Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 158/2023 (29.12.2023.), Uredba o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

2504

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 145/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13., 75/15., 50/16., 30/18. i 125/19.) u članku 205. stavku 1. točki 10. riječi: »45 godina života« zamjenjuju se riječima: »50 godina života«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-44/05

Urbroj: 50301-29/23-23-2

Zagreb, 28. prosinca 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić