Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 14/2024 (7.2.2024.), Zakon o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

258

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. siječnja 2024.

Klasa: 011-02/24-02/07 Urbroj: 71-10-01/1-24-2 Zagreb, 1. veljače 2024.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13., 75/15., 50/16., 30/18., 125/19. i 158/23.) u članku 205. stavku 1. točki 10. riječi: »45 godina života« zamjenjuju se riječima: »50 godina života«.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 158/23.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/24-01/4 Zagreb, 26. siječnja 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić