Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 27/2024 (6.3.2024.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

HRVATSKI SABOR

405

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. veljače 2024.

Klasa: 011-02/24-02/16

Urbroj: 71-10-01/1-24-2

Zagreb, 1. ožujka 2024.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM

Članak 1.

U Zakonu o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (»Narodne novine«, br. 117/17. i 52/21.) u članku 2. stavku 1. točka 17. briše se.

Dosadašnje točke 18. i 19. postaju točke 17. i 18.

U stavku 2. riječi: »točke 18.« zamjenjuju se riječima: »točke 17.«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Smatra se da značajnu pregovaračku snagu u smislu ovoga Zakona ima kupac koji je ostvario ukupni godišnji prihod od najmanje 2.000.000,00 eura i koji je prihodovno snažniji od dobavljača, osim ako kupac dokaže da je dobavljač prihodovno jača ugovorna strana u odnosu na kupca.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Za utvrđivanje ukupnog godišnjeg prihoda dobavljača primjenjuju se odredbe stavaka 2. i 3. ovoga članka.«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 3. riječi: »odnosno dana primke« brišu se, a iza riječi: »dana otkupnog bloka« dodaju se riječi: »odnosno računa ili od dana zaprimanja računa«.

U stavku 4. riječi: »odnosno dana primke« brišu se, a iza riječi: »dana otkupnog bloka« dodaju se riječi: »odnosno računa ili od dana zaprimanja računa«.

U stavku 6. iza riječi: »od dana izdavanja računa« dodaju se riječi: »odnosno otkupnog bloka«, a iza riječi: »zaprimanja računa« brišu se riječi: »ili otkupnog bloka«.

U stavku 7. iza riječi: »od dana izdavanja računa« dodaju se riječi: »odnosno otkupnog bloka«, a iza riječi: »zaprimanja računa« brišu se riječi: »ili otkupnog bloka«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. otkazuje narudžbe pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u tako kratkom roku da nije razumno očekivati da će dobavljač pronaći drugi način stavljanja na tržište ili upotrebe tih proizvoda, a rok kraći od 30 dana uvijek se smatra kratkim rokom«.

Točke 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»8. zahtijeva od dobavljača i/ili ugovara i/ili dobavljaču naplaćuje naknadu za stavljanje na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda odnosno proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

9. zahtijeva od dobavljača i/ili ugovara i/ili dobavljaču naplaćuje naknadu i/ili određuje plaćanje trećoj strani za čuvanje i manipulaciju nakon isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda«.

Točka 22. mijenja se i glasi:

»22. zahtijeva od dobavljača ugovaranje fiktivnih usluga ili postupaka koji se neće provesti i za koje nema protučinidbe«.

Točke 24. i 25. mijenjaju se i glase:

»24. prodaje poljoprivredni i prehrambeni proizvod u maloprodaji po cijeni nižoj od nabavne cijene po kojoj je taj proizvod nabavio kupac s porezom na dodanu vrijednost, osim pod uvjetom da je riječ o proizvodima pred istekom roka trajanja, povlačenju poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda iz asortimana te potpunoj rasprodaji zbog zatvaranja prodajnog objekta odnosno rasprodaji zbog privremenog zatvaranja sezonskog prodajnog objekta

25. prodaje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod u maloprodaji ispod cijene proizvodnje kada je riječ o proizvodima robne marke kupca, osim pod uvjetom da je riječ o proizvodima pred istekom roka trajanja, povlačenju poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda iz asortimana te potpunoj rasprodaji zbog zatvaranja prodajnog objekta odnosno rasprodaji zbog privremenog zatvaranja sezonskog prodajnog objekta.«.

Točke 26. i 27. brišu se.

Članak 5.

U članku 12. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. dobavljaču naplaćuje naknadu za skladištenje i/ili uvrštavanje u ponudu njegovih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i/ili izlaganje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na policama prodajnog mjesta kupca na maloprodajnoj razini«.

U stavku 2. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. praksa iz stavka 1. točke 1. ovoga članka neće se smatrati nepoštenom ako dobavljač od kupca traži skladištenje i/ili uvrštavanje u ponudu njegovih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i/ili izlaganje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na policama prodajnog mjesta kupca na maloprodajnoj razini, a plaćanje te naknade mora biti zasnovano na objektivnim i razumnim, unaprijed utvrđenim kriterijima

2. praksa iz stavka 1. točke 2. ovoga članka neće se smatrati nepoštenom ako dobavljač izričito zahtijeva provođenje promidžbe od strane kupca i ako kupac prije promidžbe navede razdoblje promidžbe, a dobavljač navede količinu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda odnosno proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koju može prodati kupcu po akcijskoj cijeni«.

U točkama 3. i 4. riječi: »se mora temeljiti na objektivnim i razumnim procjenama« zamjenjuju se riječima: »mora biti zasnovano na objektivnim i razumnim, unaprijed utvrđenim kriterijima«.

U toči 5. riječi »se mora temeljiti na objektivnoj i razumnoj procjeni« zamjenjuju se riječima: »mora biti zasnovano na objektivnim i razumnim, unaprijed utvrđenim kriterijima«.

Članak 6.

U članku 17. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Osobi protiv koje je pokrenula postupak iz stavka 3. ovoga članka Agencija će dostaviti obavijest o preliminarno utvrđenom činjeničnom stanju i poziv za usmenu raspravu, nakon čega će rješenjem odlučiti o tome je li povrijeđen ovaj Zakon i u slučaju povrede izreći novčanu kaznu za tu povredu u skladu s ovim Zakonom.«.

Članak 7.

U članku 20. stavku 1. u uvodnoj rečenici iza riječi: »nadležna« dodaje se riječ: »rješenjem«.

Članak 8.

Članak 22. mijenja se glasi:

»(1) Agencija na mrežnoj stranici objavljuje rješenja iz članka 20. stavka 1. točaka 1. do 8. ovoga Zakona pravomoćne odluke upravnih sudova povodom tužbi protiv tih rješenja te odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske povodom žalbi protiv odluka upravnih sudova.

(2) Poslovne tajne sadržane u aktima iz stavka 1. ovoga članka izuzet će se od javne objave.«.

Članak 9.

U članku 24. stavku 1. riječi: »5.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »663.610,00 eura«, a riječi: »2.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »331.800,00 eura«, riječi: »krajnjem potrošaču« zamjenjuju se riječima: »u maloprodaji«.

U stavku 2. riječi: »3.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »464.520,00 eura«, a riječi: »1.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »199.080,00 eura«.

U točki 4. iza riječi: »ili ako jednostrano izmijeni ugovor« dodaju se zarez i riječi: », ili ako ugovara mogućnost jednostranog raskida ugovora u nepisanom obliku ili bez navođenja osnovanih razloga za raskid, ili ugovara mogućnost otkaza ugovora bez primjerenog otkaznog roka, ili ugovara mogućnost jednostrane izmjene ugovora«.

U točki 6. iza broja: »25.« zarez i riječi: »26. i 27.« brišu se.

U stavku 3. riječi: »1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »132.720,00 eura«, a riječi: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 eura«, a riječi: »25.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3310,00 eura«.

Članak 10.

U članku 27. stavku 1. riječi: »članaka 24. do 26.« zamjenjuju se riječima: »članka 24.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

(1) Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (»Narodne novine«, br. 117/17. i 52/21.).

(2) U upravnim sporovima pokrenutim protiv odluka Agencije, donesenih na temelju odredbi Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (»Narodne novine«, br. 117/17. i 52/21.), primjenjivat će se zakon na temelju kojeg su donesene pobijane odluke.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/72

Zagreb, 28. veljače 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić