NN 9/2024 (24.1.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o radu u sustavu eSpis

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

172

Na temelju članka 72. stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne­ novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 21/22 i 16/23) ­ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis

Članak 1.

U Pravilniku o radu u sustavu eSpis (»Narodne novine«, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18, 39/20, 138/20, 147/20, 70/21, 99/21, 145/21, 23/22 i 12/23) članak 46.a mijenja se i glasi:

»(1) Automatskom kružnom dodjelom u trgovačkim sudovima dodjeljuju se u rad rješavateljima predmeti mirenja.

(2) Automatskom kružnom dodjelom u upravnim sudovima dodjeljuju se u rad rješavateljima:

1. predmeti međunarodne zaštite, ograničenja slobode kretanja i sudske kontrole,

2. predmeti sukoba interesa,

3. predmeti utvrđenja reprezentativnosti sindikata,

4. predmeti nadomještanja suglasnosti sindikata za pokretanje disciplinskog postupka,

5. predmeti vojnostegovnog suda,

6. predmeti u kojima je materijalnim propisom određen rok za rješavanje.«.

Članak 2.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Automatskom kružnom dodjelom dodjeljuju se u rad rješavateljima:

1. kazneni predmeti u kojima je određen istražni zatvor,

2. predmeti u kojima je postupak započeo prije više od pet godina.«.

Članak 3.

U članku 59. točki 2. riječi: »deset i više« zamjenjuju se ­riječima: »više od pet«.

Članak 4.

U članku 59.j u točki 6. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje točka 7. koja glasi:

»7. predmeti u kojima je postupak započeo prije više od pet godina.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. veljače 2024.

Klasa: 011-01/15-01/35

Urbroj: 514-03-02-01-01/01-24-86

Zagreb, 8. siječnja 2024.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić