Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 156/2023 (27.12.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju

HRVATSKI SABOR

2391

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2023.

Klasa: 011-02/23-02/120 Urbroj: 71-10-01/1-23-2 Zagreb, 20. prosinca 2023.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

Članak 1.

U Zakonu o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/09., 112/12., 143/13., 147/13., 9/15., 78/15., 102/15., 52/16. i 128/22.) članak 1.a mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EE, kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2021/2167 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2021. o pružateljima usluge servisiranja kredita i kupcima kredita te izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU (SL L 438/1, 8. 12. 2021.) (Tekst značajan za EGP).«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. vjerovnik je fizička ili pravna osoba koja na području Republike Hrvatske odobrava ili obećava odobriti kredit u okviru poslovne djelatnosti ili slobodnog zanimanja, a to je:

– pravna osoba koja posluje prema zakonima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija ili kreditnih unija, pravna osoba koja posluje prema zakonima kojima se uređuje poslovanje institucija za elektronički novac, institucija za platni promet koja pruža usluge platnog prometa u skladu s posebnim zakonom, pravna osoba koja posluje prema zakonima kojima se uređuje poslovanje poduzetnika,

– fizička osoba koja posluje prema zakonima kojima se uređuje poslovanje obrtnika ili slobodnih zanimanja;«.

Na kraju točke 16. umjesto točke stavlja se točka sa zarezom i dodaje točka 17. koja glasi:

»17. ugovor o neprihodonosnom kreditu je ugovor o kreditu koji je klasificiran kao neprihodujuća izloženost u skladu s člankom 47.a Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP).«.

Članak 3.

U članku 11.b stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Maksimalna dopuštena kamatna stopa na stambene kredite s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u eurima i u CHF i u eurima s valutnom klauzulom u CHF ne smije biti viša od prosječne ponderirane kamatne stope na stanja takvih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj, određene za svaku od valuta, uvećane za 1/3.«.

Članak 4.

U članku 11.c stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Maksimalna dopuštena kamatna stopa na ostale potrošačke kredite s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom (osim stambenih) u eurima i u CHF i u eurima s valutnom klauzulom u CHF ne smije biti viša od prosječne ponderirane kamatne stope na stanja takvih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj, određene za svaku od valuta, uvećane za 1/2.«.

Članak 5.

Iza članka 11.d dodaju se naslov iznad članka i članak 11.e koji glase:

»Informiranje potrošača o izmjeni uvjeta ugovora o kreditu

Članak 11.e

Prije izmjene uvjeta ugovora o kreditu vjerovnik je dužan u pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju pravodobno potrošaču dati sljedeće informacije:

a) jasan opis predloženih izmjena ili informaciju da su izmjene uvedene po sili zakona,

b) rokove za provedbu izmjena iz točke a) ovoga članka,

c) načine podnošenja pritužbe, odnosno prigovora koji su potrošaču na raspolaganju vezano uz izmjene iz točke a) ovoga članka,

d) rok za podnošenje pritužbe, odnosno prigovora,

e) informaciju da može uputiti pritužbu, odnosno prigovor Hrvatskoj narodnoj banci, Državnom inspektoratu ili Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga uz navođenje adrese na koju je moguće uputiti pritužbu, odnosno prigovor.«.

Članak 6.

Iza članka 16. dodaju se članci 16.a do 16.e i naslovi iznad njih koji glase:

»Odnosi s potrošačem koji ima poteškoće u plaćanju

Članak 16.a

(1) Vjerovnik je dužan uspostaviti procese kojima će omogućiti rano prepoznavanje potrošača s mogućim poteškoćama u plaćanju.

(2) Vjerovnik je dužan organizirati funkciju za praćenje i postupanje s kreditima potrošača koji imaju poteškoća u plaćanju i imenovati osobu kojoj će povjeriti praćenje i postupanje s kreditima potrošača koji imaju poteškoće u plaćanju, internim aktom odrediti kriterije za što ranije prepoznavanje takvih kredita potrošača te uspostaviti i redovito ažurirati politike i procedure za učinkovito postupanje s takvim kreditima.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, vjerovnik koji nije kreditna institucija dužan je imenovati osobu kojoj će povjeriti praćenje i postupanje s kreditima potrošača koji imaju poteškoće u plaćanju, internim aktom odrediti kriterije za što ranije prepoznavanje takvih kredita potrošača te uspostaviti i redovito ažurirati politike i procedure za učinkovito postupanje s takvim kreditima.

(4) Vjerovnik je dužan na način koji je ugovoren po pojedinom ugovoru o kreditu, uključujući i drugi prijavljeni način komunikacije, poduzeti razumne mjere radi uspostave kontakta s potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju te im pružiti sve odgovarajuće informacije i podršku.

(5) Ako vjerovnik ne uspije uspostaviti kontakt s potrošačem iz stavka 3. ovoga članka, navedeno mora dokumentirati.

(6) Vjerovnik je dužan osigurati odgovarajuće profesionalno osposobljavanje za radnike koji sudjeluju u aktivnostima povezanima s potrošačem koji ima poteškoće u plaćanju.

(7) Vjerovnik je dužan prije sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita, prije pokretanja ovršnog postupka ili prije aktiviranja instrumenta osiguranja otplate kredita poduzimati razumne i opravdane mjere radi postizanja dogovora u vezi s naplatom obveza iz ugovora o kreditu s potrošačem koji ima poteškoće u plaćanju.

Mjere za postizanje dogovora

Članak 16.b

(1) Kada se utvrdi da je kod potrošača došlo do poteškoća u plaćanju, vjerovnik je dužan poduzeti razumne mjere kako bi zajednički s potrošačem utvrdio zašto je do njih došlo, kako bi mogao poduzeti odgovarajuće daljnje korake radi uklanjanja poteškoća u plaćanju.

(2) Vjerovnik je dužan s potrošačem komunicirati jasno i jednostavnim, potrošaču razumljivim jezikom.

(3) U komunikaciji s potrošačem vezano uz njegove poteškoće u plaćanju vjerovnik je dužan poštivati privatnost potrošača te održavati razinu kontakta i komunikacije koja mora biti poslovno opravdana u pogledu zahtjeva za informacijama.

(4) Vjerovnik je dužan pružiti podršku i sljedeće informacije potrošaču koji ima poteškoće u plaćanju:

1. broj propuštenih ili djelomično izvršenih plaćanja,

2. ukupan iznos dospjelih neplaćenih obveza,

3. troškove nastale kao rezultat nepodmirenja dospjelih obveza i

4. važnost suradnje potrošača s vjerovnikom kako bi se uklonile poteškoće u plaćanju.

(5) Ako se poteškoće u plaćanju nastave, vjerovnik je dužan pisanim putem obavijestiti potrošača:

1. o posljedicama nepodmirenja obveza i

2. o dostupnim Vladinim/javnim oblicima pomoći ili podrške.

Mjere za olakšavanje otplate kredita

Članak 16.c

(1) Pri odlučivanju o mjerama za olakšavanje otplate kredita vjerovnik je dužan uzeti u obzir individualne okolnosti potrošača, njegove interese i prava te njegovu sposobnost daljnje otplate.

(2) Vjerovnik je dužan potrošača koji ima poteškoća u plaćanju pisanim putem informirati o radnjama koje namjerava poduzeti te ponuditi potrošaču jednu ili više mjera za olakšavanje otplate kredita iz stavka 3. ovoga članka, prije sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita, prije pokretanja ovršnog postupka ili prije aktiviranja instrumenta osiguranja otplate kredita.

(3) Mjere za olakšavanje otplate kredita iz stavka 2. ovoga članka su:

1. ukupno ili djelomično refinanciranje ugovora o kreditu i/ili

2. izmjena prethodnih uvjeta ugovora o kreditu koje, među ostalim, mogu uključivati:

a) produljenje roka otplate kredita,

b) promjenu tipa kredita,

c) odgodu plaćanja cijelog ili dijela obroka ili anuiteta za određeno razdoblje,

d) promjenu kamatne stope,

e) ponudu odgode plaćanja,

f) djelomičnu otplatu,

g) konverziju valute ili

h) djelomičan oprost i konsolidaciju duga.

(4) Mjere za olakšavanje otplate kredita iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne primjenjuju se na ugovore o kreditu u obliku dopuštenog prekoračenja po tekućem računu.

Naknade

Članak 16.d

(1) Vjerovnik ne smije potrošaču koji ima poteškoća u plaćanju odrediti niti ga teretiti za naknade koje proizlaze iz neispunjavanja obveza iz ugovora o kreditu.

(2) Zatezne kamate ne smatraju se naknadom u smislu ovoga Zakona.

Dokumentiranje postupka prilikom poduzimanja mjera olakšanja otplate kredita

Članak 16.e

(1) Kod kredita kod kojih potrošač ima poteškoće u plaćanju vjerovnik je dužan u sklopu dokumentacije o kreditima dokumentirati i sve faze provedenog postupka i komunikacije s potrošačem.

(2) Vjerovnik je dužan, osobito u dokumentaciji, priložiti obrazloženje zašto se pojedine mjere olakšanja otplate koje su ponuđene potrošaču smatraju prikladnima za njegove individualne okolnosti.

(3) Vjerovnik je dužan dokumentaciju i sve zapise o ostvarenim i neostvarenim kontaktima, predloženim mjerama olakšanja otplate kredita i dogovora postignutih s potrošačem koji ima poteškoće u plaćanju čuvati tijekom cijelog trajanja ugovornog odnosa ili do pravomoćnog okončanja sudskih sporova, ako su pokrenuti.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 17. mijenja se i glasi: »Kupoprodaja neprihodonosnog kredita«.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Vjerovnik je dužan obavijestiti potrošača o kupoprodaji neprihodonosnog kredita na način propisan zakonom kojim se uređuju način, uvjeti i postupak servisiranja i kupoprodaje potraživanja, osim ako vjerovnik na temelju ugovora sa stjecateljem nastavi pružati kreditne usluge potrošaču.

(2) Potrošač ima pravo, uz prigovore koje ima prema kupcu, isticati i sve one prigovore koje je mogao istaknuti prema vjerovniku.«.

Članak 8.

U članku 26. stavku 1. podstavak 15. mijenja se i glasi:

» – ako ne obavijesti potrošača u skladu s člankom 17. stavkom 1. ovoga Zakona o kupoprodaji neprihodonosnog kredita na način propisan zakonom kojim se uređuje način, uvjeti i postupak servisiranja i kupoprodaje potraživanja, osim ako vjerovnik na temelju ugovora sa stjecateljem nastavi pružati kreditne usluge potrošaču«.

Iza podstavka 15. dodaje se novi podstavak 16. koji glasi:

» – ako ne omogući potrošaču u skladu s člankom 17. stavkom 2. ovoga Zakona, uz prigovore koje ima prema kupcu, isticanje i svih onih prigovora koje je mogao istaknuti prema vjerovniku«.

Dosadašnji podstavci 16. do 31. postaju podstavci 17. do 32.

Članak 9.

Iza članka 26.a dodaje se članak 26.b koji glasi:

»Članak 26.b

(1) Novčanom kaznom od 10.610,00 do 26.540,00 eura kaznit će se za prekršaj vjerovnik ako:

– prije izmjene uvjeta ugovora o kreditu, protivno odredbama članka 11.e ovoga Zakona, u pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju pravodobno ne da potrošaču sve informacije u vezi s izmjenama uvjeta ugovora o kreditu,

– protivno odredbama članka 16.a stavka 1. ovoga Zakona, ne uspostavi procese kojima će omogućiti rano prepoznavanje potrošača s mogućim poteškoćama u plaćanju,

– protivno odredbama članka 16.a stavka 2. ovoga Zakona, ne organizira funkciju za praćenje i postupanje s kreditima potrošača koji imaju poteškoća u plaćanju ili ako ne imenuje osobu kojoj će povjeriti praćenje i postupanje s kreditima potrošača koji imaju poteškoće u plaćanju ili ako internim aktom ne odredi kriterije za što ranije prepoznavanje takvih kredita potrošača ili ako ne uspostavi i redovito ne ažurira politike i procedure za učinkovito postupanje s takvim kreditima,

– protivno odredbama članka 16.a stavka 3. ovoga Zakona, ne imenuje osobu kojoj će povjeriti praćenje i postupanje s kreditima potrošača koji imaju poteškoće u plaćanju ili ako internim aktom ne odredi kriterije za što ranije prepoznavanje takvih kredita potrošača ili ako ne uspostavi i redovito ne ažurira politike i procedure za učinkovito postupanje s takvim kreditima,

– protivno odredbama članka 16.a stavka 4. ovoga Zakona, ne poduzme razumne mjere radi uspostave kontakata s potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju te im ne pruži sve odgovarajuće informacije i podršku ili ne dokumentira protivno članku 16.a stavku 5. ovoga Zakona ako nije uspio uspostaviti kontakte s potrošačem,

– protivno odredbama članka 16.a stavka 6. ovoga Zakona, ne osigura odgovarajuće profesionalno osposobljavanje za radnike koji sudjeluju u aktivnostima povezanim s potrošačem koji ima poteškoće u plaćanju,

– protivno odredbama članka 16.a stavka 7. ovoga Zakona, prije sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita, prije pokretanja ovršnog postupka ili prije aktiviranja instrumenta osiguranja otplate kredita, ne poduzme razumne i opravdane mjere radi postizanja dogovora u vezi s naplatom obveza iz ugovora o kreditu s potrošačem koji ima poteškoće u plaćanju,

– protivno odredbama članka 16.b stavka 2. ovoga Zakona, s potrošačem ne komunicira jasno i jednostavnim, potrošaču razumljivim jezikom,

– protivno odredbama članka 16.b stavka 3. ovoga Zakona, u komunikaciji s potrošačem vezano uz njegove poteškoće u plaćanju ne poštuje privatnost potrošača te ne održava razinu kontakta i komunikacije koja mora biti poslovno opravdana zahtjevima glede informacija,

– protivno odredbama članka 16.b stavka 4. ovoga Zakona, ne pruži podršku i barem sljedeće informacije potrošaču koji ima poteškoće u plaćanju: broj propuštenih ili djelomično izvršenih plaćanja, ukupan iznos dospjelih neplaćenih obveza, troškove nastale kao rezultat nepodmirenja dospjelih obveza i ne ukaže na važnost suradnje potrošača s vjerovnikom kako bi se razriješila situacija,

– protivno odredbama članka 16.b stavka 5. ovoga Zakona, ako se poteškoće u plaćanju nastave, pisanim putem ne obavijesti potrošača o posljedicama nepodmirenja obveza, odnosno ako ga ne informira o dostupnim Vladinim/javnim oblicima pomoći ili podrške,

– protivno odredbama članka 16.c stavka 1. ovoga Zakona, pri odlučivanju o mjerama za olakšavanje otplate kredita ne uzme u obzir individualne okolnosti potrošača, njegove interese i prava te njegovu sposobnost daljnje otplate,

– protivno odredbama članka 16.c stavka 2. ovoga Zakona, potrošača koji ima poteškoća u plaćanju pisanim putem ne informira o radnjama koje namjerava poduzeti te ne ponudi potrošaču jednu ili više mjera iz članka 16.c stavka 3. ovoga Zakona za olakšavanje otplate kredita, prije sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita, prije pokretanja ovršnog postupka ili prije aktiviranja instrumenta osiguranja otplate kredita,

– protivno odredbama članka 16.d ovoga Zakona, odredi ili tereti potrošača koji ima poteškoće u plaćanju za naknade koje proizlaze iz neispunjenja obveza iz ugovora o kreditu,

– protivno odredbama članka 16.e stavka 1. ovoga Zakona, kod kredita kod kojih potrošač ima poteškoće u plaćanju u sklopu dokumentacije o potrošačkim kreditima ne dokumentira sve faze provedenog postupka i komunikacije s potrošačem,

– protivno odredbama članka 16.e stavka 2. ovoga Zakona, ne priloži u dokumentaciji obrazloženje zašto se pojedine mjere olakšanja otplate koje su ponuđene potrošaču smatraju prikladnima za individualne okolnosti potrošača,

– protivno odredbama članka 16.e stavka 3. ovoga Zakona, ne čuva tijekom cijelog trajanja ugovornog odnosa ili do pravomoćnog okončanja sudskih sporova, ako su pokrenuti, dokumentaciju i sve zapise o ostvarenim kontaktima, predloženim mjerama olakšanja otplate kredita i dogovora postignutih s potrošačem koji ima poteškoće u plaćanju.

(2) Novčanom kaznom od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje

Članak 10.

(1) Ako je ugovor o kreditu otkazan prije stupanja na snagu ovoga Zakona, vjerovnik nije dužan potrošaču ponuditi jednu ili više mjera za olakšavanje otplate kredita iz članka 16.c koji je dodan člankom 6. ovoga Zakona.

(2) Vjerovnik je dužan uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 8. i 9. ovoga Zakona koji stupaju na snagu u roku od 90 dana od dana objave ovoga Zakona u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/80 Zagreb, 15. prosinca 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić