NN 107/2023 (15.9.2023.), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi, mirovinskome sustavu i sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1533

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2023. donijela

ODLUKU

O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI, MIROVINSKOME SUSTAVU I SUSTAVU SKRBI O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA RASTA TROŠKOVA ŽIVOTA

I.

Ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi, mirovinskome sustavu i sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, u iznosima i pod uvjetima koji se uređuju ovom Odlukom.

II.

Jednokratno novčano primanje iz točke I. ove Odluke isplatit će se:

– korisniku prava na naknadu za ugroženog kupca energenata koji je korisnik prava u razdoblju od 1. do 31. kolovoza 2023.

– korisniku prava na doplatak za pomoć i njegu u sustavu socijalne skrbi koji je korisnik prava u razdoblju od 1. do 31. kolovoza 2023. i

– korisniku zajamčene minimalne naknade u razdoblju od 1. do 31. kolovoza 2023., a nije korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata u istom razdoblju.

III.

Jednokratno novčano primanje iz točke I. ove Odluke isplatit će se korisniku prava na doplatak za pomoć i njegu ostvarenog u mirovinskome sustavu prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji su važili do 31. prosinca 1998., zatečenim u isplati za mjesec rujan 2023.

IV.

Jednokratno novčano primanje iz točke I. ove Odluke isplatit će se:

– korisniku koji za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2023. ima priznato pravo na naknadu za nezaposlenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji prema propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a nema priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata za isto razdoblje

– korisniku koji za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2023. ima priznato pravo na novčanu naknadu za civilne stradalnike iz Domovinskog rata prema propisu kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, a nema priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata za isto razdoblje i

– hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji se na dan 31. kolovoza 2023. vode u Evidenciji nezaposlenih, koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a nisu korisnici zajamčene minimalne naknade niti naknade za nezaposlenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

V.

Jednokratno novčano primanje iz točke I. ove Odluke određuje se u iznosu od 150,00 eura.

VI.

Korisniku prava na doplatak za pomoć i njegu koji je istovremeno i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, a nije korisnik naknade za ugroženog kupca energenata ili je istovremeno korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata, jednokratno novčano primanje može biti isplaćeno samo po jednoj osnovi.

Ako je jedan ili više korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu član kućanstva kojemu je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, a nije mu priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata ili mu je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata, isplata jednokratne novčane pomoći izvršit će se samo s osnova priznatoga prava na doplatak za pomoć i njegu, za svakog korisnika.

VII.

Jednokratno novčano primanje iz točaka II., III. i IV. ove Odluke isplatit će se u listopadu 2023.

Jednokratno novčano primanje iz točke II. ove Odluke isplatit će se putem Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Jednokratno novčano primanje iz točke III. ove Odluke isplatit će se putem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Jednokratno novčano primanje iz točke IV. ove Odluke isplatit će se putem Ministarstva hrvatskih branitelja.

VIII.

Jednokratno novčano primanje utvrđeno ovom Odlukom ne smatra se dohotkom sukladno članku 8. stavku 2. točki 1. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20. i 151/22.) te nije prihod u smislu članka 14.c Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10., 53/20., 120/21. i 23/23.).

Jednokratno novčano primanje utvrđeno ovom Odlukom ne može biti predmet ovrhe.

IX.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske, unutar Razdjela 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Razdjela 041 Ministarstvo hrvatskih branitelja.

X.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo hrvatskih branitelja i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

XI.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2023.

Klasa: 022-03/23-04/349

Urbroj: 50301-04/25-23-3

Zagreb, 14. rujna 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić