 115., članka 116. stavka 3., članka 118., članka 119., članka 154., članka 155. stavaka 2. i 3., članka 156., članka 158., članka 159., članka 160., članka 162., članka 163., članka 164., članka 169., članka 170., članka 171., članka 176. i članka 177. ovoga Zakona počinjena na štetu djeteta, zastara kaznenog progona počinje teći od punoljetnosti žrtve.«.

Članak 11.

U članku 83. stavku 2. iza riječi: »(članak 111.)« dodaju se zarez i riječi: »teškog ubojstva ženske osobe (članak 111.a)«, a riječi: »stavak 2. i 3.« brišu se.

Članak 12.

U članku 87. iza stavka 31. dodaje se stavak 32. koji glasi:

»(32) Rodno utemeljeno nasilje nad ženama označava nasilje usmjereno na ženu zbog toga što je žena ili koje nerazmjerno pogađa žene. Takvo postupanje uzet će se kao otegotna okolnost ako ovim Zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje.«.

Članak 13.

U članku 98. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Sredstva u smislu ovoga članka imaju značenje utvrđeno posebnim zakonom kojim se propisuju mjere, radnje i postupci radi sprječavanja i otkrivanja financiranja terorizma.«.

Članak 14.

U članku 111. točka 3. mijenja se glasi:

»3. tko ubije blisku osobu ili osobu koju je već ranije zlostavljao,«.

Članak 15.

Iza članka 111. dodaju se naslov iznad članka i članak 111.a koji glase:

»Teško ubojstvo ženske osobe

Članak 111.a

(1) Tko počini rodno utemeljeno ubojstvo ženske osobe, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

(2) Pri utvrđivanju kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka uzet će se u obzir da je djelo počinjeno prema bliskoj osobi, osobi koju je počinitelj već ranije zlostavljao, ranjivoj osobi, osobi koja se nalazi u odnosu podređenosti ili zavisnosti, ili je djelo počinjeno u okolnostima spolnog nasilja ili zbog odnosa koji žene stavlja u neravnopravan položaj ili da postoje druge okolnosti koje upućuju da se radi o rodno utemeljenom nasilju.«.

Članak 16.

Članak 120. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je počinjenjem kaznenog djela iz članka 116. stavaka 1. i 2., članka 118. stavka 1. i članka 119. stavka 1. ovoga Zakona prouzročena smrt, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

(2) Ako je počinjenjem kaznenog djela iz članka 116. stavka 3., članka 118. stavka 2. i članka 119. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona prouzročena smrt, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od pet do petnaest godina.«.

Članak 17.

U članku 122. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz mržnje ili prema bliskoj osobi ili osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Tko organizira ili vodi grupu od tri ili više osoba koje sudjeluju u tučnjavi ili napadu iz stavka 2. ovoga članka ili organizira takvu tučnjavu ili napad, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 5., iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: » i 2.«.

Članak 18.

U članku 140. stavku 1. riječi: »ustrajno i kroz dulje vrijeme« brišu se.

U stavku 2. riječi: »,osobu s kojom je počinitelj bio u intimnoj vezi« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu.«.

Članak 19.

U članku 144. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Kaznom iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se tko snimku iz stavka 1. ovoga članka učini dostupnom većem broju osoba.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 20.

U članku 153. stavku 1. riječi: »jedne do pet« zamjenjuju se riječima: »tri do osam«.

U stavku 2. riječi: »tri do deset« zamjenjuju se riječima: »pet do dvanaest«.

Članak 21.

U članku 154. stavku 1. riječi: »tri do deset« zamjenjuju se riječima: »pet do dvanaest«.

Članak 22.

Članak 156. mijenja se i glasi:

»(1) Tko spolno uznemirava ili grubo uznemiri drugu osobu kojoj je nadređen ili koja se prema njemu nalazi u odnosu zavisnosti, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini prema bliskoj osobi ili osobi koja je posebno ranjiva zbog dobi, bolesti, invaliditeta, ovisnosti, trudnoće, teške tjelesne ili duševne smetnje, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(3) Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.«.

Članak 23.

U članku 158. stavku 5. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »pet«.

Članak 24.

U članku 159. stavku 1. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 25.

U članku 166. stavku 1. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »pet«.

Članak 26.

U članku 173. stavku 1. riječi: »centar za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za socijalni rad«.

Članak 27.

Članak 179.a mijenja se i glasi:

»Tko grubo, učestalo ili na drugi način teško krši propise o zaštiti od nasilja u obitelji i time kod člana obitelji ili druge bliske osobe izazove strah za njezinu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba ili je dovede u ponižavajući položaj, a time nije počinjeno teže kazneno djelo, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do tri godine.«.

Članak 28.

U članku 205. stavku 1. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »dvije«.

U stavku 2. riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 29.

Iza članka 205. dodaju se naslov iznad članka i članak 205.a koji glase:

»Napuštanje životinja

Članak 205.a

(1) Tko napusti domaću životinju, kućnog ljubimca ili uzgojenu divlju životinju i druge životinje držane pod nadzorom čovjeka s ciljem da je se trajno riješi, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena smrt životinje ili je napušten veći broj životinja, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do dvije godine.

(3) Životinja iz ovoga članka oduzet će se.«.

Članak 30.

U članku 245. stavku 4. iza riječi: »članka 228. stavka 1.« dodaju se riječi: »i 3.«.

Članak 31.

U članku 265. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako je imovinska korist iz stavaka 1. do 6. ovoga članka ostvarena kaznenim djelom počinjenim u stranoj državi, počinitelj će se kazniti i kad kazneno djelo nije kažnjivo prema zakonu države u kojoj je počinjeno.«.

Članak 32.

Iza članka 307. dodaju se naslov iznad članka i članak 307.a koji glase:

»Neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje

Članak 307.a

(1) Pravosudni dužnosnik ili državni službenik u pravosudnom tijelu, policijski službenik ili dužnosnik, okrivljenik, odvjetnik, odvjetnički vježbenik, svjedok, vještak, prevoditelj ili tumač koji tijekom prethodnog kaznenog postupka koji se na temelju zakona smatra nejavnim, neovlašteno otkrije sadržaj izvidne ili dokazne radnje, s ciljem da ga učini javno dostupnim, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Počinjenje, pomaganje ili poticanje kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka ne može ostvariti onaj tko obavlja novinarski posao.

(3) Nema kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka ako je djelo počinjeno radi zaštite žrtve kaznenog djela, u interesu obrane u kaznenom postupku ili u drugom pretežito javnom interesu.«.

Članak 33.

U članku 323.a ispred riječi: »Tko« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.«.

Članak 34.

U članku 386. iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (SL L 315, 14. 11. 2012.),«.

Iza dosadašnje točke 9., koja postaje točka 10., dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. Direktiva 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji (SL L 127, 29. 4. 2014.),«.

Dosadašnja točka 10. postaje točka 12.

Iza dosadašnje točke 11., koja postaje točka 13., dodaju se nove točke 14. i 15. koje glase:

»14. Direktiva 2016/343/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL L 65, 11. 3. 2016.),

15. Direktiva 2016/800/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima (SL L 132, 21. 5. 2016.), ».

Dosadašnje točke 12. do 21. postaju točke 16. do 25.

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/24-01/5

Zagreb, 14. ožujka 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić