Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 27/2024 (6.3.2024.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

HRVATSKI SABOR

404

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. veljače 2024.

Klasa: 011-02/24-02/15

Urbroj: 71-10-01/1-24-2

Zagreb, 1. ožujka 2024.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM

Članak 1.

U Zakonu o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 25/13., 41/14. i 114/18.) u članku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnog tijela te obveze subjekata za provedbu:«.

Podstavak 5. mijenja se i glasi:

» – Uredbe Komisije (EU) 2022/1616 оd 15. rujna 2022. o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 282/2008 (Tekst značajan za EGP) (SL L 243/3, 20. 9. 2022.), kako je ispravljena Ispravkom Uredbe Komisije (EU) 2022/1616 оd 15. rujna 2022. o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 282/2008 (SL L 243, 20. 9. 2022.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2022/1616)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Odredbe ovoga Zakona odnose se na proizvođače, uvoznike i distributere predmeta i /ili materijala u dodiru s hranom, subjekte u poslovanju s hranom, subjekte za gospodarenje otpadom koji su uključeni u skupljanje otpadne plastike, subjekte uključene u daljnje radnje obrade otpadne plastike ako svojom sirovinom kroz lanac opskrbe opskrbljuju subjekte koji rade reciklirane proizvode za materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom, subjekte koji se bave recikliranjem i prerađivače kako su definirani Uredbom (EU) 2022/1616.

(3) Na materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom u pogledu proizvodnje, uvoza i stavljanja na tržište i obveza subjekata uz odredbe ovoga Zakona primjenjuju se obveze propisane propisima kojima se uređuje područje predmeta opće uporabe.«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u uredbama iz članka 1. ovoga Zakona, propisima kojima se uređuje područje predmeta opće uporabe i propisima kojima se uređuje područje službenih kontrola hrane.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. točki 3. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom te se dodaju točke 4. i 5. koje glase:

»4. zaprima zahtjeve za odobrenje pojedinačnih postupaka recikliranja u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2022/1616,

5. zaprima sažetak praćenja usklađenosti iz članka 26. Uredbe (EU) 2022/1616 ili za nove tehnologije te provodi postupak utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz članaka 7. i 26. Uredbe (EU) 2022/1616.«.

U stavku 2. točki 6. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom te se dodaje točka 7. koja glasi:

»7. obavlja službene kontrole postrojenja za recikliranje sukladno člancima 27. i 28. Uredbe (EU) 2022/1616.«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom obvezne su svoju djelatnost na propisanom obrascu prijaviti Ministarstvu.

(2) Uz subjekte iz stavka 1. ovoga članka, subjekti koji gospodare otpadom sukladno zakonu kojim se uređuje gospodarenje otpadom, a koji su uključeni u skupljanje otpadne plastike, subjekti uključeni u daljnje radnje obrade otpadne plastike ako svojom sirovinom kroz lanac opskrbe opskrbljuju subjekte koji rade reciklirane proizvode za materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom te subjekti koji se bave recikliranjem i prerađivači kako su definirani Uredbom (EU) 2022/1616 obvezni su svoju djelatnost prijaviti Ministarstvu.

(3) Ministarstvo izdaje potvrdu iz evidencije pravnih i fizičkih osoba iz stavka 1. ovoga članka i subjekata iz stavka 2. ovoga članka u skladu s ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje područje predmeta opće uporabe.

(4) Ako Ministarstvo odbije izdati potvrdu iz stavka 3. ovoga članka, o tome donosi rješenje.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor.

(6) Sadržaj i oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka te način vođenja evidencije pravilnikom propisuje ministar.«.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje ili uvoza materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom moraju izdati ili osigurati pisanu izjavu o sukladnosti tih proizvoda na način kako je to propisano uredbama iz članka 1. ovoga Zakona.

(2) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom moraju prije stavljanja na tržište tih proizvoda pribaviti pisanu izjavu o sukladnosti od subjekata u poslovanju od kojih nabavljaju te proizvode.

(3) Ako materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom nisu uređeni uredbama iz članka 1. ovoga Zakona, sve pravne i fizičke osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju za te proizvode osigurati laboratorijsku analizu za dokazivanje sukladnosti proizvoda prema propisima koji se na tu kategoriju proizvoda primjenjuju/odnose.

(4) Sve pravne i fizičke osobe iz ovoga članka moraju na zahtjev dostaviti nadležnim tijelima svu dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost iz stavaka 1. i 3. ovoga članka.

(5) Izjava iz stavka 1. ovoga članka mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(6) Subjekti koji se bave recikliranjem u skladu s Uredbom (EU) 2022/1616 moraju izraditi godišnji plan uzorkovanja kojim prate razine kontaminacije serija plastične sirovine i odgovarajućih serija dekontaminiranog recikliranog proizvoda u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2022/1616.

(7) Učestalost uzorkovanja iz stavka 6. ovoga članka može se smanjiti nakon utvrđivanja stabilnog prosjeka, ali ne niže od 30% od prvotnog plana uzorkovanja.

(8) U svrhu provedbe članka 13. Uredbe (EU) 2022/1616 subjekti koji se bave recikliranjem provode uzorkovanje plastične sirovine i dekontaminiranog recikliranog proizvoda u suradnji s laboratorijima koji su u mogućnosti provesti potrebne analize.«.

Članak 6.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

(1) Subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode hranu obvezni su u sustavu kontrole koji omogućava identifikaciju, procjenu i uspostavu kontrole nad kemijskim, fizikalnim i biološkim opasnostima u hrani, a koja je važna za sigurnost hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane (u daljnjem tekstu: HACCP, engl. Hazard Analysis Critical Control Point), analizom opasnosti uzeti u obzir sve opasnosti koje proizlaze iz materijala ili predmeta koje koriste, a koji dolaze u neposredan dodir s hranom, a u slučaju uporabe materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom iz sustava recikliranja, ispuniti i obveze iz članaka 8. i 9. Uredbe (EU) 2022/1616.

(2) Subjekti koji gospodare otpadom, a koji sudjeluju u lancu opskrbe plastičnom sirovinom koja se dalje koristi u proizvodnji materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, kao i subjekti uključeni u daljnje radnje u sklopu prethodne obrade, uz obveze iz članka 6. stavaka 1., 2. i 3. Uredbe (EU) 2022/1616, u obvezi su uspostaviti i sustav osiguranja kvalitete sukladno Uredbi (EZ) br. 2023/2006, u dijelu uspostave dobre proizvođačke prakse, sljedivosti i odgovarajuće dokumentacije.

(3) Sustav osiguranja kvalitete iz stavka 2. ovoga članka mora certificirati neovisna pravna osoba.«.

Članak 7.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata, sukladno propisima kojima se uređuje djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata, nadzor nad predmetima opće uporabe te službene kontrole hrane i hrane za životinje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, službene kontrole nad provedbom članka 6. Uredbe (EU) 2022/1616 i ovoga Zakona u dijelu obveza za provedbu tog članka obavljaju inspektori zaštite okoliša Državnog inspektorata.

(3) Carinski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 284/2011 i ovoga Zakona obavlja Ministarstvo financija, Carinska uprava.

(4) Sanitarni inspektor Državnog inspektorata prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora ima prava i dužnosti:

– donositi mjere propisane zakonom kojim se uređuje područje predmeta opće uporabe i/ili mjere iz članka 138. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama, Tekst značajan za EGP (SL L 95/1, 7. 4. 2017.))

– zabraniti korištenje sirovine i stavljanje na tržište proizvoda dobivenih postupkom dekontaminacije ako nisu ispunjeni uvjeti iz članka 7. Uredbe (EU) 2022/1616

– zabraniti provođenje postupaka dekontaminacije ako nisu ispunjeni uvjeti iz članka 7. Uredbe (EU) 2022/1616

– zabraniti sve serije reciklirane plastike i/ili materijala i predmeta od reciklirane plastike za koje je utvrđena neusklađenost s Uredbom (EU) 2022/1616

– zabraniti rad postrojenja za recikliranje za koje je utvrđena neusklađenost s Uredbom (EU) 2022/1616

– ako određeni materijal i predmet koji dolazi u neposredan dodir s hranom koji ispunjava uvjete iz uredbi iz članka 1. ovoga Zakona predstavlja rizik za zdravlje ljudi, sanitarni inspektor Državnog inspektorata ovlašten je privremeno zabraniti stavljanje na tržište tih materijala i predmeta na području Republike Hrvatske, narediti povlačenje tih materijala i predmeta s tržišta Republike Hrvatske, njihov povrat od potrošača ili ograničiti njihovu dostupnost na tržištu Republike Hrvatske u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1935/2004.

(5) Carinska tijela ne mogu obaviti carinjenje dok od graničnog sanitarnog inspektora Državnog inspektorata ne dobiju rješenje da pošiljka, glede zdravstvene ispravnosti, odgovara propisanim uvjetima za takve materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom.

(6) Službenu kontrolu nad pošiljkama plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 284/2011 obavljaju granični sanitarni inspektori Državnog inspektorata.

(7) Prema članku 8. Uredbe (EZ) br. 284/2011 i odredbama ovoga Zakona carinska tijela ne mogu obaviti carinjenje dok od graničnog sanitarnog inspektora Državnog inspektorata ne dobiju rješenje kojim se utvrđuje da je za predmetnu pošiljku uredno dostavljena, propisno ispunjena i ovjerena izjava iz Priloga Uredbe (EZ) br. 284/2011, a kako je predviđeno u članku 3. Uredbe (EZ) br. 284/2011.

(8) Carinska tijela Državnom inspektoratu, povodom njegova zahtjeva, dostavljaju podatke o provedbi carinskog nadzora nad pošiljkama plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 8. Uredbe (EZ) br. 284/2011.

(9) Mjere iz stavka 4. ovoga članka naređuju se pisanim rješenjem.

(10) Sanitarni inspektor Državnog inspektorata donijet će usmeno rješenje na zapisnik u sljedećim slučajevima:

1. kada opasnost za zdravlje i život ljudi i okoliš zahtijeva da se određena mjera poduzme bez odgađanja

2. kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja dokaza ako se mjera ne poduzme odmah.

(11) Inspektor zaštite okoliša Državnog inspektorata prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora nadziranoj osobi rješenjem naređuje otklanjanje nepravilnosti u postupanju i poslovanju u primjerenom roku ako utvrdi da ne provodi odredbe propisane člankom 6. Uredbe (EU) 2022/1616.

(12) Protiv rješenja iz stavaka 9., 10. i 11. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za drugostupanjski postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.

(13) Žalba iz stavka 12. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 8.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»Članak 7.a

»(1) Subjekti koji se bave recikliranjem, u svrhu upisa u Registar Europske unije i dobivanja aktivnog statusa usklađenosti u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2022/1616, dostavljaju Ministarstvu sažetak praćenja usklađenosti najkasnije u roku od 30 dana od dana početka proizvodnje reciklirane plastike sa zahtjevom za očevid radi utvrđivanja usklađenosti i ažuriranja statusa u Registru Europske unije.

(2) Ministarstvo provodi očevid iz stavka 1. ovoga članka putem članova Povjerenstva za provođenje očevida nad subjektima koji se bave recikliranjem plastike (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(3) Ministar odlukom imenuje članove Povjerenstva.

(4) Povjerenstvo čine:

– jedan predstavnik Ministarstva, predsjednik

– jedan predstavnik sanitarne inspekcije Državnog inspektorata, član

– jedan predstavnik inspekcije zaštite okoliša Državnog inspektorata, član

– jedan predstavnik zavoda za javno zdravstvo koji se bavi analitičkim metodama prikladnima za praćenje razina kontaminacije, član

– jedan predstavnik znanstvene ili stručne institucije koji se bavi tehnologijama recikliranja, član.

(5) Na temelju mišljenja članova Povjerenstva Ministarstvo izdaje potvrdu o usklađenosti sažetka praćenja usklađenosti te o tome obavješćuje Komisiju u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2022/1616.

(6) Ako se u provođenju očevida iz stavka 1. ovoga članka utvrdi neusklađenost sažetka praćenja usklađenosti, Ministarstvo ne izdaje potvrdu iz stavka 5. ovoga članka te o tome obavješćuje Komisiju u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2022/1616.

(7) Troškove očevida iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.«.

Članak 9.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako proizvodi i stavlja na tržište materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom koji nisu u skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1935/2004

2. ako označava, oglašava ili prezentira materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom tako da dovede u zabludu potrošače (članak 3. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1935/2004)

3. ako proizvodi i/ili prilikom proizvodnje hrane koristi ili stavlja na tržište aktivne ili inteligentne materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom protivno članku 4. Uredbe (EZ) br. 1935/2004

4. ako proizvodi i/ili prilikom proizvodnje hrane koristi ili stavlja na tržište aktivne ili inteligentne materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom protivno članku 5. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 450/2009

5. ako koristi tvar ili materijal namijenjen neposrednom dodiru s hranom koji nije odobren u Europskoj uniji, odnosno za njega nije izdano odobrenje u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1935/2004

6. ako ne poštuje uvjete ili ograničenja uporabe kako je utvrđeno u odobrenju za tvar ili materijal namijenjen neposrednom dodiru s hranom (članak 11. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 1935/2004)

7. ako odmah ne obavijesti Europsku komisiju o mogućim novim znanstvenim ili tehničkim podacima koji mogu utjecati na sigurnost odobrene tvari u odnosu na ljudsko zdravlje (članak 11. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 1935/2004)

8. ako materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom otpuštaju tvari protivno članku 2. Uredbe (EZ) br. 1895/2005

9. ako u proizvodnji materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom rabi i/ili je u njima prisutan BFDGE (članak 3. Uredbe (EZ) br. 1895/2005)

10. ako u proizvodnji materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom rabi i/ili je u njima prisutan NOGE (članak 4. Uredbe (EZ) br. 1895/2005)

11. ako proizvodi i stavlja na tržište reciklirane materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom dobivene u postupku recikliranja koji nije odobren u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2022/1616

12. ako kao subjekt koji gospodari otpadom, a koji sudjeluje u lancu opskrbe plastičnom sirovinom koja se dalje koristi u proizvodnji materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, kao i subjekt uključen u daljnje radnje u sklopu prethodne obrade ne osigura provedbu obveza iz članka 6. stavaka 1., 2. i 3. Uredbe (EU) 2022/1616, u skladu s člankom 6.a stavkom 2. ovoga Zakona

13. ako kao uvoznik nadležnom tijelu za svaku pošiljku plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Kine i Hong Konga ne dostavi propisno ispunjenu izjavu kojom potvrđuje da isporuka ispunjava zahtjeve vezane za otpuštanje primarnih aromatskih amina i formaldehida sukladno članku 3. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 284/2011

14. ako kao uvoznik ne priloži laboratorijsko izvješće izjavi kojom potvrđuje da isporuka plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Kine i Hong Konga ispunjava zahtjeve vezane za otpuštanje primarnih aromatskih amina i formaldehida sukladno članku 3. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 284/2011

15. ako kao uvoznik odnosno njihov predstavnik ne prijavi nadležnom tijelu na mjestu prvog unosa datum i vrijeme fizičkog prispijeća pošiljaka podrijetlom ili isporučenih iz Kine i Hong Konga najmanje dva radna dana unaprijed (članak 4. Uredbe (EZ) br. 284/2011).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1990,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.«.

Članak 10.

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 6600,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako nema pisanu izjavu u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1935/2004, odnosno u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

2. ako ne osigura laboratorijske analize koje dokazuju sukladnost proizvoda u skladu s člankom 6. stavkom 3. ovoga Zakona

3. ako se bavi recikliranjem u skladu s Uredbom (EU) 2022/1616, a ne izradi godišnji plan uzorkovanja i ne prati razine kontaminacije serija plastične sirovine i odgovarajućih serija dekontaminiranog recikliranog proizvoda u skladu s člankom 6. stavkom 6. ovoga Zakona

4. ako kao subjekt u poslovanju s hranom koji proizvodi hranu, u svom HACCP sustavu, analizom opasnosti ne uzima u obzir sve opasnosti koje proizlaze iz predmeta ili materijala koje koristi, a koji dolaze u neposredan dodir s hranom (članak 6.a stavak 1. ovoga Zakona)

5. ako kao subjekt u poslovanju s hranom u slučaju uporabe materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom iz sustava recikliranja ne ispuni obveze iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2022/1616

6. ako kao subjekt u poslovanju s hranom u slučaju uporabe materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom iz sustava recikliranja ne ispuni obveze iz članka 9. Uredbe (EU) 2022/1616.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi – subjektu u poslovanju s predmetima opće uporabe novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura fizička osoba kao subjekt u poslovanju s predmetima opće uporabe.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 eura sanitarni inspektor Državnog inspektorata kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja pravnu ili fizičku osobu – distributera koji nije proizvođač niti uvoznik za prekršaj iz stavka 1. točki 1. i 2. ovoga članka.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 eura sanitarni inspektor Državnog inspektorata kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu obrtnika za prekršaj iz stavka 1. točke 4. ovoga članka.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Postupci započeti na temelju Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 25/13., 41/14. i 114/18.) koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 12.

Pravne i fizičke osobe iz ovoga Zakona obvezne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Ministar će donijeti pravilnik iz članka 4. ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

Do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 13. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 3/14. i 47/17.).

Članak 15.

Ministar će imenovati Povjerenstvo iz članka 8. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/71

Zagreb, 28. veljače 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić